OBJECTIU 1:
COMPETÈNCIES DE RECERCA
  • Aplicar i avaluar Actuacions Educatives d'Èxit a la Universitat (AEU) basades en la recerca i utilitzades a les millors universitats, encaminades a millorar l’aprenentatge i les competències científiques del nostre alumnat.
  • Les AEU són aquelles metodologies, tècniques, activitats i procediments d’E-A i avaluació, basades en les darreres investigacions, i que han demostrat el seu èxit en contextos universitaris de prestigi internacional en termes de millora dels processos i resultats d’aprenentatge dels i de les estudiants, i de la seva formació intel·lectual i professional.
   • Programació d’assignatures basades en la recerca
   • Seminari amb el llibre o article a la mà
   • Outline Paper 
   • Implication Paper 
   • Research Paper 
   • Peer Review 
   • Take Home Exam 
   • Estudi de casos Reading and writing groups
  • Justificació de les AEU:
   • Com ensenyem pot enviar missatges molt més influents que allò que els ensenyem.”

  Traducció de: Russell, 1997 (citat per Goodwin et al.) 

   • Un professor educador constatà:  

  “Quan vaig observar per primera vegada com era la formació de mestres, em va sorprendre de quina manera tan pobra el portava a terme. Per exemple, els professors-educadors que vaig observar passaven el seu temps donant lliçons magistrals als seus alumnes dient que les lliçons magistrals no eren efectives.”

  Traducció de: Goodwin et el., 2014: 292

   OBJECTIU 2:
   COMPETÈNCIES D'EMPRENEDORIA

   • Ajudar als alumes a desenvolupar les competències relacionades amb la emprenedoria i a trobar oportunitats d’aplicació a les escoles. 
   • L’alumnat dels Graus han de ser competents en 2 sentits:
    • Ser capaços de formar als seus futurs alumnes de les escoles en emprenedoria.
    • Han de poder crear projectes que demostrin que són emprenedors.
   • Es donarà formació i certificació als alumnes per part d’una experta en emprenedoria, treballant: 
    • primerautonomia personal, auto-estima, tolerància a la frustració, auto-regulació de l’aprenentatge.
    • segon: lideratge de grups i capacitat de treball en equip.
    • tercer: innovació, recerca, i creativitat.
    • quartcapacitat de fer projectes d’emprenedoria social, educativa i empresarial.
   • Es confeccionaran i validaran  qüestionaris per mesurar les competències de l'alumnat dels graus d'Infantil i Primaria. A cada curs del grau se n'aplicarà un de diferent segons les capacitats a treballar a  cada nivell. A primer, s'administraran els qüestionaris corresponents a tots els cursos (de primer a quart) per tal de conèixer la situació de partida del nostre alumnat.
            OBJECTIU 3:
            ELABORACIÓ DE PROJECTES
            • Elaboració de projectes innovadors per part dels alumnes universitaris, tenint en compte la recerca i molt especialment la formació de l’alumnat de l’escola en temes relacionats amb l’emprenedoria.
            • S’hauran d’elaborar projectes amb diferent grau de dificultat segons els cursos. L’alumnat els podrà aplicar a les escoles de pràctiques o als 2 centres-pilot adscrits al projecte.


            OBJECTIU FINAL: APRENENTATGE PROFUND I DE QUALITAT

            “Què volem dir amb un aprenentatge més profund? La literatura científica cognitiva descriu l’aprenentatge més profund com el que permet no només la retenció sinó la transmissió del coneixement. La literatura pedagògica subratlla que l’aprenentatge profund conté processos que es situen en el punt més alt de les taxonomies d’aprenentatge tradicionals: anàlisi, síntesi i creació, en contraposició a recordar i a l’aplicació. Va ésser famós el suggeriment de Jerome Bruner que deia que l’aprenentatge profund requereix entendre no només el contingut, sinó també l’estructura sobre com funciona la disciplina.”

            Traducció de:
            Metha, J. & Fine, S. Harvard Education Letter, 30, 4 
            July/August 2014 
            The Elusive Quest for Deeper Learning