Diagnoosi

Google+

Autismikirjon erotusdiagnoosit

Autismikirjon oireet sekoitetaan usein lapsuuden psykoosiinskitsofreniaan ja murrosiän narsistiseen persoonallisuushäiriöön, koska osa oireista on päällekkäisiä. Esimerkiksi kommunikaatio on häiriintynyttä ja käyttäytyminen epäsosiaalista sekä autismissa että skitsofreniassa. Esimerkiksi narsistisessa persoonallisuushäiriössä henkilö elää muiden ihailusta ja huomiosta ja pyrkii käyttämään muita hyväksi oman egon pönkittämisessä ja omien tarpeiden saavuttamisessa. Autisti taas ei yleensä edes ole kovin kiinnostunut siitä mitä muut ajattelevat, koska sosiaalinen huomio ei tarjoa hänelle samanlaista palkintoa kuin narsisteille tai "normaaleille". Narsisteilla on myös yleensä erittäin voimakas kilpailuvietti, joka usein puuttuu taas autisteilta. Narsisti haluaa olla parempi, pystyvämpi, kunnioitetumpi ja nokkimisjärjestyksen huipulla. Hyvätasoinen autisti tajuaa oman erilaisuutensa ja erillisyytensä, eikä usein edes yritä hypätä samaan sosiaaliseen kilpailuun muiden kanssa. Merkittävää autismissa on kehityspoikkeaminen jäljitettävyys leikki-ikään, välillä jopa vauvaikään asti. Näitä ovat aistiherkkyydet, leikin sisältö, suhtautuminen ihmisiin. Autismi voidaan joskus sekoittaa heikon kommunikaatiokyvyn takia myös dysfasiaan.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu näitä kolmea oireryhmää erottavia tekijöitä. Sarakkeet eivät koostu varsinaisista diagnoosikriteereistä. Erotusdiagnostiikka on tieteellisen selvittelyn alla, siksi seuraavat tiedot ovat osittain kokemuspohjaisiaAUTISMIN KIRJOSSA
SKITSOFRENIASSA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖSSÄ
Viestintä konkreettista Viestintä monitasoista Viestintä ennakkoluuloista
Lukee niin kuin on kirjoitettu Lukee mielikuvituksella Lukee rivien välistä
Vuorovaikutustaidot puutteelliset Vuorovaikutus harhaista Vuorovaikutus vääristynyttä
Oireet tilannesidonnaisia Oireet tilanteesta riippumattomia Oireet harkitun toiminnan tulosta
Toiminta loogista Toiminta epäloogista Toiminta vääristynyttä
Tunneilmaisu heikko Tunneilmaisu vahva Tunneilmaisu kylmää
Minä-käsite heikko Monta minää Minä korostunut
Itseymmärrys heikko Itsensä etsintä Itseihailu ja itseviha
Yksin maailmassa Monena maailmassa Maailman napana
Yksi maailma Monta maailmaa Vastakohtien maailma
Yliherkät (toisinaan aliherkät) aistit, "mekaaninen" maailmankuva Aistiharhat Aistihäiriöt
Aistiherkkyys aiheuttaa stressiä Aistiherkkyys aiheuttaa pelkoja Aistiherkkyys aiheuttaa aggressioita
Luulee, että muut ajattelevat samoin kuin itse Uskoo ajatusten siirtymiseen Luulee voivansa lukea toisen ajatukset
Luulee muilla olevan saman aistikokemuksen Eläytyy omaan aistikokemukseensa Liittää aistikokemukseen ennakkoasenteensa
Vastaa opitulla tavalla, jos ei ymmärrä Erikoisia vastauksia Epäluuloiset vastaukset
Stressitekijät määräävät vointia Ajankierto määrää vointia Mielialan vaihtelu määrää vointia
Kuvitelmia, muun muassa saduista opittuja Omia kuvitelmia Kuvitelmat täydentävät todellisuutta
Mielikuvitusmaailma järjestyksen etsimistä Mielikuvitusmaailmaan eläytyminen Mielikuvitusmaailma täydentää todellisuutta
Hyväuskoinen Herkkäuskoinen Epäuskoinen
Analysoi totta ja epätotta Sekoittaa toden ja epätoden Täydentää totuutta luuloillaan
Vaatii perusteluja Eläytyy asioihin Uskoo omiin päätelmiinsä
Tunneilmaisu vaikeaa Tunneilmaisu herkkää Tunneilmaisu kylmää
Ei usko taka-ajatuksiin Taka-ajatukset sekoittuvat todellisuuteen Uskoo taka-ajatuksiin
Vaikea eläytyä toisen osaan Eläytyy helposti toisen osaan Ei hyväksy toisen osaa
Ihanteellinen ystävä ajattelee samoin Ihanteellinen ystävä täydentää Ihanteellinen ystävä tottelee
Maailma stressiä täynnä Maailma pelkoja täynnä Maailma uhkia täynnä
Ajatusmaailma suunnitelmia täynnä Ajatusmaailma mielikuvitusta täynnä Ajatusmaailma vääryyksiä täynnä
Toimii suunnitelmiensa pohjalta Toimii inspiraation pohjalta Toimii ennakkoasenteidensa pohjalta
Rajatut kiinnostuksen kohteet Laaja-alaiset kiinnostuksen kohteet Pakkomielteet
Ujous, jatkuvaa vetäytyvyyttä Sosiaalisuus, tilapäistä vetäytyvyyttä Depressio, tilapäistä vetäytyvyyttä
Viestintä rajoittunutta Viestintä epäloogista Viestintä epäluuloista
 • Autismi on synnynnäinen ominaisuus. Autismin piirteet näkyvät puhtaimmillaan pienessä ja alle kouluikäisessä lapsessa. Autistisella ihmisellä saattaa olla myös psykoosia, mutta se puhkeaa yleensä vasta teini-iässä. Persoonallisuushäiriö on sosiaalisen kehityksen häiriö, joka ei ole perinnöllinen vaan vääristynyt tapa selvitä hankalista tilanteista.
 • Skitsofreniaa ei enää diagnosoida lapsuudessa, sillä sen katsotaan puhkeavan vasta teini-iässä. Psykoosi on sen oire, ja puhkeamiseen vaikuttavat ympäristön paineet. Varhaislapsuuden vuorovaikutustekijät altistavat psykoosin puhkeamiseen.
 • Persoonallisuushäiriön puhkeamiseen vaikuttavat pääosin ympäristötekijät. Lapsen huonot kokemukset ja nuoruusiän kärsimykset aiheuttavat vääristynyttä vuorovaikutusta ympäristön kanssa.
 • Westermarck-efekti ja kaksostutkimukset ovat osoittaneet, että geeneillä on suurempi vaikutus yksilön persoonallisuuteen kuin lapsuuden kokemuksilla [10].

