hgt


سایت گروه کامپیوتر بصورت دائمی و برای همیشه به آدرس http://asadi77.persianblog.ir منتقل شد.

این سایت از این به بعد به روز نخواهد شد و کلیه مطالب را در سایت بالا اعلام خواهم کرد. لطفا آدرس سایت بالا را ذخیره نمایید تا در صورتیکه این سایت از دسترس خارج شد در پیدا کردن آدرس سایت گروه با مشکل روبرو نشوید.
به دلیل مشکل فیلتر شدن سرویسهای مختلف گوگل شامل سرویس سایت گوگل و سرویس فایل و فرم گوگل در به روز کردن و کنترل این سایت با مشکل روبرو شده ام. لذا سایت گروه را به آدرس بالا منتقل کردم و دیگر این سایت را به روز نخواهم کرد.

سایت گروه کامپیوتر ( گروه مهندسی تکنولوژی نرم افزار ) دانشگاه واحد ورامین