PROJECTE ARMIF-UIC

Investigar i Emprendre: Dues competències per millorar la qualitat en la formació inicial dels mestres.

Aquest projecte, centrat en les competències de recerca i emprenedoria, pretén generar un salt qualitatiu en la formació inicial dels mestres. L’objectiu principal és “el desenvolupament i l’avaluació d’estratègies que afavoreixen el treball de dos tipus de competències transversals: les competències científiques per afavorir l’esperit crític, de recerca i indagació; i les competències relacionades amb la innovació i la creativitat per afavorir l’emprenedoria. Ambdues competències es treballaran amb l’objectiu de relacionar les investigacions i la pràctica a les aules universitàries i escolars”.

El projecte dissenyarà estratègies i pràctiques a l’aula universitària per desenvolupar l’esperit crític i creatiu dins del currículum a través de metodologies innovadores basades en la recerca. Generarà un llistat d’indicadors que permetin avaluar ambdues competències i se centrarà en demostrar com milloren les competències de recerca i emprenedoria de l’alumnat si s’entrenen algunes habilitats a les aules. L’equip de recerca el formen professors universitaris de diferents àrees de coneixement  i amb molta experiència a l’escola, directors d’una escola pública i una privada concertada, una professora universitària experta en actuacions docents d’èxit i una mestra experta en emprenedoria.

Es tracta d’un projecte exploratori i local però amb una dimensió més àmplia en tant que pot contribuir a donar resposta al tipus de formació reclamada internacionalment i és extrapolable a qualsevol facultat d’educació.

JUSTIFICACIÓ

1. Es demana una millora en la qualitat de la formació inicial dels futurs mestres (Comissió Europea 2020) ja que l’ensenyament del professor a l’aula és el factor intern que més influeix en els resultats dels alumnes. García Garrido (2008) o Sarramona (2008) senyalen que es considera unànimement que la qualitat dels professors és una de les variables que més influeix en els resultats dels alumnes, i la formació inicial és un ingredient clau per aconseguir-la.

2. Els últims informes internacionals reclamen l’atenció sobre la formació en recerca (COM, 2012, Working Document 2) i emprenedoria (COM 2007, 2008, 2012) donat que faciliten: 
    • L’aprenentatge al llarg de la vida. 
    • La transferència del coneixement. 
    • L’empleabilitat. 
    • L’autonomia i capacitat de gestionar-se.
    • La capacitat de gestionar la complexitat

Licencia de Creative Commons

ARMIF-UIC Investigar i emprendre by ARMIF-UIC is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
Creado a partir de la obra en http://armifuic.eu.
Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en http://armifuic.eu