UZ Leuven‎ > ‎

wachtregeling IG UZLeuven

Algemene informatie

De wachtregeling en de verdeling over de verschillende groepen wordt opgesteld door dr. P. Meersseman (ial) en een vertegenwoordiger van de aso’s voor elke wachtgroep of subdiscipline. De verantwoordelijke ASO staat vermeld op de lijst met de wachtverdeling. Voor vragen en opmerkingen kan u bij hen terecht.

Het is de bedoeling hierdoor de volgende doelstellingen te realiseren:

  • continuïteit en kwaliteit van zorgen garanderen op de kritische diensten 
  • (spoedgevallen, MIG A en MIG  B) en alle andere afdelingen van interne geneeskunde
  • voldoen aan de wettelijke bepalingen wat betreft wachtfrequentie, arbeidstijden en recuperatieregeling
  • gelijkmatige wachtverdeling tussen de verschillende groepen en aso’s
  • reductie van avondwachten
  • meer mogelijkheden om ervaring op te doen op de  kritische diensten (spoedgevallen en MIG)

Wegens de complexiteit van het wachtsysteem is een absolute gelijkheid naar frequentie toe onmogelijk te realiseren.  In de mate van het mogelijke wordt ook rekening gehouden met andere opdrachten: zaterdagmorgentoer voor aso’s met zaaltaak, weekendwachten gei voor aso’s ingedeeld in spoedgroep.  Er wordt tenminste wat betreft frequentie geen onderscheid gemaakt tussen jongere- en ouderejaars.  Wachtfuncties in de groepen MIG en Spoed zijn geen beloning voor goede prestaties, maar disfunctioneren en/of oncollegiaal gedrag kan wel resulteren in een (definitieve) verwijdering uit deze groepen.  Wachtgroepen worden mee bepaald door de dienstregeling.  Roterende aso’s komen dus wellicht over verloop van het jaar in verschillende groepen terecht.

Doctorandi zijn, zoals de erkenningscommissies ook eisen, betrokken in de wachtdiensten om op die manier het opleidingskrediet van 2 jaar te verwerven. Zij participeren dus zoals alle assistenten, zonder voorrechten, in de verschillende wachtsystemen. Zij worden wel ingedeeld in de weekendwachtgroepen (groep B/C) zodat hun onderzoeksprojecten tijdens de week niet in het gedrang komen.

We adviseren doctorandi uit de MIG A groep tijdens de dagen voor hun wacht mee te toeren. Zo kunnen ze teaching krijgen van een vast staflid intensieve zorgen en leren ze de patienten beter kennen.

Zwangere aso’s doen geen wachten meer vanaf de 26ste week.  Zwangere aso’s dienen ook geen wachten in te halen na de geboorte. 

Niet opdagen op een wacht is een zware fout en dient ten gronde te worden verantwoord.  Het wordt beschouwd als oncollegiaal gedrag en leidt onvermijdelijk tot sancties (verwijdering uit wachtgroep, gegarandeerde eindejaarswacht, …).

Collegialiteit is essentieel.  Van meer ervaren aso’s wordt verwacht dat zij, zo nodig, een collega bijstaan tijdens de wacht.  Dit advies of technische hulp is echter niet hetzelfde als supervisie.  De supervisor maakt deel uit van de wachtfunctie en dient steeds (laagdrempelig) te worden gecontacteerd bij twijfel of ernstige problemen.  Problemen met supervisie kunnen steeds worden gemeld aan bovenstaande personen of prof. W. Peetermans, zodat deze zich in de toekomst niet meer zullen voordoen. 

Op spoedgevallen zijn steeds 2 wachtfuncties voorzien, zowel overdag als ’s nachts. 

Bij zaalwacht dient, bij problemen, steeds een duidelijke notitie in het dossier (KWS) te worden gemaakt.  Bij overlijden patiënt dient steeds de huisarts van de patiënt te worden verwittigd.  Indien dit vanwege het tijdstip niet is gebeurd, dient dit duidelijk in het KWS  te worden vermeld  zodat dit door de collega op zaal ’s ochtends kan gebeuren. 

