ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά 
για λογαριασμό και κατ΄ εντολή του ασφαλισμένου

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τον επιχειρηματία η ασφάλιση είναι η μόνη διαχρονική λύση για τη νομική & οικονομική θωράκιση έναντι των κινδύνων που συνδέονται με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  . Η ασφάλιση είναι το βασικό όπλο του επιχειρηματία  για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και μοναδικό μέσο διασφάλισης έναντι κινδύνων, στην  σύγχρονη αγορά!

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (κτίρια, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, εξοπλισμός )
2) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΕΡΔΩΝ (από ζημιογόνα γεγονότα)
3) ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Υγεία, Επικουρική Σύνταξη, Ατύχημα)
4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πέρα από το κομμάτι αυτό υπάρχει και ο κίνδυνος έναντι τρίτων ζημιωθέντων από λάθος η παράλειψη στις δραστηριότητες σας. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αστική ευθύνη έναντι Τρίτων: Αποζημιώσεις Τρίτων για άμεσες ή/και έμμεσες ζημιές, που ανάγονται στη δραστηριότητα της Επιχείρηση
Ευθύνη Εργοδότη: Κάλυψη αποζημιώσεων που η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει εξ αιτίας ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας στο Προσωπικό της
Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Κάλυψη άμεσων ή / και έμμεσων ζημιών σε Τρίτους εξ αιτίας προϊόντος που η Επιχείρηση παράγει ή εισάγει, διανέμει ή εμπορεύεται
Περιβαλλοντική Ευθύνη: Κάλυψη οικονομικών συνεπειών ή/και κυρώσεων εις βάρος της Επιχείρησης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της ή λόγω της δραστηριότητάς της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Κάλυψη σοβαρής οικονομικής απώλειας εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος, που μπορεί να συμβεί σε υψηλόβαθμα ή εξειδικευμένα Στελέχη της Επιχείρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης εξαιτίας νομικής ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανωτάτων Εκτελεστικών Στελεχών Επιχείρησης