แผนการสอน

แผนการสอนของครูเพียงพิมพ์  วงศ์ชัย โรงเรียบนบ้านแม่ปูคา ได้กรุณาส่งมาให้เผยแพร่ครับ

                                                        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน6        รหัส อ 23101                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  Food and Drinks                                         เวลา 12 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง          ASEAN Food                       เวลา  1 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2                                                                       ปีการศึกษา 2555

ครูผู้สอน นางเพียงพิมพ์   วงศ์ชัย        

โรงเรียนบ้านแม่ปูคา                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

…………………………………………………………………………………………………………………

1. สาระ( Strand) ที่1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร( Communications)

2. สาระสำคัญ (Concept)

การเรียนรู้อาหารประจำชาติต่างๆในประเทศอาเซียนเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
3 มาตรฐานการเรียนรู้ (Standard of Learning)

มฐ ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มฐ ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มฐ ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน

มฐ ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการต่อการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
4. ตัวชี้วัด (Indicators)

          มฐ ต ๑.๑ ป.๖/๒   อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

มฐ ต ๑.๑ ป.๖/๓   เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์หรือ  เครื่องหมายที่อ่าน

มฐ ต ๑.๒ ป.๖/๔  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว

มฐ ต ๑.๓ ป.๖/๑  พูด/เขียน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

มฐ ต ๓.๑ ป.๖/๑   ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

มฐ ต ๔.๒ ป.๖/๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)

5.1 อ่านคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้
          5.2 สนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้

5.3 ทำแบบทดสอบในบทเรียนมัลติพอยท์ทั้งแบบจับคู่ เติมคำแบบถูกผิดและเลือกตอบเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้

5.4 สืบค้นข้อมูลรายละเอียดอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนและติดรูปภาพประกอบได้

5.5 มุ่งมั่นในการทำงาน

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          มุ่งมั่นในการทำงาน

7. สมรรถนะที่สำคัญ

          ความสามารถในการสื่อสาร

          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

8. สาระการเรียนรู้(Content)

          เนื้อหาทางภาษา

          8.1 คำศัพท์(Vocabulary)

                   คำศัพท์ทบทวน : food, Thailand, Vietnam

คำศัพท์ใหม่      : national , Brunei, Laos, Myanmar, Indonesia, Philippines, Singapore, Cambodia, Malaysia

8.2 โครงสร้างภาษา (Structure) : What is the national food of Laos ?

          8.3 Function : Asking for and giving information about  national food

9. ภาระงาน / ผลงานของแผนการจัดการเรียนรู้

          - การตอบคำถามจากแบบทดสอบ Multipoint

          - การติดภาพเขียนประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติขิงประเทศในอาเซียน 

10.  กิจกรรมการเรียนรู้(Teaching Procedure)

Warm up

1.       นักเรียนและครูร้องเพลง  ASEAN SONG จากนั้นสนทนาถึงอาหารประจำชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนที่นักเรียนพอจะรู้จัก

Presentation

2.      นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนและคำศัพท์ชื่ออาหารของประเทศต่างๆในอาเซียนโดยการดูรูปภาพจากสื่อการสอนบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ฝึกอ่านออกเสียงและสะกดคำทีละคำจนคล่อง

3.      นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอาหารประจำชาติในอาเซียนตามครู

Practice

4.      นักเรียนอ่านพร้อมกันช่วยกันแปลความหมายและตอบคำถามปากเปล่ากับครูนักเรียน

5.      นักเรียนตอบคำถามจากสื่อการสอนบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์เรื่อง  How to make drink ซึ่งประกอบด้วยคำถามแบบถูกผิด แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบโยงเส้นจับคู่ การเติมตัวอักษรที่หายไป การคลิกลากคำศัพท์ไปวางให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง การเติมคำในประโยคเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จโปรแกรมจะประมวลผลคะแนนของนักเรียน นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถกลับไปศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบใหม่จนผ่านเกณฑ์

Production

6.      นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนและติดรูปภาพและเขียนประโยคบรรยายสั้นๆ

7.      สุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าห้อง 3-5 คน

Wrap up

8.      นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาร่วมกันโดยนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียน

11. สื่อและอุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้(Teaching Materials)

          สื่ออุปกรณ์

1.       รูปภาพอาหารในอาเซียน บัตรคำ

2.      สื่อการสอนCAI บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์เรื่อง  ASEAN FOOD 

แหล่งเรียนรู้

1.       ห้องสมุด

2.      อินเตอร์เน็ต

3.      สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

12. ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น / การบูรณาการวิชาอื่น

          1. การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

          2. ศิลปะดนตรี

13. การวัดและประเมินผล ( Assessment Procedure) 

จุดประสงค์การวัด/ประเมินผล

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

5.1 อ่านคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้

สังเกตการอ่านออกเสียงและบอกความหมาย

แบบประเมินการอ่าน

นักเรียนออกเสียงและบอกความหมาย

ได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.2  สนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้

สังเกตการสนทนา

แบบประเมินการสนทนา

นักเรียนถามตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 %

5.3 ทำแบบทดสอบในบทเรียนมัลติพอยท์ทั้งแบบจับคู่ เติมคำแบบถูกผิดและเลือกตอบเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้

