Международен икономикс

Международен икономикс е основополагащ курс в областта на международната икономика и бизнес. В него акцентът е върху международната търговия, инструментите за провеждане на външнотърговска политика, международното движение на производствени фактори и ефектите от участието на страната в глобалната икономика. В курса се включват следните теми: 
 1. Глобализация
 2. Структура на световното стопанство
 3. Институционална рамка на международната търговия
 4. Традиционни теории за международната търговия
 5. Алтернативни теории за международната търговия
 6. Външнотърговска политика и мита
 7. Нетарифни ограничения на международната търговия
 8. Международно движение на капитали
 9. Транснационални корпорации
 10. Международна трудова миграция
 11. Интелектуална собственост и технологичен трансфер
 12. Регионална икономическа интеграция
 13. Пренасяне на икономически смущения
Основният учебник по дисциплината е:
Маринов, Г. и др. Международен икономикс. Варна, Наука и икономика, 2013.

Семестриално оценяване

Семестриалната оценка по дисциплината за магистри "Международен бизнес" се формира от курсов проект върху избрана страна и тема. Темите за разработване са външна търговия, преки чуждестранни инвестиции или миграция на работна сила в една от страните от ЕС, Г20 или балканска държава без България. Изследването трябва да обхваща период от най-малко пет от последните години.

Заглавието на курсовия проект следва модела: „Външна търговия на Аржентина в периода 2012-2016 г.“ или Участие на Индонезия в миграцията на работна сила през последното десетилетие. Примерната структура на работата обхваща следните елементи: 1) място на страната в световното стопанство; 2) размер и структура на изследваните икономически отношения (външна търговия или чуждестранни инвестиции, или миграция) — основни партньори, структура, размер на потоците, баланс на входящите и изходящи потоци; 3) законова регламентация; 4) участие във форми на регионално сътрудничество; 5) възможни обяснения на изследваното явление чрез изучаваните теоретични модели; 6) трендове през изследвания период и краткосрочна прогноза за развитие; 7) използвани източници.

Проектът е индивидуален. Обемът му е приблизително 10 страници (формат А4, шрифт Cambria или Times New Roman, 12 пункта, междуредие 1,5). Работата трябва да се базира на официални статистически данни, академични публикации или аналитични изследвания на международни организации, банки или специализирани агенции. Проектът трябва да бъде изпратен в завършен вид до 15.12.2017 г.

Глобализация

Допълнителни източници:
Би Би Си: Глобална търговия

Стиглиц, Джоузеф. Цената на неравенството. София, ИзтокЗапад, 2014.


Структура на световното стопанство

Допълнителни източници:
Организация за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (OECD), икономическият форум на развитите страни
Програма на ООН за развитие, ПРООН (UNDP)
Цели за устойчиво развитие
Ако населението на света беше само 100 души, той би изглеждал примерно така.

Институционална рамка на международната търговия

Допълнителни източници:

Световна търговска организация, СТО
представяне на организацията

Световната банка
Страница на Световната банка на български

Конференция на Обединените нации за търговия и развитие, УНКТАД


Теории за международната търговия

Портър, Майкъл. Конкурентното предимство на нациите. София, Класика и стил, 2004.
Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. // Harvard Business Review. March 1990, 73-91.

Външнотърговска политика: инструменти

Агенция Митници
Обща митническа тарифа на ЕС     ТАРИК (на български)
Дирекция "Външна търговия" към Европейската комисия
База данни за пазарен достъп

Международно движение на капитали

Програма за изследване на ПЧИ на УНКТАД (Конференцията на Обединените нации за търговия и развитие)

Транснационални корпорации

Международна трудова миграция

Международна организация на труда (МОТ): Миграция на работна сила

Интелектуална собственост и технологичен трансфер

Регионална икономическа интеграция

Регионални организации
Европейски съюз, Портал на ЕС
Представителство на Европейската комисия в България
Актуална информация за ЕС на български, Europe.bg

Европейска асоциация за свободна търговия, ЕАСТ (EFTA)

Централноевропейско споразумение за свободна търговия, ЦЕФТА (CEFTA)

Организация за Черноморско икономическо сътрудничество, ЧИС (BSEC)

Евразийски икономически съюз, ЕИС (EAEU)

Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, APEC

Асоциация на страните от Югоизточна Азия, АСЕАН (ASEAN)

Меркосур, най-големият митнически съюз в Южна Америка

Северноамериканско споразумение за свободна търговия, НАФТА (NAFTA)

Андска общност, търговски блок, обединяващ Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу

Карибска общност, КАРИКОМ (CARICOM)

Съвет за сътрудничество на арабските страни от Персийския залив, GCC

Общ пазар за Източна и Южна Африка, COMESA, регионална група от 19 държави

Икономическа общност на западноафриканските държави, ECOWAS, регионална група от 15 страни, 7 от които обединени във валутен съюз

Източноафриканска общност, ЕАС, митнически съюз между Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда

Южноафрикански митнически съюз, SACU, най-старият митнически съюз на света, който обединява Южна Африка, Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд

Пренасяне на икономически смущения

 
Подстраници (1): Презентации
Comments