медичні вироби та інструменти


СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ "ВІ-ОКС" З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ, СУМІЩЕНОГО ІЗ ДЕЗІНФЕКЦІЄЮ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

4.1. Об’єкти застосування. Розчини засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" застосовують у лікувально-профілактичних закладах для дезінфекції, у т.ч. суміщеної із перед стерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення, (включаючи жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні і стоматологічні, у т.ч. обертові, інструменти, виготовлені із низьковуглеводневої сталі, корозійностійких металів, гуми, скла, пластмас), ручним способом; дезінфекції, у т.ч. суміщеної із передстерилізаційним очищенням гнучких ендоскопів у спеціалізованих ультразвукових установках механізованим способом;

4.2. Методи знезараження окремих об’єктів. Дезінфекцію, у тому числі суміщену із перед стерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення ручним способом здійснюють у пластмасових або емальованих (без пошкодження емалі) ємностях, що закриваються кришкою. При здійсненні цих маніпуляцій дотримуються протиепідемічних заходів, використовуючи гумові рукавички і фартух.

4.2.1. При проведенні дезінфекції, суміщеної із перед стерилізаційним очищенням, вироби необхідно занурювати у дезінфікуючий розчин  одразу ж після їх застосування, не допускаючи підсушування забруднень органічного походження. Під час занурення у розчин видаляють за допомогою тканинних серветок видимі забруднення з поверхонь виробів. Використані серветки скидають в окрему ємність із розчином засобу, по закінченні дезінфекції їх утилізують.

Використовуючи допоміжні засоби (шприци, піпетки тощо), заповнюють розчином усі канали і порожнини виробів, які при цьому звільняються від повітря. Через канали почергово прокачують розчин засобу і продувають повітря за допомогою шприців або інших пристосувань. Процедуру повторюють кількаразово до повного видалення біогенних забруднень. Роз'ємні вироби занурюють у розчин засобу в розібраному вигляді. Інструменти, що мають замкові частини, занурюють у розчин розкритими, попередньо зробивши ними у розчині кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки інструментів у ділянці замка. Товща шару розчину над виробами повинна бути не менше 1,0 см.

4.2.2. Після дезінфекції вироби виймають із ємності з розчином і промивають проточною питною водою протягом п’яти хвилин. Крізь канали виробів за допомогою шприца або електровідсмоктувача пропускають воду протягом п’яти хвилин (не менше 20,0 мл), не допускаючи попадання пропущеної води у ємність із виробами, що відмиваються.

Після дезінфекції їх висушують за допомогою чистих тканинних серветок і зберігають у медичній шафі.

 

          4.2.3. Дезінфекцію, у т.ч. суміщену із пердстерилізаційним очищенням ендоскопів та інструментів до них, проводять у відповідності з вимогами офіційно діючих в Україні офіційних нормативно-методичних документів.

          4.2.4. Режими дезінфекції виробів медичного призначення розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" наведено в таблиці 10. Режими дезінфекції, суміщеної із перед стерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" ручним способом наведено в таблицях 11-13. Режими дезінфекції, суміщеної із перед стерилізаційним очищенням, гнучких ендоскопів із застосування розчинів засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" механізованим способом наведено в таблиці 14.

4.2.6. Обробку виробів медичного призначення механізованим способом здійснюють у будь-яких установках типу УЗО, дозволених до застосування в Україні в установленому порядку.

4.2.7. Для дезінфекції жорстких та гнучких ендоскопів і медичних інструментів до гнучких ендоскопів використовують технологію обробки, викладену у відповідних діючих в Україні офіційних документах, враховуючи також рекомендації виробників ендоскопічного обладнання.

Увага! Використання засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" дозволяється тільки для тих ендоскопів, виробник яких допускає використання для дезінфекції засобів зазначеного вище складу.

4.2.7.1. При використанні засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" для обробки ендоскопів особливу увагу приділяють процесу їх попереднього очищення. Одразу після використання ендоскопів та інструментів до них, не допускаючи підсушування біологічних забруднень, проводять попереднє очищення розчинами засобу. Видимі забруднення із зовнішніх поверхонь ендоскопа, у т.ч. з об’єктива, видаляють тканинною (марлевою) серветкою, змоченою у розчині засобу, у напрямку від блока керування до дистального кінця.

