1.Documentation : เอกสารและผลงานวิจัยศิลปนิพนธ์

ไฟล์เอกสารเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สาธารณะ:เอกสารเพื่อการเรียนรู้เสริมในรายวิชาศิลปนิพนธ์ลิขสิทธ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร เผยแพร่นับแต่ 30/11/2009 ติดต่อสอบถาม ใช้ Google Buzz ติดตาม prachid007@gmail.com หรือ http://twitter.com/prachid007
   การอนุญาตให้นำเอกสารนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการการศึกษาได้ฟรี ซึ่งผู้นำไปใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ต่อควรต้องอ้างอิงที่มาผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เริ่มต้น หรือแจ้งชื่อ-ที่อยู่โดยคลิกแสดง ความคิดเห็น เป็นหลักฐานไว้ด้านล่้างนี้

คำแนะนำ ให้คลิกปุ่มสมัครรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับข่าวความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของหน้านี้ และคลิก แสดงความเห็น ที่ด้านล่างนี้ ว่าท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์ใดไปใช้ประกอบการเรียนรู้ของท่านบ้าง หรือหากท่านเป็นสมาชิกก็สามารถส่งไฟล์ของท่านเองขึ้นมาเก็บและแชร์ไฟล์ร่วมกันได้ โดยที่ท่านต้องรับผิดชอบเองหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเผยแพร่ต่อ ต้องระวังและต้องทราบข้อกฎหมายมาเป็นอย่างดีแล้ว

รูปแบบการเขียนอ้างอิงถึงไฟล์เอกสารหน้านี้
ประชิด ทิณบุตร.ชื่อเอกสารที่ท่านดาวน์โหลด.Online URL : http://sites.google.com/site/designbycom/-share-files?pageUrlChanged=-share-files,เข้าถึงเมื่อวันที่.xx/.xxxxxx/25xx.
 ตัวอย่างไฟล์ผลงานและตัวอย่างงานเอกสารความรู้การทำศิลปนิพนธ์ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร การนำไปใช้ควรอ้างอิงที่มาของหน้านี้ คือ เข้าถึงได้ที่ URL Address  http://sites.google.com/site/artthesis/Home/document
ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมมาตรฐานสากลของ Harvard University คลิกที่นี่
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์เอกสารรายงานศิลปนิพนธ์บทที่1-3  498 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ม.ค. 2553 02:20 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบสอบถาม-ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ของ บริษัทที่ปรึกษา บจก.เอซีทีไทยแลนด์  1429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มิ.ย. 2553 09:12 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์-การทำ focus group survey โครงการOPOIจังหวัดเพชรบุรี ปี 2550  4642 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.พ. 2553 20:01 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบเสนอโครงการศิลปนิพนธ์ของ นายอานนท์ ทองรอด ปีการศึกษา 2555   5140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ส.ค. 2556 23:42 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อการวิจัยศิลปนิพนธ์ ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยระดับนักศึกษา 5,000 บาท จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2551  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 มิ.ย. 2553 18:00 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ หน้าบรรณานุกรม ของนายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 มิ.ย. 2553 17:47 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ บทที่ 1 ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:45 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ บทที่ 2 ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  815 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:44 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ บทที่ 3 ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:45 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ บทที่ 4 ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  1227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:45 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ บทที่ 5 ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:46 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยศิลปนิพนธ์ หน้า่สารบัญ ของ นายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 มิ.ย. 2553 17:46 Prachid Tinnabutr
ą

ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างไฟล์การนำเสนองานวิจัยทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขั้นการมีส่วนร่วม-สรุปงานกับผู้ประกอบการ  539 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 ธ.ค. 2552 04:42 Prachid Tinnabutr
ą

ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการนำเสนอเผยแพร่ผลงานด้วยโปสเตอร์ ของนายวีรยุทะ แสงมณี  562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 มิ.ย. 2553 17:57 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างไฟล์แบบสอบถามทำfocusgroupออกแบบตราสัญลักษณ์70ปีจันทรเกษม-2010  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.พ. 2553 19:55 Prachid Tinnabutr
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มและแนวทาง การเขียนรายงานการวิจัย รูปแบบมาตรฐาน ของ วช.   123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ม.ค. 2553 02:10 Prachid Tinnabutr
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
คำแนะนำและตัวอย่างแนวการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยของนักศึกษา:ใช้กรณีศึกษาการเขียนโครงการของนายวีรยุทธ แสงมณี นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2550  1867 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ม.ค. 2553 05:14 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บทความเผยแพร่การวิจัยศิลปนิพนธ์ ของนายวีรยุทธ แสงมณี แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมจันทรเกษม : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร  283 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 มิ.ย. 2553 17:51 Prachid Tinnabutr
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการพิมพ์และรูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  524 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ค. 2553 22:45 Prachid Tinnabutr
Comments