ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง ม.2

ม.2

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  .      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ           การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก             ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒

 ๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทำงาน

 ๒. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา                  ในการทำงาน

 . มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                      อย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

·   การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน  เช่น

-     การจัดและตกแต่งบ้าน

-     การดูแลรักษาและตกแต่งสวน

-     การจัดการผลผลิต                 

· การทำงานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง และบริการ  เครื่องดื่ม

-  การเลี้ยงสัตว์

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง จากวัสดุ                   ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น

-  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่         การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง  .  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด                             การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒

 . อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

 ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ          ตามกระบวนการเทคโนโลยี                      อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ             การรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ

 .มีความคิดสร้างสรรค์ใน                        การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง

 ๔. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์          ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี                  การจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี          ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

· กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน                       การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์  ประกอบด้วย  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบและปฏิบัติการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล

·  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ                  ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

· ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

· ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ  ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม  ความคล่อง               ในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด                   และความคิดละเอียดลออ

· การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์               โดย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

· การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

 

 

 

สาระที่       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  อธิบายหลักการเบื้องต้นของ                  การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

·      การสื่อสารข้อมูล คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ

·      พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

·      อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 . อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

·      กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น                      การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ  การเผยแพร่สารสนเทศ

·      การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

·      การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม 

·      วิธีการแก้ปัญหา  มีขั้นตอนดังนี้

     -   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     -   การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน

     -   การดำเนินการแก้ปัญหา

     -   การตรวจสอบและปรับปรุง

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒ (ต่อ)

 . ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

 

·      ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

·      การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น

-      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

-      blog 

-      การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล 

-      การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล(search engine)  

-      การสนทนาบนเครือข่าย

·      คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

     -    ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม

     -    มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

 . ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

·      ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา         และโปรแกรมอรรถประโยชน์

·      ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

·      ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน  เช่น  บีบอัด ขยาย  โอนย้ายข้อมูล  ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์

·      ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน  เช่น   ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล   ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย   ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

 

 

 

 

 

 

สาระที่           การอาชีพ                              

มาตรฐาน   .                                                                                        เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒

 ๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

 ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

 ๓. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

·  การจัดประสบการณ์อาชีพ

-   สถานการณ์แรงงาน

-   ประกาศรับสมัครงาน

-  ความรู้ความสามารถของตนเอง

-  ผลตอบแทน

·  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

-   การหางาน

-   คุณสมบัติที่จำเป็น

·  ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

-  ทักษะกระบวนการทำงาน

-   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

-  ทักษะการทำงานร่วมกัน

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

-  ทักษะการจัดการ