Asperger ja skitsofrenia

Virheellisiä diagnooseja

Lähteet

Viitteet

 1.  Yliherva, Anneli & Olsén, Päivi (2007) Mitä tiedämme lapsuusiän autismin kuntoutuksesta? Suomen Lääkärilehti no. 33
 2.  Frith Uta (2003) Autism: Explaining the Enigma. Blackwell, Lontoo
 3.  YK:n päätöslauselma A/RES/62/139
 4.  Yliherva, Anneli & Olsén, Päivi (2007) Mitä tiedämme lapsuusiän autismin kuntoutuksesta? Suomen Lääkärilehti no. 33
 5.  BBC News,26 July, 2002
 6.  YLEN Tiedeuutiset, Iäkkäälle isälle useammin autistinen lapsi, 4.9.2006 klo 23.00
 7.  Helsingin Sanomat 20.2.2007)
 8.  Selvitys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten sairaalaan lastenneurologiseen toimialan seurannassa 1.1.1997-31.12.2001 olleiden autistiseen kirjoon kuuluvista potilaiden lukumäärästä
 9.  Paavonen Juulia (2004) Sleep disturbances and psychiatric symptoms in school-aged children. Väitöskirja. Helsingin yliopisto
 10.  [1] Jokela Markus (2006) Perimä ja ympäristö antisosiaalisuuden kehityksessä. Teoksessa Honkatukia, Päivi & Kivivuori, Janne (toim.) (2006) Nuorisorikollisuus - Määrä, syyt ja kontrolli. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66 Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33. ISBN 951-704-323-6 ISSN 0357-0126

 Linkkejä© Assijorinat. Sisältö on käytettävissä lisenssillä GNU Free Documentation License.

Google+
Comments