specialismen‎ > ‎

geriatrie

Beroepsinvulling van de geriater

De geriater of specialist in de geriatrie is een arts-specialist met een basisopleiding in de inwendige geneeskunde.   Zijn achtergrond in de inwendige geneeskunde is breed georiënteerd waarbij zoveel mogelijk deeldisciplines aan bod mogen komen.  Tijdens zijn specialisatie komen eveneens deelgebieden uit de niet-internistische geneeskunde aan bod zoals neurologie (neurodegeneratieve aandoeningen, CVA),  psychiatrie (depressie) en orthopedie (fracturen).

De geriatrie is dat onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op preventie, dia-gnose  en behandeling van aandoeningen specifiek voor de oudere patiënt.  Gezien het doel van de geriatrie gericht is op het behoud van levenskwaliteit en functionaliteit, is revalidatie een belangrijk aandachtspunt.  Anderzijds heeft de geriater ook voldoende kennis van palliatieve zorg en levenseinde problematiek om deze tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.

De basisactiviteit van de specialist geriater omvat de medische verzorging van de oudere patiënt in het ziekenhuismilieu.  De aandoeningen bij deze patiënt zijn acuut  of chronisch en  vaak multifactorieel met een atypische presentatie en dus niet duidelijk systeemgebonden.  De nadruk ligt niet op een doorgedreven medische  kennis eigen aan  één subdiscipline maar wel op de integratie van de lichamelijke en de psychosociale problematiek die vaak complex kunnen zijn.  De geriatrie vertrekt van  een holistische visie maar naargelang de persoonlijke interesse kan de geriater zich méér toeleggen op één of meerdere deelaspecten zonder het globale beeld uit het oog te verliezen.

De geriater is:  

a. De arts die de oudere patiënt een globale, continue en specialistische zorg verleent op evidentie of expertopinie gebaseerd, zowel biomedisch als psychosociaal.  Deze patiënt verblijft op de afdeling geriatrie of op een niet-geriatrische afdeling waarbij  hij in consult geroepen wordt (cfr. zorgprogramma geriatrie).

b. De expert en consulent in de behandeling van complexe internistische aandoeningen en polypathologie.  Deze brede waaier van aandoeningen kunnen acuut, subacuut  of chronisch zijn  zoals hartfalen, ischemisch hartlijden, hypertensie, CVA,  COPD, infecties, diabetes, nierfalen, tumoren en iatrogene pathologie.  De meerwaarde van de geriater is gelegen in het inschattingsvermogen in welke mate doorgedreven diagnostiek en behandeling medisch zinvol zijn voor die individuele oudere patiënt met zijn specifieke functionaliteit en prognose.

c. De expert en consultent in de diagnostiek en behandeling van de typische geriatrische syndromen zoals gang- en mobiliteitsstoornissen, valproblematiek, dementie, depressie, delirium, ondervoeding, polyfarmacie, pijn, osteoporose.

d. De expert en consulent in de revalidatie van de oudere patiënt met specifieke (CVA, fracturen) en algemene (herstel of behoud zelfredzaamheid tijdens hospitalisatie ) indicaties.

e. De coördinator en expert in het interdisciplinair samenwerken van de verschillende paramedische deeldisciplines eigen aan het werk op een afdeling geriatrie zoals kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, psychologie en sociaal werk.  Waar nodig zullen de nodige afspraken gelegd worden met de thuiszorg om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

f. De expert en consulent in de palliatieve zorg en levenseindeproblematiek van de oudere.

Comments