Новини

С решение на Надзорния съвет от 17.09.2018г. за  член на Управителния съвет на "Армейски Холдинг" АД беше избран Никола Петров Тодоров. На свое заседание от 18.09.2018г. Управителният съвет го избра за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Промяната е вписана в Търговския регистър на 04.10.2018г.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

posted Aug 20, 2020, 11:08 AM by Army Holding

Управителния съвет /УС/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД със седалище гр. София, бул. “Цар Освободител” № 33, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/, което ще се проведе на 21 септември 2020 год. от 14.00 часа в гр. София на ул. “Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06 октомври 2020 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Дневен ред:
1.Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2019 год. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността. на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год . проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 год. 7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2019 год. проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2019 год. 9. Приемане на решение за промени на политиката за възнагражденията. проект за решение: ОСА приема предложението за промени на политиката за възнагражденията. 10. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2020 год . проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2020 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788. 11. Разни.

ОСА - 25.06.2019г.

posted Jun 25, 2019, 11:39 PM by Army Holding

На проведеното Общо събрание на акционерите на " Армейски Холдинг" АД на 25.06.2019 год., за член на Надзорния съвет (НС) на Дружеството беше избран Юридическото лице "Актив Секюрити Груп" ЕООД, ЕИК 204791956, на мястото на "ЛКС" ООД. Промяната предстои да бъде вписана в Търговския регистър

Информация за ОСА 2019г.

posted Jun 10, 2019, 5:09 AM by Army Holding

Управителния съвет на "Армейски Холдинг" АД, уведомява заинтересованите лица, че на първата обявена дата в поканата за провеждане на Общо събрание на акционерите - 10.06.2019 г. ОСА не се състоя поради липсата на кворум.
Общото събрание на акционерите на "Армейски Холдинг" АД ще се състои на втората обявена в поканата дата - 25.06.2019 г. на същото място, по същото време и при същият дневен ред.

Уведомление за значително участие

posted Feb 28, 2019, 11:08 PM by Army Holding   [ updated Mar 1, 2019, 12:37 AM ]

Уведомяваме заинтересованите лица, че на 25.02.2019г. лицето "АКТИВ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД е придобило 46 289 бр. акции на "Армейски Холдинг" АД.
равняващи се на 8,97% от капитала на Дружеството.

ОСА - 13.06.2018г.

posted Jun 29, 2018, 12:22 AM by Army Holding   [ updated Jun 29, 2018, 12:24 AM ]

Поради липса на кворум на първата обявена дата - 13 юни 2018г. Общото събрание на акционерите не се проведе и се отложи за втората обявена дата - 27 юни 2018г.

17.08.2017г.-Извънредно ОСА

posted Aug 17, 2017, 5:19 AM by Army Holding

Поради липса на кворум Извънредното общо събрание на акционерите не беше проведено на първата обявена дата - 17.08.2017г. от 14.00 часа. Същото ще се проведе на втората обявена в поканата дата - 31.08.2017год. на същото място по същото време и при същия дневен ред.

От ръководството

Информационна агенция

posted Oct 19, 2016, 12:22 AM by Army Holding

"Армейски Холдинг" АД ви уведомява, че ползва за публикуване на информация информационна агенция "Инвестор.бг" с електронен адрес http://www.investor.bg/.

Промяна в Надзорния съвет

posted Jul 6, 2015, 12:24 AM by Army Holding

Ибрахим Гъралийски е избран за член на Надзорния съвет на мястото на Асен Пиронков.

Промяна в Управителния съвет

posted Dec 15, 2014, 3:34 AM by Army Holding

С решение на Надзорния съвет на дружеството от 03.12.2014 г. г-жа Маргарита Тонева Стаменова е освободена като член на Управителния съвет и е избрана за нов член на Управителния съвет г-жа Ирен Ангелова Кирилова.

Нов Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор

posted Aug 19, 2014, 1:55 AM by Army Holding   [ updated Aug 19, 2014, 1:57 AM ]

На 14.08.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписана следната промяна в обстоятелствата:
На място на досегашният Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството г-н Емил Рогов е избран г-н Димитър Цветанов. Промяната в обстоятелствата е регистрирана в КФН и БФБ.

1-10 of 81