αόριστος β΄

Αόριστος β΄

 

 

Ο αόριστος β΄ ενεργητικός ή μέσος σχηματίζεται στην οριστική

από τις καταλήξεις του παρατατικού. Στις άλλες εγκλίσεις σχηματίζεται από τις καταλήξεις του ενεστώτα.

  • Στο απαρέμφατο και τη μετοχή της ενεργητικής φωνής τονίζεται στη λήγουσα: βαλεῖν.
  • Στο απαρέμφατο της μέσης φωνής τονίζεται στην παραλήγουσα: γενέσθαι.
  • Στο β΄ ενικό της προστακτικής της μέσης φωνής τονίζεται στη λήγουσα είτε είναι απλό είτε σύνθετο το ρήμα (λαβοῦ, ἀντιλαβοῦ).
  •  Μερικών αορίστων το β΄ ενικό πρόσωπο της ενεργητικής προστακτικής τονίζεται στη λήγουσα: ἐλθέ, λαβέ, εὐρέ, εἰπέ, ἰδέ των ρημάτων ἔρχομαι, λαμβάνω, εὐρίσκω, λέγω, ὁρῶ αντίστοιχα.
  • Στη μονοσύλλαβη προστακτική, αν το ρήμα είναι σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ο τόνος αναβιβάζεται: ἀπόσχου του ἀπεσχόμην(ἀπέχομαι).
  • Η οριστική του ρήματος ὁρῶ είναι εἶδον, στις υπόλοιπες εγκλίσεις γράφεται με ι: ἴδω, ἴδοιμι, ἰδέ, ἰδεῖν, ἰδών.
  • Ο αόριστος του λέγω είναι εἶπον, το ει διατηρείται σε όλες τις εγκλίσεις:εἴπω, εἴποιμι κ.τ.λ.

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός σχηματισμός αορίστου β΄

 

 

Οριστική

Υποτακτικ.

Ευκτική

Προστακ.

Απαρέμφ.

Μετοχή

ἔ-βαλ-ον

ἔ-βαλ-ες

ἔ-βαλ-ε

ἐ-βάλ-ομεν

ἐ-βάλ-ετε

ἔ-βαλ-ον

βάλ-ω

βάλ-ῃς

βάλ-ῃ

βάλ-ωμεν

βάλ-ετε

βάλ-ωσι

βάλ-οιμι

βάλ-οις

βάλ-οι

βάλ-οιμεν

βάλ-οιτε

βάλ-οιεν

      ---

βάλ-ε

βαλ-έτω

      ---

βάλ-ετε

βαλ-όντων

 

 

 

βαλ-εῖν

 

βαλ-ών

βαλ-οῦσα

βαλ-όν

 

Οριστική

Υποτακτικ.

Ευκτική

Προστακ.

Απαρέμφ.

Μετοχή

ἐ-βαλ-όμην

ἐ-βάλ-ου

ἐ-βάλ-ετο

ἐ-βαλ-όμεθα

ἐ-βάλ-εσθε

ἐ-βάλ-οντα

βάλ-ωμαι

βάλ-ῃ

βάλ-ηται

βαλ-ώμεθα

βάλ-ησθε

βάλ-ωνται

βαλ-οίμην

βάλ-οιο

βάλ-οιτο

Βαλ-οίμεθα

βάλ-οισθε

βάλ-οιντο

     --

βαλ-οῦ

βαλ-έσθω

     --

βάλ-εσθε

βαλέ-σθων

 

 

βαλ-έσθαι

βαλ-όμενος

βαλ-ομένη

βαλ-όμενον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟ Β΄

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος β΄

ἄγω

ἦγον

ἤγαγον

αἱρῶ

ᾕρουν

εἷλον

αἱροῦμαι

ᾑρούμην

εἱλόμην

αἰσθάνομαι

ᾐσθανόμην

ἠσθόμην

ἁμαρτάνω

ἡμάρτανον

ἥμαρτον

βάλλω

ἔβαλλον

ἔβαλον

βάλλομαι

ἐβαλλόμην

ἐβαλόμην

γίγνομαι

ἐγιγνόμην

ἐγενόμην

εἰμί

ἦν

ἐγενόμην

ἕπομαι (ακολουθώ)

εἱπόμην

ἑσπόμην

ἐρωτῶ

ἠρώτων

ἠρόμην

εὑρίσκω

ηὕρισκον/εὕρισκον

ηὗρον/εὗρον

εὑρίσκομαι

ηὑρισκόμην/εὑρισκόμην

ηὑρόμην/εὑρόμην

ἔχω

εἶχον

ἔσχον

ἔχομαι

εἰχόμην

ἐσχόμην

θέω(τρέχω)

ἔθεον

ἔδραμον

θνήσκω (ἀπό)

ἀπέθνησκον

ἀπέθανον

καίνω

ἔκαινον

ἔκανον

κάμνω

ἔκαμνον

ἔκαμον

κτείνω (ἀπό)

ἔκτεινον

ἀπέκτανον

λαγχάνω( παίρνω με κλήρο)

ἐλάγχανον

ἔλαχον

λαμβάνω

ἐλάμβανον

ἔλαβον

λαμβάνομαι

ἐλαμβανόμην

ἐλαβόμην

λανθάνω(διαφεύγω την προσοχή)

ἐλάνθανον

ἔλαθον

ἐπιλανθάνομαι

ἐπελανθανόμην

ἐπελαθόμην

λέγω

ἔλεγον

εἶπον

λείπω

ἔλειπον

ἔλιπον

λείπομαι

ἐλειπόμην

ἐλιπόμην

μανθάνω

ἐμάνθανον

ἔμαθον

ὁρῶ

ἑώρων

εἶδον

ὁρῶμαι

ἑωρώμην

εἰδόμην

πάσχω

ἔπασχον

ἔπαθον

πείθω

ἔπειθον

ἔπιθον

πείθομαι

ἐπειθόμην

ἐπιθόμην

πίνω

ἔπινον

ἔπιον

πίπτω

ἔπιπτον

ἔπεσον

πυνθάνομαι(πληροφορούμαι)

ἐπυνθανόμην

ἐπυθόμην

τέμνω

ἔτεμνον

ἔτεμον

τέμνομαι

ἔτεμνόμην

ἐτεμόμην

τίκτω

ἔτικτον

ἔτεκον

τρέπομαι

ἐτρεπόμην

ἐτραπόμην

τρέχω

ἔτρεχον

ἔδραμον

ὑπισχνοῦμαι

ὑπισχνούμην

ὑπεσχόμην

φεύγω

ἔφευγον

ἔφυγον

φέρω

ἔφερον

ἤνεγκον

φέρομαι

ἐφερόμην

ἠνεγκόμην


 

ĉ
eudoxia TH,
30 Νοε 2016, 10:04 π.μ.
ĉ
eudoxia TH,
30 Νοε 2016, 9:41 π.μ.
ĉ
eudoxia TH,
30 Νοε 2016, 9:58 π.μ.
Comments