4.2.7.2. Канали, заглушки знімають з ендоскопа і одразу занурюють ендоскоп у розчин засобу, забезпечуючи контакт усіх поверхонь із розчином. Всі канали ендоскопа промивають шляхом почергового прокачування розчину засобу і повітря до повного видалення видимих біогенних забруднень відповідно до вимог інструкції з обробки виробника ендоскопів.

4.2.7.3. Інструменти до ендоскопу повністю занурюють у розчин і заповнюють ним порожнини і канали; вироби очищують під поверхнею засобу за допомогою тканинних (марлевих) серветок, не допускаючи розбризкування.

4.2.7.4. Вироби промивають у тому ж розчині, де проводили замочування із використанням спеціальних пристроїв до повного очищення всіх каналів.

4.2.7.5. Відмивання ендоскопів та інструментів до них проводять спочатку проточною питною водою протягом 5 хвилин, а потім дистильованою – протягом 1 хвилини.

4.2.8. Перед подальшою обробкою ендоскоп підлягає візуальному огляду і тесту на порушення герметичності відповідно інструкції виробника.

 

Ендоскоп із порушенням зовнішньої поверхні, що відкриває внутрішні структури або з порушенням герметичності не підлягає подальшому використанню.

4.2.9. Після попереднього очищення ендоскоп, що пройшов тест на герметичність, та інструменти до нього піддають дезінфекції, у т.ч. суміщеній із перед стерилізаційним (або кінцевим) очищенням, із застосуванням розчинів засобу.

4.2.10. Обробку ендоскопів механізованим способом здійснюють у будь-яких спеціалізованих установках, дозволених до застосування в Україні в установленому порядку, у відповідності з інструкцією із застосування установок.

4.2.11. Якість передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення оцінюють шляхом постановки азопірамової проби на наявність залишкових кількостей крові згідно з методиками, викладеними в методичних указівках "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам" (№ 28-6/13 від 26.05.88 р.) або іншим, дозволеним в установленому порядку методом. Контролю підлягає 1 % одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше трьох виробів). При виявленні залишків крові (позитивна проба) вся група виробів, від якої добирали вироби для контролю, підлягає повторній обробці до одержання негативного результату.

 Таблиця 10. Режими дезінфекції виробів медичного призначення розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)"

 

Вид виробів, що піддаються обробці

Вид інфекції

Режим обробки

Спосіб застосу-вання

Концентрація розчину (за препаратом), %

Експо-зиція,

хв

Вироби медичного призначення, (вклю-чаючи хірургічні і стоматологічні, у т.ч. обертові,  інструмент-ти) із корозійно стій-ких металів, гуми, пластмас, скла

Вірусні, бактеріальні (окрім туберкульозу) і грибкові (кандидози)

 

2,0

3,0

 

60

30

 

Занурення

Гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них

Вірусні, бактеріальні (окрім туберкульозу) і грибкові (кандидози)

2,0

3,0

20

10

Занурення

 Таблиця 11. Режими дезінфекції, суміщеної із передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення1, (окрім ендоскопів та інструментів до них), розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" ручним способом

Етапи обробки

Режими обробки

Концентра-ція розчину (за препара-том), %

Темпе-ратура  розчину, оС

Експози-ція, хв

Видалення видимих забруднень з поверхні ви-робів за допомогою тканинної (марлевої) сер-ветки при зануренні в робочий розчин, ретельне промивання каналів робочим розчином (за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

2,02

3,02

Не менше 18

Не  нормуєть-ся

3,03

Не мен-ше 454

Замочування виробів при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів виробів

 

2,02

3,02

Не менше 18

60

30

3,03

 

Не мен-ше 454

60

Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас – за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів виробів – за допомогою шприца:

    - виробів нескладної конфігурації, що не мають замкових частин, каналів і порожнин, у т.ч. обертових;

    - виробів, що мають замкові частини, канали і порожнини.

 

 

 

 

 

 

у розчинах відповідної концентра-

ції

 

не норму-ється

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

1,0

Обполіскування проточною питною водою (каналів – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

 

5,0

Обполіскування дистильованою водою (каналів – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

 

0,5

Примітка:

  1. Знак (1) означає, що вироби слід занурювати у робочий розчин засобу одразу після застосування, не допускаючи підсушування забруднень; при зануренні виробів у розчин із їх поверхонь видаляють видимі забруднення;
  2. Знак (2) означає, що на етапі замочування у розчині забезпечується дезінфекція виробів медичного призначення при вірусних, бактеріальних (окрім туберкульозжу) і тгрибкових (кандидози) інфекціях;
  3. Знак (3) означає, що на етапі замочування у розчині забезпечується дезінфекція виробів медичного призначення при вірусних, бактеріальних (окрім туберкульозжу) і тгрибкових (кандидози, дерматомікози) інфекціях;
  4. Знак (4) означає, що температура розчинів у процесі замочування і обробки не підтримується.

