poslovice

1. dio

1. Amici mores noveris, non oderis. Upoznaj ćud prijatelja, ali je ne mrzi.

2. Amicum secreto mone, palam lauda. Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali.

3. Diliges amicum tuum sicut te ipsum. Lubio svoga prijatelja kao sebe sama.

4. Omnis ars imitatio est naturae. Svaka je umjetnost oponašanje prirode. (Seneka, Pisma)

5. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Zarobljena je Grčka zarobila divljeg pobjednika i unijela umjetnosti u priprosti Lacij.

6. Divinum dare, humanum accipere. Božanski je davati, ljudski primati.

7. Faber fabricando fit. Kovač se postaje kujući.

8. Homo homini aut deus, aut lupus. Čovjek je čovjeku ili bog, ili vuk. (Erasmo)

9. Stulti est aliena curare, sua neglegere. Luđak je tko se brine za tuđe, a zanemarujhe svoje. (Verg. Eneida)

10. Spiritus movens. Pokretač, duhovni vođa.

11. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. Što ne želiš da bude tebi, da nisi učinio drugome.

12. Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. Znaš pobijediti, Hanibale, ali se ne znaš okoristiti pobjedom.

13. Qualis artifex pereo! Kakav umjetnik pogibam (Neron).

14. Magnum est malum vicinum habere malum. Veliko je zlo imati zla susjeda.

15. Ignoscas saepe alteri, tibi numquam! Oprosti drugome često, sebi nikada.

16. Semper sic vive, quasi omnes homines te videant. Uvijek živi kao da te svi ljudi gledaju.

17. Gravissimum est imperium consuetudinis. Najteža je vlast navike.

18. Cave tibi ab aquis silentibus et a mutis canibus. Čuvaj se tihe vode i psa koji šuti.

19. Praestat cautela quam medela. Bolje spriječiti nego liječiti.

20. Barbam vellere mortuo leoni. Čupati bradu mrtvom lavu.Junačiti se nad slabijim.

21. Candisior cygno. Bjelji od labuda. Posve nedužna osoba.

22. Culpa in omittendo. Krivnja nastala propuštanjem, odgovornost za djela učinjena propustima (suprotno je Culpa in comittendo).

23. Culpa levis. Laka krivica.

24. Demontratio directa. Demonstratio indirecta. Izravan dokaz. Neizravan dokaz.

25. Modicus cibi, medicus sibi. Tko je umjeren u jelu, sebi je (najbolji) liječnik.

26. Macte animo! Dobra ti sreća.

27. Cogito, ergo sum (Descartes)

28. Omne malum nascens facile opprimitur. Svako se zlo lako svlada u početku. (Principiis obsta. Spriječi u početku.)

29. Ubi bene, ibi patria. Gdje je dobro, ondje je domovina.

30. Patriae solum omnibus carum est. Domaća je gruda svakomu mila.

31. Prora et puppis. Pramac i krma. Početak i svršetak, dakle sve.

32. Promissis dives quilibet esse potest. Obećanjima može svatko biti bogat.

33. Saepe creat moles aspera spina rosas. Bodljikavo trnje često rađa nježne ruže.

34. Sexu femina, ingenio vir. Žena po rođenju, a čovjek duhom (natpis na grobu carice Marije Terezije).

35. Pax tibi, Marce, evangelista meus. Mir s tobom, Marko, moj ebangelisto. (natpis u grbu Venecije).

36. Principia omnium rerum sunt parva. Počeci svih stvari su maleni.

37. Quot linguas calles, tot homines vales. Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.

38. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Često malena, prezrena iskra prouzroči vcelik požar.

39. Opera et studio. Marom i nastojanjem. Trudom i marljivošću.

40. Sit venia verbo. Neka mi bude dopušteno reći.

2. dio

1. Amantes, amentes – zaljubljeni – zaluđeni (Terencije)

2. Beatus ille homo qui sedet in sua domo. Sretan onaj čovjek koji sjedi u svojoj kući.

3. De industria. Namjerno. Hotimice.

4. Discere non est vitiosum, sed ignorare. Nije zlo učiti, nego ne znati.

5. Deficit omne quod nascitur. Sve što se rađa propada.

6. D.O.M. – kratica – Bogu Najboljem Najvišem (često na hramovima i crkvama).

7. Deus nobis haec otia fecit. Bog nam je dao ovu dokolicu. Vergilije – Bukolike.

8. Diligas proximum tuum. Ljubi bližnjega svoga. Bibl.

9. Exaudi, Domine, vocem meam. Usliši, Gospodine, glas moj!

10. Ex ore tuo te iudico. Sudim te po tvojim ustima (tj. po tvojim riječima).

11. Fac simile. Načini slično! «Faksimile» zovemo sasvim točnu kopiju originala, npr. Rukopisa, minijatura, autografa.

12. Fata trahunt homines. Sudbina upravlja ljudima.

13. Do, dico, dedico. (kratica D.D.D.) Poklanjam, namjenjujem i posvećujem (ovu knjigu tomu i tomu).

14. Flamma fumo proxima est. Plamen je vrlo bliz dimu. Plaut.

15. Flos est nuntius veris. Cvijet je glasnik proljeća.

16. Frustra habet qui non utitur. Uzalud ima tko ne uživa.

17. Fumantem nasum vivi ursi ne tentaveris. Da nisi zadirkivao u raspaljeni nos živog medvjeda. Marcijal- Kad je netko srdit, najbolje je pustiti ga na miru.

18. Gratia gratiam parit. Ljubav rađa ljubav.

19. Gutta cavat lapidem; consumitur anulus usu. Kaplja dube kamen: prsten se troši nošenjem. Seneka.

20. Habemus pontificem. Imamo papu. Uzvik nakon izbora papina.

21. In hoc signo vinces. U tom ćeš znaku pobijediti. Taj se natpis, kako kaže legenda, ukazao pod križem Konstantinu kada je polazio u boj protiv Maksencija.

22. Homo proponit, sed Deus disponit. Čovjek snuje, a Bog odlučuje.

23. Humanum est errare, perseverare diabolicum. Ljudski je griješiti, a đavolski ustrajati.

24. Igni ferroque. Ognjem i mačem.

25. Ignoscito semper alteri, numquam tibi. Drugom često opraštaj, sebi nikada.

26. Imperare sibi maximum imperium est. Vladati nad sobom najveća je vlast.

27. Inhonesta victoria est suos vincere. Nečasna pobjeda je pobijediti svoje (tj. u građanskom ratu).

28. Iucundi acti labores. Ugodni su obavljeni poslovi.

29. Iudae osculum. Judin cjelov. Izdajnički poljubac.

30. Lato sensu.Stricto sensu. U širem smislu. U užem smislu.

31. Levior pluma est gratia. Zahvalnost je lakša od pera.

32. Lupus est homo homini, non homo. Čovjek je čovjeku vuk, a ne čovjek.

33. Maiores pennae nido. Krila veća nego gnijezdo. Horacije. To se kaže za čovjeka koji teži za prevelikim.

34. Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti. Bibl.

35. Modus faciendi. Modus vivendi. Način izvršavanja. Način života.

36. Mors certa, hora incerta. Smrt je sigurna, čas smrti nesiguran.

37. