หน้าแรก

 

ธงชาติอาเซียน
    "One  Vision,One  Identity, One Community"
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม 
 
 

      
สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว
สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม
 สีขาวและสีน้ำเงิน
รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

                                                                                         สีเหลือง หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 

                                                                                         สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

                                                                                          สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

                                                                                          สีน้ำเงิน· หมายถึง··สันติภาพและความมั่นคง
 
 แผนที่ประเทศอาเซียน