Home:Art Thesis:ศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


 
การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ARTBOOK ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ รหัสปี 49-50
เอกสารความรู้เรื่องการวิจัย คู่มือการฝึกอบรมต้นกล้าวิจัย(2004) โดยส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (กฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 

ARTI4902 ศิลปนิพนธ์:Art Thesis  3(0-6-3)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อมูล และค้นคว้าในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผู้เรียนแต่ละคนเลือกหรือสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนในวิชาเอกแต่ละสาขาได้ทำการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกำหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ และต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดสัมมนาเรื่องการวิจัยทางศิลปกรรมเพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการความรู้เรื่องการทำวิจัยทางด้านศิลปกรรมวิทยานิพนธ์(Art Thesis) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ ชั้นล่างห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดำเนินการโดยคณะนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสัมมนาทางศิลปกรรม ภายใต้คำปรึกษาของผู้สอนคือ อ.จารุณี เนตรบุตร ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคือท่านรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ในภาคเช้า 9.00น.-12.00 น.คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพดล ยุทธมนตรี อดีตรองคณบดีคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการทำศิลปนิพนธ์ ในระดับปริญญาตรี เช่นการให้แนวทางขั้นตอน กระบวนการเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจผลงานและแง่คิดในการทำงาน ส่วนในภาคบ่ายได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดารัด   มุุขคาอุดม ประธาน สาขาวิขา

สไลด์โชว์การตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ ม.เกษมบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์ มาบรรยายเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมความสมบูรณ์ทางเนื้อหาวิชาการ เป็นแนวทางให้นักศึกษาทั้งชั้นปีที่3-4และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่เข้าร่วมสัมมนา ประมาณร่วม 100 คน ได้รับความรู้และหรือให้สามารถดำเนินการทำศิลปนิพนธ์ได้อย่างมีมาตรฐาน และให้วางแผนการทำงานได้อย่างลุล่วงต่อไป โดยทางสาขาวิชาได้จัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้อย่างพอเพียงไว้รองรับให้นักศึกษาแต่ละคนได้ร่วมสร้างเครือข่าย การแบ่งปันร่วมกันเรียนรู้ การนำเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ที่นี่


ศึกษางานออกแบบจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้ที่
Designboom
ออกแบบผลิตภัณฑ์
DMI
Design Management Institute
BuildBrand
: Build Brand
TCDC
: Thailand Creative & Design Center
theDieline
:Package Design
HowStuffWorks
: How Stuff Works
เว็บไซต์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ
F0nt.com
เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาไทย
font.com : เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาสากล
fonts.com : เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาอังกฤษ
highlogic.com : เว็บไซต์ผู้ผลิตโปรแกรม FontCreator
Typography : ความรู้เรื่องแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
dafont.com: free font download ฟรีดาวน์โหลดแบบตัวอักษร ใช้ส่วนตัว
http://fontstruct.fontshop.com/ ออกแบบสร้างตัวอักษรออนไลน์
http://www.fontshop.com ฟ้อนท์ช็อป
http://hukka.furtopia.org/projects/fony/ โปรแกรมโฟนี่(FONY): Freeware Bitmap Font Editor:โปรแกรมฟรีเพื่อการออกแบบตัวอักษร
ThaiFont.info การออกแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://gotoknow.org/blog/viscom1/334938 ออกแบบสิ่งพิมพ์ โดย อ.มนูญ ไชยสมบูรณ์Design Innovation-Italy http://www.designinnovation.net/
เชิญชมวิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่ายและโปรแกรมทางการออกแบบสิ่งพิมพ์
สิ่งที่ท่านต้องมีและเตรียมพร้อมคือ ลำโพงหรือหูฟังครับ
1.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่1
2.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่2
3.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่3
4.การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 เบื้องต้น
-
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Publisher2007 เบื้องต้น
- การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 intro1
- การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 intro2
5.การใช้งานระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง:การสมัครสมาชิกระบบ
6.
การเข้าใช้งานgmail1

7.การเข้าใช้งานgmail2การสมัครอีเมล คลิกที่นี่
วิดีโอบันทึกคำบรรยายความรู้เรื่องการวิจัย ในการอบรมต้นกล้าวิจัยรุ่นที่1.ที่ห้องอบรมสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ปี 2551
     ชมคลิบวิดีโอฝากไว้ที่กูเกิ้ลวิดีโอ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 MB (หากเกินต้องใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการส่งไฟล์ขึ้นโดยตรง)
     1.คำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา วช.เวลา 17.34 นาที

    เว็บไซต์ต้นกล้าวิจัย คลิกดูที่นี่ หากต้องการดูวิดีโอเรื่องอื่นๆที่ผมจัดเก็บไว้ ให้คลิกที่Logo google VDO กรอบมุมล่างขวา
    2.คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย วันที่  11-01-2008 ห้องสัมมนา วช.


     ได้ขออนุญาตผู้บรรยายให้มีการนำเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ ผู้ที่อ้างอิงและนำไปใช้ต่อ กรุณาดำเนินการตามมารยาททางวิชาการ โดยการอ้างอิง และหรือแจ้ง-ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้บรรยายก่อนนะครับ

      ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้าวิจัยร่นที่1/2551.

คณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมกันตรวจผลงานและการนำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงการการร่วมพิจารณาหัวข้อวิจัยศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 1.ของนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปี 4 ที่ลงเรียนวิชาศิลปนิพนธ์และยังไม่ผ่านการประเมินผลและสอบในภาคเรียนที่2/2553 (เกรด I) จำนวน 63 คน ที่ห้องประชุมหงส์พันธ์ รวม 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม-2 เมษายน 2553 
โดยมีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา<โครงการวิจัยร่วมตรวจผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้คือ อ.ไชยพันธ์ อ.จารุณี เนตรบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.เกวรินทร์ พันทวี และ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ซึ่งนับเป็นการเร่งรัดและติดตามการทำงานของนักศึกษาให้ถูกต้องตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร การทำงานด้านวิชาชีพ การวางแผนงานการทำงานวิจัย การร่วมกันกำหนดทิศทางการให้คำปรึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความถูกต้องตามมาตรฐานของการดำเนินการระเบียบวิธีวิจัยทางด้านศิลปกรรม

ShoutMix chat widget
Knowledge Managementand Information Technologyfor all Thai Teachers
WordPress Thai EditionDev to Serv YourKnowledge Managementby Wordpressthai.com
Thailand
Build Brand.info สร้างแบรนด์Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์
prachid.com:ประชิดดอตคอม
e107CMS Thai Edition : FreeCMS
ThaiSME Community

ArtChandra-Claroline eLearning


ArtChandra-eFront eLearning


ArtChandra-Dokeos eLearning