course description

คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรม พศ.2549(เดิม ที่ใช้ในปัจจุบัน)

 

ARTI1101     สุนทรียะทางทัศนศิลป์                                                                                    2(1-2-3)

                        Aesthetics  of  Visual  Art

           ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพมนุษย์ และประสบการณ์ทางความงามการพัฒนาประสาทสัมผัสและเลือกสรรค่าของความงามจากทัศนศิลป์อันสนองความต้องการและความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจเพื่อนำมาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์

 

ARTI 1102    ทฤษฏีสี                                                                                                           3(2-2-5)

                        Theory  of  Color

           ศึกษาให้เข้าใจส่วนประกอบการใช้สีและการจัดองค์ประกอบความเป็นมาของสีในงานศิลปกรรมและงานช่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธีและประโยชน์ในการนำมาใช้

ARTI 1103    ประวัติศาสตร์ศิลป์                                                                                          3(2-2-5)

                        History of Arts

            ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยสังเขป  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อศิลปะในสาขาต่างๆและศิลปะไทยในด้านรูปแบบและเนื้อหาในอดีตถึงปัจจุบันโดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทยและสากล 

ARTI 2104    สุนทรียศาสตร์                                                                                                2(1-2-3)

                        Aesthetics

            ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสุนทรียศาสตร์  โครงสร้างของความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแนวปรัชญาที่มีอยู่ในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก

ARTI 2105    ศิลปะไทย                                                                                                        3(2-2-5)

                        Thai Arts

           ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทยสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งสามารถจำแนกแบบและชนิดของภาพไทยและลายไทยได้ ฝึกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย

ARTI 2106                ศิลปะพื้นบ้าน                                                                                       2(1-2-3)

                        Folk  Arts

           ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะและหัตกรรมในชุมชนไทย เน้นลักษณะวัสดุวิธีการ  ประโยชน์ใช้สอย  ความเชื่อหรือเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบของศิลปะพื้นบ้าน

ARTI 2107                ศิลปะในชีวิตประจำวัน                                                                          2(2-0-3)

                        Functional  Arts

           ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของรสนิยมที่มีต่อผู้บริโภค องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง  การนำเอาศิลปะและการออกแบบมาใช้กับการจัดการเรื่องเสื้อผ้า  อาหาร การตกแต่งบ้านเรือน  และการปรับปรุงบุคลิกภาพ

ARTI 2108    ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                       3(3-0-6)

                        Local  Arts  and  Culture

           ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  การละเล่น  หัตถกรรม  กีฬา  ตลอดจนวรรณกรรม

ARTI 2109    วัสดุและเทคนิคศิลปะ                                                                                          3(2-2-5)

                        Materials  and  Techniques

           ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นำมาใช้งานศิลปะโดยเน้นการค้นคว้าทดลองเทคนิคใหม่  เพื่อการเลือกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณค่า

ARTI 3110    พิพิธภัณฑ์ศิลป์                                                                                                    3(3-0-6)

                        Museum  of  Art

           ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่มีต่อสังคม  โดยเน้นระบบและการดำเนินงาน  การบริหารองค์กร  รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อให้บริการต่อชุมชน

ARTI 3111                การออกแบบไทยประยุกต์                                                                         3(2-2-5)

                        Thai Style  for  Design

            ศึกษาศิลปะไทย  ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  2  มิติ และออกการออกแบบ 3 มิติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ

ARTI 3112    การนำเสนองาน                                                                                   3(2-2-5)

                        Art Presentation

           เมื่อนักศึกษาได้เลื่อนขั้นศึกษาในเทอมสุดท้ายของการเรียน จะได้มีการวิเคราะห์สัมมนาและประเมินผลสะสมของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นจึงทำการแก้ไขปรับปรุง หรือทำงานเพิ่มเติมจนกว่าผลงานจะอยู่ในระดับ

ARTI 3113    ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ                                                                    3(2-2-5) 

                           Creative  Thinking

            ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ

ARTI 3114    ศิลปะกับธุรกิจ                                                                                                  3(2-2-5)

                        Art  Business  Management

           การบริหารจัดการลักษณะและประเภทของงานศิลปกรรมตลอดจนพระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การจ้างแรงงาน  การจ้างทำของ  การขออนุญาตติดตั้งและรื้อถอนสิ่งโฆษณา  รูปแบบรายการสัญญาและการขอทำสัญญา  ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีต่าง ๆ และปฏิบัติการธุรกิจจำลอง

