โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ส 30201   ชื่อวิชา  โลกศึกษา            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                      จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

เวลา(คาบ)

 

น้ำหนักคะแนน

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม

 

ปฐมนิเทศ

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาโลกศึกษา

1

-

-แผนผังมโนทัศน์

1

ความเป็นพลโลก

(Global Citizenship)

1. สังคมโลก

2. ความสัมพันธ์ของบริบทโลกเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต

1. สามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  การคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลข่าวสาร และทัศนคติ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกและความสัมพันธ์ของบริบทโลกเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของสังคมโลก

8

(1)

(2)

 

(3)

(2)

 

 

10

1.สมุดข่าว 1 ชิ้น

 (งานเดี่ยว)

2.สมุดบันทึก

   การ เรียนรู้

3. นำเสนอ

สถานการณ์โลก

ที่น่าสนใจ  1 เรื่อง (งานกลุ่ม)

2

ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice)

1. ความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม

2. หลักประชาธิปไตย

 

 

 

3.เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม

4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

6

(3)

(3)

 

 

7

ความเรียง

1  เรื่อง

(งานเดี่ยว)

3

3.สิทธิมนุษยชน

(Human Rights)

1.ความเป็นมาของ                       หลักสิทธิมนุษยชน

  1.1 แนวคิดและหลักการของ    สิทธิมนุษยชน

  1.2หน่วยงานและองค์กรที่    เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

  1.3สาระสำคัญของปฏิญญาสากลสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

2.  สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของโลก (สิทธิเด็กและเยาวชนสิทธิมนุษยชนคนไร้รัฐ

ฯลฯ)

 

 

5.มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎบัตรอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเข้าใจถึงการใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นแนวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในสังคม

 

 

6

(3)

 

 

 

 

 

(3)

7

 

-รายงานการศึกษาค้นคว้า  1 เรื่อง

(งานกลุ่ม)

4

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

(Conflict Resolution)

1.สาเหตุและผลกระทบของปัญหาความขัดแย้ง

2.สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันและแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก

 

 

 

6 มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของความขัดแย้ง

และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้

 

 

 

 

 

 

5

(2)

 

(3)

6

 

บันทึกการศึกษาค้นคว้า 1 เรื่อง

 

สอบกลางภาค (สอบนอกตาราง )

2

20

แบบทดสอบ

แบบอัตนัย,สอบปากเปล่า

5

การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable  evelopment)

1. สถานการณ์ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

2.ผลกระทบและแนวทางปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ภาวะโลกร้อน

 - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

7.ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา      ที่ยั่งยืน

8

(4)

 

(4)

10

-บันทึกการเรียนรู้

 1 เรื่อง

-การนำเสนอผลงาน 1 เรื่อง

(งานเดี่ยว)

 

 

6

ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ (Values and Perception)

1.การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในสังคมโลก

2.การเลือกรับและปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมของโลก

8.สามารถประเมินสภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อเจตคติและค่านิยมของประชาชน  และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้

6

 

(3)

 

(3)

5

ความเรียง 1 ชิ้น

(งานกลุ่ม)

7

ความหลากหลาย (Diversity)

1.สังคมโลกกับความหลากหลาย

ด้านของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ

2.การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านชีวภาพ เศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

9.มีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ ความแตกต่างด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม กระบวนการและวิธีการจัดการของแต่ละสังคม อันส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติสุข

6

 

(3)

 

(3)

5

 

8

การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)

1.การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก

3.บทบาทขององค์การ

สหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเวทีโลก

4.เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

10. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก

9

 

(2)

(2)

 

(2)

 

(3)

10

 

 

 

 

 

 

 

งานกลุ่ม 1 ชิ้นงาน

สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง  )

3

20

สัมมนา,

แลกเปลี่ยนเรียนรู้,

สอบปากเปล่า

รวม

60

100

 

 

Comments