ΑΣΚΗΣΕΙΣ‎ > ‎

επαναληπτικές στα συνηρημένα ρήματα

1.      Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα του ρήματος τιμῶμαι(-άομαι):

A.         τιμᾶσθε

B.         τιμῶσθε

C.         τιμᾶτε

D.         ἐτιμᾱσθε

 1. Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα του ρήματος πειρῶ(-άω):
  1. πειρόσι
  2. πειρῶσι
  3.  πειρῶτε
  4.  πειρᾶτε
 1. Το α΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ὁρῶ(-άω):
  1.       ὥρων
  2.       ὅρων
  3.     ἐώρων
  4.       ἐόρων
 1. Το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ἀγανακτῶ(-έω):
  1.       ἠγανάκτει
  2.       ἀγανάκτει
  3.      ἠγανακτεῖ
  4.      ἀγανακτεῖ
 1. Το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα του ρήματος ἀγνοοῦμαι(-έομαι):
  1.       ἀγνόει
  2.        ἀγνοεῖ
  3.       ἀγνόου
  4.       ἀγνοοῦ
 1. Το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα του ρήματος ἐνοχλῶ(-έω):
  1.       ἐνόχλοι
  2.       ἐνοχλοίη
  3.       ἠνόχλοι
  4.       ἠνοχλοίη
 1. Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ἡγοῦμαι(-έομαι):
  1.       ἡγοῦντο
  2.      αἰγοῦντο
  3.       ἡγεῖντο
  4.   ἡγῶντο
 1. Το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα του ρήματος πληροῦμαι(-όομαι):
  1.   ?    πληρῆ
  2.   ?    πληροῦ
  3.   ?    πληροῖ
  4.   ?    πληρῶ
 1. Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ἀξιῶ(-όω):
  1.   ?    ἀξιοῦμεν
  2.   ?    ἀξιῶμεν
  3.   ?    ἠξιεῖμεν
  4.   ?    ἠξιοῦμεν

Να εισαγάγετε τους τύπους που σας ζητούνται

Αρχή φόρμας

(ἡμεῖς, οριστική ενεστώτα) ἀγαπῶμαι(-άομαι) =>
(ὑμεῖς, οριστική παρατατικού) αἰτιῶμαι(-άομαι) =>
(οὗτος, προστακτική ενεστώτα) σιωπῶ(-άω) =>
(σύ, οριστική παρατατικού) βοῶ(-άω) =>
(οὗτοι, ευκτική ενεστώτα) ζητῶ(-έω) =>
(ὑμεῖς, υποτακτική ενεστώτα) φρουροῦμαι(-έομαι) =>
(ἡμεῖς, οριστική παρατατικού) εὐτυχῶ(-έω) =>
(ἐγώ, οριστική παρατατικού) ἀκριβῶ(-όω) =>
(σύ, προστακτική ενεστώτα) φανεροῦμαι(-όομαι) =>
(οὗτος, υποτακτική ενεστώτα) δικαιοῦμαι(-όομαι) =>

 

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Β΄ στήλης, που βρίσκονται δεξιά δίπλα στα αντίστοιχα της Α΄ στήλης, που βρίσκονται αριστερά.

ἐγέννας                                                          προστακτική ενεστώτα

γελᾶσθε                                                         απαρέμφατο ενεστώτα

βροντῶμεν                                                     προστακτική ενεστώτα

ἡμιλλᾶτο                                                       οριστική παρατατικού

δαπανώντων                                                οριστική παρατατικού

ὁρμάτω                                                           προστακτική ενεστώτα

μηχανᾶσθαι                                                  προστακτική ενεστώτα

ἡττῶντο                                                         υποτακτική ενεστώτα

ἐκόλλων                                                        οριστική παρατατικού

κτάσθω                                                          οριστική παρατατικού

 

 

Να τοποθετήσετε τους τύπους με την εξής σειρά: Οι τύποι του Ενεστώτα (από το α΄ ενικό πρόσωπο μέχρι το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο) - Οι τύποι του Παρατατικού ( από το α΄ ενικό πρόσωπο μέχρι το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο).

   ὑπισχνοῦντο      ἀπιστεῖτε      ἠρνοῦ      ἀποροῦσι      ἐπεμελούμεθα      ἀθλεῖς      ἀντλοῦμεν      ἐνεθυμεῖτο      ἐμιμεῖσθε      ἀπελογούμην      ἀμφισβητεῖ      αἰτῶ   

 

Συνηρημένα ρήματα σε -όω -ῶ (-όομαι -οῦμαι)

Να διορθώσετε τους λανθασμένους τύπους.

Αρχή φόρμας

ἀκυρῆς = β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος ἀκυρῶ.
ἠλλοίουν = α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού του ρήματος ἀλλοιῶ.
ἐναντιοῦται = γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα του ρήματος ἐναντιοῦμαι.
καρπείμεθα = α΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα του ρήματος καρποῦμαι.
ὁμοίους = β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού του ρήματος ὁμοιῶ.
στεφανείης = β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα του ρήματος στεφανῶ.
κληρούτω = γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα του ρήματος κληρῶ.
τελειοῦσθε = β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος τελειοῦμαι.

Για online  εξάσκηση πλοηγηθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:http://users.kar.sch.gr/mstamati/arxaiasynhrhmenarhmcgym/Synhrhmena1. 

 
Comments