ARTI 3115    ศิลปวิจารณ์                                                                                                      2(2-0-3)

                        Art Criticism

           ศึกษาและเรียนรู้การสื่อความหมายของงานด้านทัศนศิลป์เพื่อนำไปใช้ในการแยกแยะเปรียบเทียบแบบอย่างรวมทั้งคุณค่าอันสืบเนื่องไปสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทางการวิจารณ์งานศิลปะและการออกแบบ  3  มิติ  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ

ARTI 1201    หลักการเขียนภาพ                                                                                          3(2-2-5)

                        Principles of Drawing

            ศึกษาปฏิบัติงานด้านการเขียนภาพ โดยให้มีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานวิชาชีพทางศิลปะต่อไป 

ARTI 1202    จิตรกรรมพื้นฐาน                                                                                             3(2-2-5)

                        Basic Painting

           ศึกษาปฏิบัติงานทางด้านจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีด้วยเทคนิควิธีการเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

ARTI 1203    ภาพพิมพ์พื้นฐาน                                                                                 3(2-2-5)

                        Basic Print

            ศึกษาความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติ ของการทำงาน การเก็บรักษา เน้นพื้นฐานของการพิมพ์ทั่วไป และปฏิบัติการพิมพ์เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท 

ARTI 1204    ประติมากรรมพื้นฐาน                                                                                      3(2-2-5)

                        Basic sculpture

           กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน   เน้นความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรมตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม การปั้น การทำแม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่ำและลอยตัว

ARTI 2205    การระบายสีน้ำ                                                                                                  2(1-2-3)

                        Water Color

           ศึกษาวัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเขียนสีน้ำ ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำ เคยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน สัตว์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ARTI 2206    วาดเส้นสร้างสรรค์                                                                                        3(2-2-5)

                         Creative Drawing

           ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา  เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในสาขานิเทศศิลป์ 

ARTI 2207    วาดเส้นเพื่อการออกแบบ                                                                3(2-2-5)

                        Drawing

           ศึกษาปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเน้นสัดส่วน การเคลื่อนไหว ด้วยความคิด รูปแบบการแสดงออก ที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุและวิธีการถ่ายทอด เพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบ

 

ARTI 2208    กายวิภาค                                                                                                        3(2-2-5)

                        Anatomy

            ศึกษาหลักกายวิภาคของคน  สัตว์ ให้เข้าใจในโครงสร้างส่วนใหญ่ในแต่ละวัย  ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก  กล้ามเนื้อ  ท่าทาง  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว  ด้วยความเข้าใจในรูปแบบ  เนื้อหา  การแก้ปัญหาด้วยวัสดุต่าง ๆ ทั้งการเขียนและการปั้น  โดยเน้นลักษณะความงามและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

ARTI 2209    การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น                                                                                    3(2-2-5)

                        Principles  of  Silkscreen

            ศึกษากรรมวิธีการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหม  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติ งานสร้างแม่พิมพ์ และพิมพ์ผ่านตะแกรงไหมเบื้องต้น

ARTI 2210    ประติมากรรมประยุกต์                                                                                                2(1-2-3)

                        Applied  Sculpture

            ศึกษาวัสดุอุปกรณ์  เทคนิควิธีการทางประติมากรรม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือของใช้

ARTI 3211   จิตรกรรมสร้างสรรค์                                                                                                      3(2-2-5)

                        Creative  Painting

            ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางด้านการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ จากวิชาพื้นฐานมาสร้างสรรค์ รูปแบบของศิลปกรรม  เพื่อให้ได้รูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม่น่าทึ่ง  มีความงามและเสรีภาพ

 

ARTI 3212    จิตรกรรมไทย                                                                                                          3(2-2-5)

                        Thai  Painting

           ศึกษาประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมในสมัยต่างๆ แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ทั้งรูปแบบ  เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติงาน  จิตรกรรมไทยพื้นฐาน

ARTI 3213    การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า                                                                              2(1-2-3)

                        Silkscreen

            ศึกษากระบวนการการพิมพ์ผ้าชนิดต่าง ๆ ออกแบบลวดลาย  เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการพิมพ์ตะแกรงไหม  โดยเน้นทักษะ  ความคิดสร้างสรรค์  รูปแบบผลงานการพิมพ์

