สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน


 

ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
*1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ
 25 บาทไทย 


เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา
*127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท 

รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย
* 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท
 

 

 กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว
* 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ
 4 บาทไทย

 

 ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
1
  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท

 


 จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า
* 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
 

 เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
*1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท
 

 

 บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย

 


ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์
* 1
 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท

 

 
ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม
* 652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย

 

Comments