แบบทดสอบกลางภาค

 
นักเรียนลองทดสอบความรู้ของตัวเองได้ที่  เว็บฟิสิกส์ราชมงคล  คลิกเลย
 
 
หรือลองทำข้อสอบต่อไปนี้
 
1.  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้น  

       ใหญ่ๆ 3 ชั้น คือ

           ก.  ชั้นเปลือกโลก  ใต้เปลือกโลก  แก่นโลก

                ข.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  ธรณีภาค

                ค.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  แก่นโลก

                ง.  ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  หินหนืด

2.   เปลือกโลกแบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ  คือ

                ก.    เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

                ข.  เปลือกโลกภาคพื้นดิน  เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

                ค.  เปลือกโลกชั้นนอก  เปลือกโลกชั้นใน

                ง.       เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  เปลือกโลกใต้

                                   มหาสมุทร

3.  เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง

                ก.  ธาตุซิลิคอน  และซิลิกา

                ข.  ธาตุซิลิกอน  และอลูมิเนียม

                ค.  ธาตุเหล็ก  และทองแดง

                ง.  ธาตุซิลิคอน  และแมกนีเซียม

4.  ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกัน

      เรียกว่าอะไร

                ก.  แมนเทิล

                ข.  ธรณีภาค

                ค.  ธรณีภาคพื้นทวีป

                ง.  ธรณีภาคพื้นเปลือกโลก

5.  หินหลอมละลายในชั้นเนื้อโลกเรียกว่าอะไร

                ก.  ลาวา

                ข.  แมกมา

                ค.  หินหนืด

                ง.  หินใหม่

 6.  แก่นโลกประกอบด้วยธาตุใดมากที่สุด

                ก.  ธาตุเหล็กและนิกเกิล

                ข.  ธาตุเหล็กและซิลิคอน

                ค.  ธาตุซิลิคอนและอลูมิเนียม

                ง.  ธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียม

7.  เพราะเหตุใดบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกจึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าบริเวณอื่น 

                ก.  การเคลื่อนที่ของหินหนืด

                ข.  แรงสั่นสะเทือนของภูเขาไฟระเบิด

                ค.  เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา

                ง.  โครงสร้างของหินมีความแตกต่างกัน

8.  จุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินไหวเรียกว่าอะไร

                ก.  จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

                ข.  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

                ค.  จุดกำเนิดของแผ่นเปลือกโลก

                ง.  จุดศูนย์กลางการสะเทือนของแผ่นดิน

9.  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ที่บริเวณใด

                ก.  ใต้เนื้อโลก

                ข.  ใต้เปลือกโลก

                ค.  แก่นโลกชั้นใน

                ง.  แก่นโลกชั้นนอก

10.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว

                ก.  แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวเท่ากัน

                ข.  แผ่นเปลือกโลกทรุดตัวหรือยุบตัว

                ค.  การเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง

                ง.  การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

 11.  ไซโมกราฟ คือข้อใด

                ก.  เครื่องตรวจวัดความดังเสียง

                ข.  เครื่องตรวจวัดความดันร่างกาย

                ค.  เครื่องตรวจวัดความเข้มแสง

                ง.  เครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว

12.  แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นที่บริเวณใดมาก

                ก.  กึ่งกลางแผ่นเปลือกโลกพอดี

                ข.  แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใต้มหาสมุทร

                ค.  รอยต่อของแผ่นธรณีภาค

                ง.  แผ่นเปลือกโลกที่บางกว่าส่วนอื่น

13.  ความรุนแรงของแผ่นดินไหววัดด้วยมาตราใด

                ก.  ริคเตอร์

                ข.  เมอร์คัลลี

                ค.  ริชเชอร์

                ง.  แอมแปร์

14.  ภูเขาไฟมีสาเหตุการเกิดจากข้อใด

                ก.  การที่เปลือกโลกได้รับผลกระทบบ่อยๆ

                ข.  การที่ผิวโลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น

                ค.  แรงอัดของแมกมาที่อยู่ใต้เปลือกโลก

                ง.  การที่มนุษย์ระเบิดภูเขาหินมาใช้ประโยชน์

15.  สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เปลือกโลกเกิดการ

       เปลี่ยนแปลง คือข้อใด

                ก.  มนุษย์

                ข.  ธรรมชาติ

                ค.  สัตว์และพืช

                ง.  สิ่งแวดล้อม

16.  เมื่อนำแผ่นทวีปมาต่อกัน ทวีปใดที่สามารถต่อกันได้พอดี

                ก.  อเมริกากับยุโรป

                ข.  เอเชียกับออสเตรเลีย

                ค.  อเมริกาใต้กับแอฟริกา

                ง.  แอฟริกากับออสเตเลีย  

17.  อัลเฟรด  เวเกเนอร์  ได้ตั้งชื่อแผ่นดินทั้งหมดบนโลกผืนแผ่นดินเดียวว่าอะไร

                ก.  พันเจีย

                ข.  ทวีป

                ค.  วงแหวนแห่งไฟ

                ง.  แผ่นดินมีพลัง

18.  แผ่นธรณีภาคใดที่รองรับทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและพื้นน้ำใกล้เคียง

                ก.  แผ่นยูเรเซีย

                ข.  แผ่นแปซิฟิก

                ค.  แผ่นออสเตรเรีย

                ง.  แผ่นแอนตาร์กติก

19.  ประเทศไทยถูกรองรับด้วยแผ่นธรณีภาคใด

                ก.  แผ่นยูเรเซีย

                ข.  แผ่นแปซิฟิก

                ค.  แผ่นออสเตรเรีย

                ง.  แผ่นแอนตาร์กติก

20.   การชนกันของแผ่นธรณีภาคในข้อใดเป็นผลให้เกิด

        เทือกเขาหิมาลัย

                ก.  แผ่นยูเรเซีย  แผ่นแปซิฟิก

                ข.  แผ่นยูเรเซีย  แผ่นออสเตรเรีย

                ค.  แผ่นแปซิฟิก  แผ่นออสเตรเรีย

                ง.  แผ่นอัฟริกา  แผ่นอเมริกา

 

 

 

 

 

 

 

Comments