ข้อมูลศน.เล็ก

ข้อมูลศน.เล็ก (กรณัฐ  รัตนยรรยง)

 พันตรีกรณัฐ   รัตนยรรยง (เล็ก)  

การศึกษา  ป.๖ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่

                มศ.๕ โรงเรียนศิวิลัยวิทยา อำเภอเมือง เชียงใหม่

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปกศ.สูง) ภาษาไทยวิทยาลัยครูเชียงใหม่

                ปริญญาตรี ภาษาไทย (คบ.)  วิทยาลัยครูเชียงใหม่

                ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ปริญญาเอก ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 เริ่มรับราชการครู

๑.โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง กิ่งอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๓๑

๒.โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สาขาสามลี่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๓.โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๔.โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๕. โรงเรียนวัดทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๖.โรงเรียนบ้านกอสะเลียม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่(รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน)

เริ่มรับราชการตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๑. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕ (มิ.ย.๕๔)

๒. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ (ก.พ.๕๕)

 

ผลงานดีเด่นของครู

๑. ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

๒.ครูผู้สอนดีเด่น การสอนภาษาไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่นที่เกิดกับนักเรียน

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดการจัดทำพานพุ่ม ช่วงชั้้นที่ ๑ งานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการจัดทำบายศรีพื้นเมือง ช่วงชั้นที่ ๒ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๓. รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาดชื้น ช่วงชั้นที่ ๑เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๔. รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาดแห้ง ช่วงชั้นที่ ๑เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๖. รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  ช่วงชั้นที่ ๑เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน้าเว็บย่อย (1): ติดต่อศน.เล็ก(กรณัฐ)
Comments