ธงชาติและสัญญลักษณ์อาเซียน


สัญลักษณ์อาเซียน 
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
สีน้ำเงิน   หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง  สีแดง      หมายถึง   ความกล้าหาญและความก้าวหน้า   สีขาว      หมายถึง    ความบริสุทธิ์       และ 
สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง
คำขวัญของอาเซี่ยน
"One Vision, One Identity, One Community" 
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

ธงสัญญลักษณ์อาเซียน
                                                                                                               
                                          ประเทศไทย                                                                  ประเทศสิงคโปร์                                                          ประเทศลาว
                           
                                             
                                                                                                                                           
                                        ประเทศอินโดนีเซีย                                                        ประเทศกัมพูชา                                                   ประเทศบรูไนดารุสซาลาม


                                                                                                                                                                                               
                                    ประเทศเวียดนาม                                                              ประเทศพม่า                                                                     ประเทศฟิลิปปินส์


                                                                                                             
                                                                                                                            ประเทศมาเลเซีย


Comments