ARTI 3214   การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์                                                                                        3(2-2-5)

                        Multi  Media  Print

            ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความซับซ้อนของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราว และรูปทรงที่มีคุณค่าของศิลปกรรม

ARTI 3215   การพิมพ์แม่พิมพ์ตรายาง                                                                                                    2(1-2-3)

                        Rubber  Stamp

            ศึกษาและทำความเข้าใจวัสดุ  อุปกรณ์  กระบวนการทำแม่พิมพ์ยางออกแบบและปฏิบัติการทำแม่พิมพ์ยางให้เกิดความชำนาญ

ARTI 3216    ภาพพิมพ์ผิวนูน                                                                                                          3(2-2-5)

                        Relief  Making   Printing

ศึกษาประวัติความเป็นมา  อุปกรณ์  และกรรมวิธีของการพิมพ์  แกะไม้  การพิมพ์แกะยาง การพิมพ์โลหะ  การพิมพ์วัสดุและการพิมพ์ตะแกรงไหม

ARTI 3217    ประติมากรรมโครงสร้าง                                                                                             2(1-2-3)

                        Structural  Sculpture

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง  รูปทรง  ความสัมพันธ์เกี่ยวกับท่าทางการเคลื่อนไหว  ลักษณะพื้นผิว  เน้นความคิดสร้างสรรค์  เรื่องราว  รูปทรง

ARTI 3218    ประติมากรรมสร้างสรรค์                                                                                            3(2-2-5)

                        Creative  Sculpture

ปฏิบัติการสร้างสรรค์  ประติมากรรมทั้งแบบที่เน้นโครงสร้างจากวัสดุ  ลวดเหล็กเส้น  ไม้  เหล็กแผ่น  สังกะสี  อลูมิเนียม  และแบบที่เน้นรูปทรงจากวัสดุ  ปูนพลาสเตอร์  ปูนซีเมนต์   ดิน ขี้เลื่อย  ผ้า  กระดาษ ฯลฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประติมากรรมพื้นบ้าน

ARTI 3219    ประติมากรรมตกแต่ง                                                                                      3(2-2-5)

                        Decorative  Sculpture

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ  ระหว่างรูปทรงและเรื่องราวที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง  ปัญหาสังคม  ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล  โดยศึกษาความเป็นมาของประติมากรรมและสื่อประสมสำหรับตกแต่งบทบาทของประติมากรรมและสื่อประสมสำหรับตกแต่งที่มีอิทธิพลในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช้ การตกแต่งภายในและภายนอก 

ARTI 3220    การแกะสลัก                                                                                                   3(2-2-5)

                        Carving

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ  การจัดองค์ประกอบ  ความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการแกะสลักแบบนูนสูง  นูนต่ำ  ลอยตัว  ทั้งไทยและสากล ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของท้องถิ่น ศึกษาถึงวัสดุที่จะนำมาสร้างสรรค์งานและการใช้เครื่องมือแกะสลักอย่างถูกวิธี

ARTI 1301    หลักการออกแบบศิลปกรรม                                                            3(2-2-5)

                        Principles of Design

ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสี เพื่อให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์งานออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ

ARTI 1302    การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น                                                                                 3(2-2-5)

                        Basic  Visual  Communication  Design

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของนิเทศศิลป์  กระบวนการและองค์ประกอบต่าง ๆ ของนิเทศศิลป์  การดำเนินงานนิเทศศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  การแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติงานนิเทศศิลป์  และความสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศศิลป์กับงานด้านต่าง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง

ARTI 1303    เขียนแบบพื้นฐาน                                                                          3(2-2-5)

                        Drafting

ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อเขียนแบบรูปพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนฝึกการเขียนแบบ

ARTI 2304    การออกแบบตัวอักษร                                                                                                 3(2-2-5)

                        Lettering  Design

ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบตัวอักษร  รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและจัดตัวอักษรรวมทั้งการนำเอาวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นตัวอักษรให้สัมพันธ์กับภาพและเรื่องราว

ARTI 2305    การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์                                                               3(2-2-5)

                        Lettering Typography  Design

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร  โดยเน้นถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ใช้ กับสื่อที่จะนำไปประกอบเข้าด้วยกันภายในขอบเขตและรูปร่างที่กำหนดให้