Desiderata blijven desiderata en geen eisen. De collegialiteit vereist dat men minstens voor de helft van de te verdelen weken en/of weekends beschikbaar is. In geval van excessieve desiderata zullen deze worden besproken met dr. P. Meersseman of het diensthoofd van de betrokken disciplines. Bij conflicten zullen zij de eindbeslissing nemen over de wachtverdeling.

Ruilen van weekendwachten is enkel toegestaan binnen dezelfde groep en dient steeds te worden gemeld op het competentiecentrum interne.  Ruilen van nachtweken kan niet gezien dit gevolgen heeft voor de bezetting op zaal van een bepaalde dienst.  Indien nodig dient steeds mevr. C. Pollaris (competentiecentrum IG tel. 44220) te worden gecontacteerd voor officiële toestemming.

Het systeem verschilt licht voor MIG A/spoed/MIG B ten opzichte van zaal GHB of zaal Pellenberg.MIG A / Spoed

Groep A: aso’s ingedeeld op dienst MIG A of Spoed, aangevuld met enkele mensen met MIG- of Spoedervaring.

Zaterdag 8 – 20u

            Zondag 8 – 20u (Spoed A tot 22u)

Maandag 18u (MIG A) of 21u30 u (Spoed) – 8u (overdag thuis)

Dinsdag tot en met donderdag 20u (MIG A) of 21u30 (spoed) – 8u (overdag thuis)

 

Groep B: aso’s met MIG- en/of Spoedervaring, bij voorkeur uit groep labo-assistenten gezien beperkte recuperatieregeling

Vrijdag 17u30 (MIG A) of 20u (Spoed) – 8u

Zaterdag en zondag 20 – 8u (maandag recuperatie)

Feestdagen 8 – 20u (Spoed B tot 22u)

 

Groep C: Theoretisch opleidingsgroep om aso’s de kans te geven zich in te werken op MIG A of Spoed om later ingeschakeld te worden in groepen A of B.

            Zaterdag 8 – 20u (Spoed C tot 22u)

            Zondag 8 – 20u

            Feestdagen 8 – 20u

 

OPMERKING:

Feestdagen overdag worden gelijkmatig verspreid over groepen B en C (te regelen door wachtverantwoordelijken).

De nachtwacht op feestdagen voor Spoed en MIG A begint om 20u, de dagwacht begint om 8u.

Hoogst uitzonderlijk kan het zijn dat er tijdens de week overdag slechts 2 assistenten op spoed staan. De wacht begint dan om 20u ipv 21u30. De nachtwacht moet hierover wel tijdig ingelicht worden door de spoedassistenten.


Medium Care / Spoed

Ook hier geldt hetzelfde principe als in de wachtgroep MIG A/Spoed.  Op maandag begint de wacht echter pas om 20u en niet om 18u zoals op MIG A. De groep A en groep C is  echter één groep die bestaat uit de aso’s ingedeeld op pneumologie.  De groep B (vrijdag, zaterdag, zondag) bestaat bij voorkeur uit labo-assistenten met zo mogelijk pneumo-ervaring.

 
Zaal

In Gasthuisberg:

1) Vrijdag 18 – 8u en Zaterdag 20 – 8u (Nachtweekend = SW)

2) Zaterdag 8 – 20u, zondag 8 – 20u (Permanentiewacht = PW)

3) Zondag tot en met donderdag 20 – 8u (Nachtweek = SW)

4) Maandag tot en met donderdag (behalve feestdagen) 18 – 22u (Avondwacht)


    Toegewezen eenheden:

·       algemene IG: E 453 en E 454

·       allergie: E 454

·       endocrino, reuma: E 642

·       gastro-entero: E 442, E 443, E 444, E 446 en E 447 (enkel SW, PW door aso gei)

·       geriatrie: E 640, E 641 en E 455

·       pneumo: E 650, E 651 en E 652 (enkel SW, PW door aso pneumo)

·       Centrum Klin. Farmacologie: E 330 (rode pijl, 3de verd., enkel bij oproep: tel. verpl. = 42036)

·    Alternatieve bedden op eenheden van hart- en vaatziekten (enkel pt. van internistische disciplines, meestal geriatrie)

 

Opmerking: in het weekend overdag (8 - 20 u) zijn de pneumo- en gastro-enterowacht verantwoordelijk voor de pneumologie- en gastro-enterologie eenheden, respectievelijk.

