தன்னைப்
படிப்பவனை
வார்த்தைகளால்
வசியப்படுத்தி
அடிமையாக்கி
வைத்துக் கொள்ளும்
பாரதியின்
கவிதை என்னும்
‘லாகிரி வஸ்து’ விற்கு

‘பாரதி’ ய ஜனதா பார்ட்டி’
புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தில் இப்படிதான் எழுதியிருந்தேன்.

பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி

 முன்னுரை

அத்தியாயம் -1

அத்தியாயம் -2

 அத்தியாயம் -3

 அத்தியாயம் -4

அத்தியாயம்-5

வே.மதிமாறனின்  

 

கட்டுரைகள்

     

          கேள்வி - பதில்கள் 

 கவிதைகள்  

                           

 

 

புத்தகங்கள்   

 

நான்  

 

மக்கள் தொலைக்காட்சி பேட்டி