ARTI 2306    การออกแบบเอกลักษณ์                                                                                             3(2-2-5)

                        Corporate Identity Design

ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์  ที่ใช้ในกิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงหลักการและการสื่อสารที่จำแนกตามลักษณะการสัมผัส รวมทั้งโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร

ARTI 2307    การออกแบบลวดลาย                                                                                3(2-2-5)

                        Decorative Design

ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการผูกลายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ

ARTI 2308    เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น                                                           3(2-2-5)

                        Photography

ศึกษาประวัติการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ชนิด ส่วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ การเก็บรักษา ชนิดของฟิล์ม เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ เครื่องวัดแสง การปฏิบัติงานในห้องมืด กระบวนการล้าง อัด ขยายรูป และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น  

ARTI 2309    การเขียนภาพประกอบ                                                                                             3(2-2-5)

                        Illustration          

ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง  หรือจากจินตนาการเพื่อนำมาประกอบเรื่องประเภทต่าง ๆ เช่น  นวนิยาย  สารคดี  หนังสือ  แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบสำหรับเด็กทุกชนิด  ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก  เพื่อให้ผลงานสอดคล้องหรือส่งเสริมกันในเรื่องดังกล่าว

ARTI 3310    การเขียนเพื่อการออกแบบ                                                                                      3(2-2-5)

                        Writing  for  Advertising

ศึกษาการใช้ภาษาและการเขียนคำโฆษณาเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ARTI 3311    จิตวิทยาการออกแบบ                                                                                     3(2-2-5)

                        Psychological Design

ศึกษาลักษณะความรู้ของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและการรับรู้โดยเน้นเนื้อหาและรูปแบบเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดค่าเชิงพฤติกรรมให้ปรากฏต่อสังคม

ARTI 3312    การออกแบบการพิมพ์                                                                                                2(1-2-3)

                        Printing  Design

ศึกษาการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินการสิ่งพิมพ์ทุกชนิดอย่างมีระบบ  ขั้นตอนสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ARTI 3313    การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานนิเทศศิลป์                                                                    3(2-2-3)

                        Printed  Materials Design

ศึกษาและทำความเข้าใจในการพิมพ์  สิ่งพิมพ์ระบบต่าง ๆ การออกแบบและการจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์  เช่น  การเลือกแบบตัวอักษร  การกำหนดคอลัมน์และภาพประกอบ  การกำหนดสีสำหรับงานพิมพ์  ตลอดจนทำความเข้าใจในธุรกิจการพิมพ์    

ARTI 3314    การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์                                                               3(2-2-5)      
                        Graphic  Design  on  Package

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย  และความประหยัดในการผลิต  การบรรจุ  การขนส่ง  การจำหน่าย และการบริโภค  เน้นการฝึกหัดการออกแบบ  2  มิติ

ARTI 3315    การออกแบบโฆษณา                                                                                      3(2-2-5)

                        Advertising

ศึกษาวิธีออกแบบโฆษณา  และฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการแก้ปัญหาและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งการโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่

ARTI 3316    การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ                                                                                3(2-2-5)

                        Analytical  Design

ศึกษาหลักการรวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล  เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุปในการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย

ARTI 3317    เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์                                                                      3(2-2-5)

                        Photography  for  Visual  Communication  Design

ศึกษากล้องถ่ายภาพ  หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานตลอดจนกรรมวิธีในการล้าง  อัด  ขยาย  และกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง  2  มิติและ 3 มิติ การใช้อุปกรณ์ การจัดแสง  แว่น  กรองแสง  แท่นก๊อปปี้  และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ARTI 3318    การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                                                      3(2-2-5)

                        Design by Computer

ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและโทโปโลยีแผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น ภาพการ์ตูน และฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ARTI 3319    เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                   3(2-2-5)

                        Visual  Communication  Technology

ศึกษาการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานนิเทศศิลป์

ARTI 3320    โปรแกรมประยุกต์เพื่องานนิเทศศิลป                                                             3(2-2-5)

                        Advanced  Computer  Graphic  Design

ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงานกราฟิกเพื่องานนิเทศศิลป ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตกราฟิก  ประเภทต่าง ๆ