 

In Pellenberg:

1)    Bereikbare wacht op weekdagen +  zondag vanaf 22u

2)    Staande wacht: zaterdag vanaf 10u tot zondagavond 22u (inslapen + toeren)


Toegewezen eenheden:

  • Geriatrie: E 230 + Lubbeek
  • Revalidatie en Orthopedie UZP: E 210, E 211, E 212, E 213 (enkel tijdens weekdagen), E 231, E 232 en E 233

 

Opmerking : Feestdagen worden ook door de internisten verzekerd (van 10u tot 22u).  Tijdens brugdagen voor de anesthesisten (sluiting OKa), slaapt de internist in. 

 


Wachtoverdracht

Informatieoverdracht (mondeling en schriftelijk) is zeer belangrijk i.f.v. de continuïteit van zorg.


1.     Spoed IAL wacht

Plaats: HOS-1

8u00: systematisch briefen van alle IAL-patienten opgenomen op spoed en eventuele consulten aan de spoedsupervisor en spoedassistent. Hou er rekening mee dat de wachtarts verantwoordelijk is voor alle spoed IAL-patienten. Hij/zij dient dan ook alle dossiers goed te kennen, ook van de patienten die de wachtarts niet zelf opgenomen heeft.

21u30: overdracht door de avondwacht aan de nachtwacht. De avondwacht dient indien  mogelijk de reeds geziene en eventueel besproken patienten af te werken


2.     MIG A wacht

Plaats: dokterskamer MIG A

8u00: uitgebreide overdracht van alle MIG A patienten aan MIG A supervisoren en assistenten. Ook de opname-aanvragen die owv plaatsgebrek niet onmiddellijk konden doorgaan, worden besproken.

20u00 (op maandag om 18u en op vrijdag om 17u30): uitgebreide briefing door de MIG A assistent met de nadruk op de te verwachten problemen.


3.     MIG B wacht (MIG B, spoed pneumologie en spoed gastro-enterologie)

Plaats: dokterskamer MIG B

8u00: Uitgebreide wachtoverdracht van de MIG B patienten aan de MIG B arts.  Eveneens overdracht van de pneumo- en gastro-entero-patienten opgenomen op spoed aan de respectievelijke wacht/spoedassistenten.

20u00: briefing van de MIG B, spoed pneumologie en spoed gastro-enterologie patienten door de respectievelijke avondwachten aan de nachtwacht.Bijkomende afspraken en aandachtspunten bij de zaalwachten:

De zaalarts handelt de dagproblemen af en vertrekt pas na het afhandelen van zijn taak (dit is dus niet automatisch 18u). 

Bij aanvang van de wacht is het aangewezen de diensten waarvoor men verantwoordelijk is te contacteren (liefst toeren). Hierdoor kan men beter anticiperen (kwaliteit) op mogelijke problemen en kunnen afspraken gemaakt worden waardoor het permanent opgebeld worden vermindert.

Voor het weekend wordt door de zaalarts een weekendnota (korte samenvatting) gemaakt voor elke patient. Er wordt eveneens een weekendwerklijst gemaakt in het KWS. Hier staan alle aandachtspunten in zodat het toeren tijdens het weekend efficienter verloopt.

Alle nieuwe opnames op zaal moeten uiteraard door de wachtarts klinisch gezien worden.

Indien de wachtarts bij een patient geroepen wordt, moet er een opvolgnota gemaakt worden in het KWS.

De uitvoering van de wachten wordt ook ondersteund door de klappers, studieprotocols die beschikbaar zijn op de diensten (tegenwoordig grotendeels online). De diensten die hierover nog niet beschikken worden aangemoedigd om dit vooralsnog uit te werken.

De dect van de Algemene Zaalwacht wordt tijdig (vóór 16u) door de avondwacht afgehaald op het algemeen secretariaat Interne Geneeskunde. De avondwacht geeft deze dect door aan de nachtwacht om 20u (door opbellen). De nachtwacht brengt de dect 's morgens terug naar het algemeen secretariaat. 

