κλίση ποιέω-ῶ

                        Συνηρημένα β΄ τάξης: ποιέω-

 

 

                  Ενεργητική φωνή

 

Ε

ν

ε

σ

τ

ώ

τ

α

ς

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ποιῶ

ποεῖς

ποεῖ

ποιοῦμεν

ποιεῖτε

ποιοῦσι

ποιῶ

ποιῇς

ποιῇ

ποιῶμεν

ποιῆτε

ποιῶσι

ποιοῖμι

ποιοῖς

ποιοῖ

ποιοῖμεν

ποιοῖτε

ποιοῖεν

 

--

ποίει

ποιείτω

--

ποιεῖτε

ποιούντων

ποιεῖν

ποιῶν

ποιοῦσα

ποιοῦν

 

Π

α

ρ

α

τ

α

τ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐπίουν

ἐποίεις

ἐποίει

ἐποιοῦμεν

ἐποιεῖτε

ἐποίουν

 

Μ

έ

λ

λ

ο

ν.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ποιήσω

 

ποιήσοιμο

 

ποιήσειν

ποιήσων

ποιήσουσα

ποιήσον

 

Α

ό

ρ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ἐποίησα

ποιήσω

 

ποιήσαιμι

ποίησον

ποιῆσαι

ποιήσας

ποιήσασα

ποιῆσαν

 

Π

α

ρ

α

κ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

πεποίηκα

πεποιηκώς

πεποιηκώς

εἴην

πεποιηκώς

ἴσθι

πεποιηκέναι

πεποιηκώς

πεποιηκυῖα

πεποιηκός

 

Υ

π

ε

ρ

σ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐπεποιήκειν

 

 

                  Μέση και παθητική φωνή

 

Ε

ν

ε

σ

τ

ώ

τ

α

ς

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ποιοῦμαι

ποιῇ

ποιεῖται

ποιούμεθα

ποιεῖσθε

ποιοῦνται

ποιῶμαι

ποιῇ

ποιῆται

ποιώμεθα

ποιῆσθε

ποιῶνται

ποιοίμην

ποιοῖο

ποιοῖτο

ποιοίμεθα

ποιοῖσθε

ποιοῖντο

--

ποιοῦ

ποιείσθω

--

ποιεῖσθε

ποιείσθων

ποιεῖσθαι

ποιούμενος

ποιουμένη

ποιούμενον

 

 

Π

α

ρ

α

τ

α

τ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐποιούμην

ἐποιοῦ

ἐποιεῖτο

ἐποιούμεθα

ἐποιεῖσθε

ἐποιοῦντο

 

Μ.

 

Π.

Μ

έ

λ.

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ποιήσομαι

ποιηθήσομαι

 

ποιησοίμην

ποιηθησοίμην

 

ποιήσεσθαι

ποιηθήσεσθαι

ποιησόμενος

ποιηθησόμενος

Μ.

 

Π.

Α

ό

ρ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

ἐποιησάμην

ἐποιήθην

ποιήσωμαι

ποιηθῶ

ποιησαίμην

ποιηθείην

ποίησαι

ποιήθητι

ποιήσασθαι

ποιηθῆναι

ποιησάμενος

ποιηθείς

 

Π

α

ρ

α

κ.

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

πεποίημαι

πεποιημένος

πεποιημένος

εἴην

πεποίησο

πεποιῆσθαι

πεποιημένος

πεποιημένη

πεποιημένον

 

Υ

π

ε

ρ

σ.

Οριστική

--

--

--

--

--

ἐπεποιήμην

 

           

 

                                                Παρατηρήσεις

  • ε+εàει            ε+μακρό φωνήενà μακρό φωνήεν

ε+οàου          ε+δίφθογγοςà δίφθογγος

  • τα συνηρημένα ρήματα της β΄τάξης σχηματίζουν το Μέλλοντα, Αόριστο, Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο, με έκταση του βραχύχρονου χαρακτήρα –ε του θέματος σε –η, μπροστά από την κατάληξη.
  • Τα ρήματα σε –έω με μονοσύλλαβο θέμα στον Ενεστώτα και τον Παρατατικό συναιρούν το χαρακτήρα –ε  μόνο με το –ε ή –ει της κατάληξης. Πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέομεν, πλεῖτε, πλέουσι.  Εξαίρεση αποτελεί το δέω-ῶ, που συναιρεί το χαρακτήρα –ε  με το φωνήεν ή το φθόγγο της κατάληξης.
  • Συνήθη ρήματα σε –εω-ῶ

οἰκῶ -οῦμαι

στερῶ-οῦμαι

ταλαιπωρῶ-οῦμαι

βοηθῶ-οῦμαι

ἀρκῶ-οῦμαι

πολεμῶ-οῦμαι

ἐπιχειρῶ-οῦμαι

φρονῶ-οῦμαι

ἀπολογοῦμαι

ἡγοῦμαι

 

 

 

 

 

Comments