Начало

 
        “Армейски холдинг” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Правоприемник е на “Армейски приватизационен фонд” АД, учреден на 23 септември 1996 година. Инвестиционният портфейл на “Армейски холдинг” АД има следната структура:
 
    ФИНАНСОВИ  АКТИВИ

Размер на инвестицията

Участие в %

А. Инвестиции в дъщерни предприятия

84

 


“ДАП” АД


16


76.72

“БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ” АД

18

58.99

“КАРНОТА” АД

46

56.68

“БУЛГАРЦВЕТ-ЕП” АД

4

51.31

Б. Инвестиции в асоциирани предприятия

232

 
“ХАН КУБРАТ” АД

202

43.40

“ЛЕГАФИН” ООД

1

25.00
“АРМСНАБ” АД

6

25.00

“АХИНОРА” АД

20

37.31


 

Comments