Het ruilen van wachten moet tot een minimum beperkt worden (cfr. vermijden van vergissingen, …).  Wachtwisselingen worden schriftelijk aangevraagd via het secretariaat Interne Geneeskunde (minimum 7 dagen vooraf).Opmerking: Wachtfunctie Centrum Klinische Farmacologie

Sinds september 2005 kan het Centrum voor Klinische Farmacologie (E330, rode pijl, tel. 42036) een beroep doen op de zaalwacht Inwendige Geneeskunde voor medische problemen.  Concreet betekent dit dat de nachtverpleegkundige, werkzaam op deze dienst, bij medische problemen op de wachtdienst ‘Zaalwacht Inwendige Geneeskunde, dect 40225’ een beroep kan doen.  Het zal meestal gaan om problemen over bijwerkingen van nieuwe medicaties. Supervisor voor deze wacht blijft ongewijzigd.

 

 

Transfert van Spoedgevallen naar de Zaal

Indien een patiënt na 18u van de spoedgevallendienst overgaat naar een eenheid schrijft de arts van spoedgevallen de voorschriften door tot de volgende dag 12u.

Indien er belangrijke aanwijzingen zijn om, vóór 12u de volgende dag, de patiënt en voorschriften grondig op te volgen moet dit bij de transfer duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Tijdens de nacht probeer je de consultaanvragen en transfers naar andere disciplines te beperken tot die zaken die essentieel zijn voor een goede zorg, en dit zeker voor disciplines die geen inslapende of staande wacht hebben.

 

 

Bijkomende afspraken voor spoed/MIG B wacht (groep A en B):

De MIG B assistent dient prioriteit te geven aan de MIG B indien er nieuwe opnames zijn en of nieuwe problemen gemeld worden door de verpleging.  Dit betekent dat een volledig PDMS dossier en medicatievoorschrift dient gemaakt te worden vooraleer hij/zij terug verder gaat helpen op spoedgevallen.

De MIG B assistent komt na zijn wachtoverdracht en toer op MIG B naar spoedgevallen en zoekt de eerste spoedwacht IAL op. Van de spoed IAL arts wordt verwacht dat hij/zij, zolang de MIG B arts op MIG B bezig is, ook de pneumo- en gastro-enteropatienten ziet. Meer in het bijzonder wordt tussen 18u en 22u bijstand gevraagd van de spoedgevallen assistent, gezien de MIG B assistent op dat ogenblik vaak bezig is op de MIG B.  Dit wordt ook zo door de MIGB assistent aan de dispatcher gemeld als hij/zij opgebeld wordt en niet onmiddellijk kan naar spoed komen.

Anderzijds wordt er van de MIG B arts verwacht dat hij full op spoed meewerkt (dus ook IAL patienten) van zodra MIG B patienten gezien zijn.

Het niet naleven van deze regel zal beschouwd worden als een grove fout in de plichten en aan de erkenningcommissie doorgegeven worden.  

Meer specifieke afspraken kunnen per wachtpost bij de wachtverantwoordelijke en/of secretariaten bevraagd worden.

 
Contactpersonen i.v.m. de wachtregeling:

prof. dr. W. Peetermans : diensthoofd-directeur Interne Geneeskunde

prof. dr. E. Joosten : wachtregeling Vaste Medische Staf

dr. P. Meersseman : wachtgroepen aso's

Betrokken diensthoofden per discipline

Assistentenvereniging

ASO wachtverantwoordelijken (cfr. wachtgroepen)

 


Begripsomschrijvingen:

Staande wacht (SW) = (‘inslapende’) nachtwacht - van 20u of 22u tot 8u

Bereikbare wacht (BW) = thuiswacht met GSM

Permanentiewacht (PW) = weekend of feestdag overdag

Toerwacht (TW) = dienstgebonden toerwacht op zaterdagvoormiddag

Avondwacht = 18u tot 20u of 22u

 Disclaimer: deze informatie is afkomstig van het algemeen secretariaat inwendige geneeskunde, oktober 2012

Comments