ก.ประชาคมอาเซี่ยนคืออะไร

ประชาคมอาเซียนคืออะไร??

                                                                    ประชาคมอาเซียนระกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ 
                                        ประชาคมความมั่นคงอาเซียน         (ASEAN Security Community – ASC)
                                        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            (ASEAN Economic Community – AEC)         
                                        ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม         (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)  
 
                      ที่มา :http://www.ceted.org/tutorceted/index.html
Comments