ARTI 3321    โปรแกรมประยุกต์งานผสมหลายสื่อ                                                              3(2-2-5)

                        Multi  media

ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงานผสมหลายสื่อ  ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่อประเภทต่าง ๆ

 

 

 

 

 

ARTI 3322    การออกแบบภาพเคลื่อนไหว                                                                         3(2-2-5)

                        Animation  Design

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการออกแบบบนแผ่นฟิล์มและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของงานออกแบบ  2  มิติเพื่อใช้กับการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบ  วัสดุเครื่องมือ  และกรรมวิธีการผลิต

 

ARTI 3323    เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง                                                                     3(2-2-5)

                        Audio  Visual  Communication

ศึกษาเทคนิคและการออกแบบการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียงลักษณะภาวะของการคิดสร้างสรรค์ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดในการสร้างสื่อและเทคนิคพิเศษทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  การตัดต่อและผสมเสียง  การบันทึกเสียง  ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประสม  การประยุกต์ใช้และนำเสนอสื่อในกิจกรรมต่าง ๆ

 

ARTI 2401    วัสดุผลิตภัณฑ์                                                                                                             3(2-2-5)

                        Product  Media

ศึกษาเรื่องวัสดุพื้นฐานของท้องถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์  เช่น  ศึกษาโครงสร้าง  รูปทรง  ลักษณะพื้นผิว  ตลอดจนวิธีการประกอบเข้าด้วยกันของผ้า  ไม้  ดิน  กระดาษ  พลาสติก  แก้ว  โลหะ  เป็นต้น  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

ARTI 2402    ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน                                                                                          3(2-2-5)

                        Folk  Art  Product

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน  ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง  ศึกษาในเรื่องรูปแบบ  รูปทรง  และสีให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้และรูปแบบของการนำไปใช้งาน

 

ARTI 2403    การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ                                                                                3(2-2-5)

                        Collage  Design

ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อเป็นของใช้ของประดับและฝึกปฏิบัติการออกแบบ  โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ

ARTI 2404    การออกแบบผลิตภัณฑ์  2  มิติ                                                                                  3(2-2-5)

                        2  Dimensional  Product  Design

ศึกษาวิธีการออกแบบ  2  มิติ  โดยเน้นเรื่อง เส้น  รูปทรง  รูปร่าง  สี  โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์  เพื่อนำไปประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์  เช่น  การออกแบบนามบัตร  ปฏิทิน  เป็นต้น

 

ARTI 2405    การออกแบบผลิตภัณฑ์  3  มิติ                                                                                  3(2-2-5)

                        3  Dimensional  Product  Design

ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อเป็นของใช้ประดับและฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ

 

ARTI 3406    ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า                                                                                               3(2-2-5)

                        Garment  Design

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน  ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริงศึกษาในเรื่องรูปแบบ  รูปทรง  สี  ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่ใช้และรูปแบบของการนำไปใช้

 

ARTI 3407    เทคนิคการออกแบบลายผ้า                                                                           3(2-2-5)

                        Technical Textile Design

ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผ้าประเภทต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบให้สอดคล้องกับสมัยนิยม โดยเน้นความงาม ประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของตลาด และนำไปใช้ในการผลิตลายผ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทอ ย้อม พิมพ์ ฯลฯ

 

ARTI 3408    บาติก                                                                                                               3(2-2-5)

                        Batik  

ศึกษาประวัติความเป็นมาในการทำบาติก ขั้นตอน ขบวนการและวัสดุอุปกรณ์ในการทำบาติก การเลือกผ้า หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ์ การย้อม และตกแต่งผิว

 

ARTI 3409    การออกแบบเครื่องแต่งกาย                                                                          2(1-2-3)

                        Fashion  Design

ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่าง  และประวัติความเป็นมาในการพัฒนาทางด้านวัสดุสีของเครื่องแต่งกาย  ทฤษฏีการออกแบบเครื่องแต่งกาย  ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัย

ARTI 3410    ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                     2(1-2-3)

                        Theory of Product Design

ศึกษาวิธีการออกแบบเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติให้เกิดความชำนาญโดยคำนึงถึงโครงสร้างวัสดุ วิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ใช้

 

ARTI 3411    ออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน                                                                3(2-2-5)

