ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง ม.1

 

ม. ๑

สาระที่ ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  .      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ           การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก             ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

               

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 ๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 

 ๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน

ด้วยความเสียสละ

 ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน              อย่างมีเหตุผล

 

·  ขั้นตอนการทำงาน   เช่น

- การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก                ในการทำงานบ้าน 

- การจัดและตกแต่งห้อง

-  การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก  ค้าส่ง                      ร้านสะดวกซื้อ  และห้างสรรพสินค้า                    

·  การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแต่ง                   และบริการอาหาร

-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง  จากวัสดุในท้องถิ่น                  

·  การแก้ปัญหาในการทำงาน   เช่น

-  การจัดสวนในภาชนะ

-  การซ่อมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครื่องใช้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่         การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน  .  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด                             การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ม. 

-

-

 

 

 

สาระที่       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 

 

 . อธิบายหลักการทำงาน บทบาท

    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

·       การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย                 หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                 หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก

·      คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย                      ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น

·      คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 . อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

·       ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

-   ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น

-   ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 

-   ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   

·             เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น

-   คุณภาพชีวิต 

-   สังคม

-    การเรียนการสอน  

 

 . ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

 

·       ข้อมูลและสารสนเทศ

      -   ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

      -   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

·       ประเภทของข้อมูล

·       วิธีการประมวลผลข้อมูล

·       การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

-  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  และ             การตรวจสอบข้อมูล

-  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล            การคำนวณ  และการทำรายงาน

-   การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่   การจัดเก็บ  การทำสำเนา   การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล

  ระดับของสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่           การอาชีพ             

มาตรฐาน   .       เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี

                                      เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 ๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

 ๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

 . เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 

 

 

 

 

·  แนวทางการเลือกอาชีพ

-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                 

·  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต                   

·  ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

-  การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น

-   การเตรียมความพร้อม