 

Таблиця 12. Режими дезінфекції, суміщеної із передстерилізаційним очищенням (кінцевим – перед ДВР), гнучких та жорстких ендоскопів розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" ручним способом

 

Етапи

Режим обробки

 

обробки

 

 

Концентрація розчину (за препаратом), %

Темпе-ратура роз-чину, оС

Час вит-римки/об-робки, хв

Замочування

ендоскопів (у ендоскопів, що не підлягають повному зануренню, - їх робочих частин, які дозволяється занурювати), при повному зануренні в робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів виробів

 

 

2,0*

3,0*

 

Не менше 18

 

20

10

 

Миття кожного виробу у тому ж розчині, де проводили замочування:

 

Гнучкі ендоскопи:

- інструментальний канал очищують щіткою для очищення інструментального каналу;

- внутрішні канали промивають за допомогою шприца або електровідсмоктувача;

- зовнішню поверхню миють за допомогою тканинної (марлевої) серветки

 

Жорсткі ендоскопи:

- кожну деталь миють за допомогою йоржа або тканинної (марлевої) серветки;

- канали промивають за допомогою шприца

у розчинах відповідної концентрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менше 18

 

 

 

 

2,0

 

3,0

 

1,0

 

 

 

2,0

 

2,0

Обполіскування проточною питною водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

5,0

Обполіскування дистильованою водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

1,0

Примітка: Знак (*) означає, що на етапі замочування у робочому розчині забезпечується дезінфекція ендоскопів при вірусних, бактеріальних (окрім туберкульозу) і грибкових (кандидози) інфекціях.

 

 

Таблиця 13. Режими дезінфекції, суміщеної із передстерилізаційним очищенням інструментів до гнучких ендоскопів розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" ручним способом

 

Етапи

Режим обробки

 

обробки

 

 

Концент-

рація роз-

чину (за пре-паратом), %

 

Темпе-ратура роз-

чину, оС

Час

Витрим-ки/обро-бки, хв

 

Замочування інструментів при повному зануренні їх у робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів виробів

 

 

2,0*

3,0*

Не менше 18

 

20

10

 

Миття кожного інструменту у тому ж розчині, де проводили замочування:

 

- зовнішню поверхню миють за допомогою щітки або тканинної (марлевої) серветки;

- внутрішні відкриті канали промивають за допомогою шприца

 

у розчинах відповідної концентрації

 

 

 

 

Не менше 18

 

 

 

2,0

 

2,0

 

Обполіскування проточною питною водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

5,0

 

Обполіскування дистильованою водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

0,5

 

Примітка: Знак (*) означає, що на етапі замочування у робочому розчині забезпечується дезінфекція інструментів при вірусних, бактеріальних (окрім туберкульозу) і грибкових (кандидози) інфекціях.

 

 

Таблиця 14. Режими дезінфекції, суміщеної із передстерилізаційним очищенням, гнучких ендоскопів розчинами засобу "ВІ-ОКС (V-OX)" механізованим способом у спеціалізованих установках

 Етапи проведення очищення

Режими обробки

Концен-

трація

(за препа-

ратом), %

Темпе-ратура  розчи-ну, оС

Експо-зиція, хв

Видалення видимих забруднень із зовнішньої сторони поверхні робочої частини ендоскопа за допомогою тканинної (марлевої) серветки, змоченої розчином засобу

3,0

Не менше 18

 

Не рег-ламен-тується

Обробка* ендоскопів (у т.ч. їх внутрішніх каналів) розчином засобу в ультразвуковій установці

3,0

 

Не менше 18

10

Обполіскування поза установкою проточ-ною питною водою (каналів – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

 

5,0

Обполіскування поза установкою дисти-льованою водою (каналів – за допомогою шприца або електровідсмоктувача)

 

не нормується

 

1,0

Примітка: Знак (*) означає, що на етапі обробки в установці забезпечується дезінфекція ендоскопів при вірусних, бактеріальних (окрім туберкульозу) і грибкових (кандидози) інфекціях.

 

Comments