                        Functional  Design

ศึกษาประวัติความเป็นมา  รูปแบบ  คุณลักษณะของวัสดุและการใช้เครื่องมือ  การออกแบบเครื่องเรือน  เพื่อมุ่งประโยชน์การประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกับการใช้งาน

 

ARTI 3412    การออกแบบของที่ระลึก                                                                                            3(2-2-5)

                        Souvenir  Design

ศึกษาการผลิตของชำร่วย  ศึกษาและปฏิบัติ  วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เพื่อนำมาประกอบกันเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยรูปแบบ  และวิธีการที่แตกต่างกัน  เน้นในด้านการใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์  เช่น  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า  ตุ๊กตาพวงกุญแจ  ฯลฯ

 

ARTI 3413    การออกแบบบรรจุภัณฑ์                                                                                            3(2-2-5)

                        Package Design

ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการขนส่ง

 

ARTI 3414    เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ                                                                              2(1-2-3)

                        Jewelry  Design

ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่างและประวัติความเป็นมาในการพัฒนาด้านวัสดุและสีของเครื่องประดับ  ทฤษฏีการออกแบบเครื่องประดับและปฏิบัติการออกแบบ

 

ARTI 3415    การทำหุ่นจำลอง                                                                                                        2(1-2-3)

                        Model

ศึกษารูปแบบ  และวิธีการสร้างหุ่นจำลองแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง เน้นการ ทำหุ่นจำลองแบบ  3  มิติ  สำหรับเป็นสื่อความเข้าใจ

 

ARTI 3416    การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา                                                                                    3(2-2-5)

                        Pottery  Design 

ศึกษาประวัติเครื่องปั้นดินเผาสมัยต่าง ๆ ที่สำคัญในเอเชียและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานดินเบื้องต้น  เช่น  การคัดเลือกดิน  การเตรียมดิน  และการปั้นด้วยวิธีการพื้นฐาน  โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ

 

ARTI 3417    การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจ้ง                                                                             3(2-2-5)

                        Out  Door  Advertising

ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาด้วยแผ่นป้าย โฆษณาที่มีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ด้วยเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างโดยเน้นถึงความเหมาะสมของความคิดกับสื่อที่ใช้ในการโฆษณา

 

ARTI 3418    ออกแบบตกแต่งสถานที่                                                                            3(2-2-5)

                        Exterior Design

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการตกแต่งภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมกับความจำเป็นของการใช้งานต่าง ๆ

 

ARTI 3419    การออกแบบนิทรรศการ                                                                                            3(2-2-5)

                        Exhibition  Design

ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ  การจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการกำหนดรูปแบบ  แผนผังบริเวณ  ตำแหน่ง  ทิศทาง  ฯลฯ  และปฏิบัติการออกแบบ  การจัดและตกแต่งนิทรรศการ ตามความมุ่งหมายต่าง ๆ

 

ARTI 3901    ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม                                                                         3(3-0-6)

                        Research Methodology in Fine Arts

                                       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปัญหาในการวิจัย
                   การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การเขียนเค้าโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน 
                                การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  วิธีการรวบรวมข้อมูลและ
                                การวิเคราะห์ข้อมูล  การอภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และ
                                การประเมินผลการวิจัย  โดยเน้นศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม

 

 

ARTI4801         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม                                                            2(90)

                        Preparation for Professional  Experience in Fine  Art

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรม

 

ARTI4802     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม                                                               5(450)

                        iled  Experience  in  Fine  Art

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาศิลปกรรมหรือสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำผลจากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ประกอบอาชีพได้

 

ARTI 4901    สัมมนาทางศิลปกรรม                                                                                     1(0-2-1)

                        Seminar  in  Fine Art

ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอปัญหา  วิจารณ์และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวคิดในขอบข่ายของวิชาศิลปกรรม ตลอดจนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าเพื่อเตรียมงานศิลปนิพนธ์

 

ARTI4902     ศิลปนิพนธ์                                                                                                      3(0-6-3)

                        Arts  Thesis

ศึกษาข้อมูล และค้นคว้าในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผู้เรียนแต่ละคนเลือกหรือสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนในวิชาเอกแต่ละสาขาได้ทำการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ์ ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกำหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ และต้องผ่านการตรวจสอบของคระกรรมการและต้องจัดนิทรรศการผลงานให้ผู้สนใจได้ชม

        