สังเกตการพูด

แบบประเมินการพูด

นักเรียนพูดได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 %

            5.4 สืบค้นข้อมูลรายละเอียดอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนและติดรูปภาพประกอบได้

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

นักเรียนทำแบบทดสอบ

ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.5 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตพฤตกรรม

แบบประเมินพฤติกรรม

-นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขณะทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

 

บันทึกหลังการสอน

 

1.จำนวนนักเรียนที่สอน ชาย ………………..คน หญิง ………………….คน รวม …………………..คน

2. สรุปผลการจัดการเรียนรู้

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3.ปัญหา / อุปสรรค ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนา

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม / ข้อคิดเห็นอื่นๆ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ .....................................................

(นางเพียงพิมพ์   วงศ์ชัย)

ครูผู้สอน


6. บันทึกการตรวจสอบ / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

          ได้ทำการตรวจแผนการสอนของอาจารย์เพียงพิมพ์   วงศ์ชัย แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ลงชื่อ .....................................................

(นายสมศักดิ์   ปันทา)

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

ภาคผนวก

หมายเหตุ (ใบงาน / ความรู้เพิ่มเติม / แบบทดสอบ / เนื้อหาเพิ่มเติม / แบบฝึกหัด )

เพลง  ASEAN SONG

ASEAN  ASEAN   ASEAN
   ASEAN  has ten members
   Vietnam  Laos  Thailand  Myanmar
   Cambodia  Philippines  Brunei  Malaysia
   Singapore  Indonesia

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาชื่ออาหารและประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนต่อไปนี้

 

 

ใบความรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาชื่ออาหารและประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนต่อไปนี้

 

 

ใบความรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาชื่ออาหารและประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนต่อไปนี้

 

 

ใบความรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาชื่ออาหารและประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนต่อไปนี้

 

 

ใบความรู้

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาชื่ออาหารและประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติของประเทศในอาเซียนต่อไปนี้

 

 

ใบงาน

วิชา ภาษาอังกฤษ

ใบงาน

ใบงานที่ 11

เรื่อง  ASEAN FOOD

คำชี้แจง   ให้นักเรียนติดรูปภาพเขียนประโยคเกี่ยวกับอาหารประจำชาติอย่างง่ายๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี (8-10)

พอใช้ (5-7)

ปรับปรุง (0-4)

การอ่านออกเสียงประโยค

ออกเสียง

คำศัพท์และประโยคได้

ถูกต้องตามหลัก

การออกเสียง

ออกเสียงเน้น

หนักในคำ/ประโยคอย่างสมบูรณ์

ออกเสียง

คำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงมีเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคเป็นส่วนใหญ่

 

ออกเสียงคำ/ประโยคผิดหลักการออกเสียงทำให้

สื่อสารไม่ได้

 

การสนทนา

สนทนาถามตอบได้ต่อเนื่อง

ไม่ติดขัดพูดชัดเจน

ทำให้สื่อสารได้แสดงท่าทาง

และพูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสม

พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่

ยังพอสื่อสารได้พูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสม

แต่ไม่มีท่าทางประกอบ

พูดได้บางคำทำให้สื่อ

ความหมายไม่ได้พูดได้น้อยมาก

แบบทดสอบในบทเรียนมัลติพอยท์

ทำแบบทดสอบได้ 80 %ขึ้นไป

ทำแบบทดสอบได้ 50 – 79 %

ทำแบบทดสอบได้ 1-49 %

ชิ้นงานติดรูปภาพเขียน ประโยค

เนื้อหาถูกต้องมีการใช้ภาษา อย่างถูกต้องประโยคสอดคล้องกับเนื้อหาสะกดคำถูกต้องรูปแบบชิ้นงาน

 ถูกต้องแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์

 ผลงานน่าสนใจรูปภาพมีสีสันสวยงาม

เนื้อหาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ผลงานขาดความแปลกใหม่

เนื้อหาไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่มีความคิดสร้างสรรค์

การมุ่งมั่นในการทำงาน

ตั้งใจทำงานและปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยความตั้งใจและงานเสร็จก่อนเวลา

ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและงานเสร็จทันเวลา

ไม่ตั้งใจทำงานไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรมส่งงานล่าช้า

 

 

เกณฑ์การสรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ดี

8-10

พอใช้

5-7

ปรับปรุง

0-4

เกณฑ์การประเมินภาพรวม : นักเรียนมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ถือว่าผ่าน

เกณฑ์การประกันคุณภาพการสอน : จำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป

 

แบบบันทึกคะแนนการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง  ASEAN FOOD

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ประเด็นคะแนน

รวมคะแนน

สรุปคะแนน

การอ่านประโยค

การสนทนา

แบบทดสอบ

ชิ้นงาน

ใฝ่เรียนรู้

10

10

10

10

10

50

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน

                                                                                                          (นางเพียงพิมพ์   วงศ์ชัย)

                                                                                                          วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................

 

 

 

ĉ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
20 ธ.ค. 2555 06:49
Comments