GEEN 1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                     3(3-0-6)

                        English for Communication

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เน้นการฟัง การพูด เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ   เพื่อใช้ในการสื่อสาร

 

GEEN 1101  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน                                                                3(3-0-6)

      English for Self-development

  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น     การสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ และรูปแบบของประโยคหลากหลาย การอ่านอนุเฉท  การอ่านข้อความที่ซับซ้อนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อต่าง ๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษระดับซับซ้อน  การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น

 

GEEN 1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง                                                        3(3-0-6)

      English for Advanced Communication

  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ และรูปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนำเสนอ   การอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตำราจากสื่อต่าง ๆ  การเขียนประโยคระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุปสาระสำคัญของบทความทางวิชาการ 

 

GEEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน                       3(3-0-6)

       English for Career Application

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  การอ่านเอกสาร       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่     เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัครงาน

 

GEEN1104    ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                                                                    3(3-0-6)

      English for Recreation

  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา  ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนจากสื่อบันเทิงต่าง ๆ  ฟังและอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้

 

GEEN 1105  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                                          3(3-0-6)

       English for Academic Purposes

พัฒนาทักษะการอ่านข้อความ  บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ    ต่าง ๆ  ฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ  ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ

GEHS 1001  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                                                          1(1-0-2)

       Information for Study Skills

  ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ  วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ  การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และวิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบมาตรฐาน

 

GEHS 1101  สุนทรียภาพของชีวิต                                                                                 3(3-0-6)

       Aesthetics of Life

 ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม  สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

GEHS 1102  การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                                                         3(3-0-6)

      Self-development for Happiness of Life

   ศึกษาความจริงของชีวิต  การดำรงชีวิตในสังคม  พฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาการของมนุษย์  บุคลิกภาพและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง  วิธีการศึกษาตนเองและผู้อื่น  มนุษยสัมพันธ์ใน  การทำงาน  ดัชนีชี้วัดความสุข  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนเพื่อเป้าหมายการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

           

GEHS 1103  จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                                      3(3-0-6)

      Social Morality and Rationale

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย์  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์  เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข  และสันติธรรม

 

GEPA 1001  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                                  1(0-2-1)

          Exercise for Health

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต  ตลอดจนสามารถนำการออกกำลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

GEPA 1002  กีฬาประเภทบุคคล                                                                                     1(0-2-1)   

                         Individual Sports

  ศึกษาและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนำเอาการเล่นกีฬาเป็นทักษะทางสังคม  และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

GESC 1001  การคิดและการตัดสินใจ                                                                            3(3-0-6)

        Thinking and Decision Making

   ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ กระบวนการคิดรูปแบบ   ต่าง ๆ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิด  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก้ปัญหา  กระบวนการตัดสินใจ  และผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจ

 

GESC 1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                      3(3-0-6)

        Information Technology and Communication

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้โปรแกรมเพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

GESC 1102  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                                                                3(3-0-6)

        Science for Life

  ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความสัมพันธ์ของสุขภาพกับอาหาร  การออกกำลังกาย ยาและสมุนไพร  การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ความสำคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต  ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันสารเสพติด

 

GESC 1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                                                     3(3-0-6)

                                                                                                  Plant for Life

ศึกษาเกี่ยวกับคุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

GESC 1104  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                                           3(3-0-6)

                         Natural Resources and Environment for Life           

  ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ      สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู  ส่งเสริมบำรุงรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

GESO 1001  พลวัตสังคมไทย                                                                                        3(3-0-6)

         Dynamics of Thai Society

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย

 

 

 

 

GESO 1101  พลวัตสังคมโลก                                                                                         3(3-0-6)

                        Dynamics of Global Society

  ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม  อารยธรรม  ระบบเศรษฐกิจ  และการเมือง  การปกครอง  รวมทั้งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก  เพื่อให้รู้จัก  เข้าใจ  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพในโลกปัจจุบันและอนาคต

 

GESO 1102  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                                                 3(3-0-6)

         Human and Environment

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการจัดการตลอดจนการส่งเสริมบำรุงรักษาคุ้มครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

GESO 1103  กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                                          3(3-0-6)

                        Law for Daily Life

                    ศึกษากฎหมายที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ

 

GETH 1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                           3(3-0-6)

      Thai for Communication

 พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

Comments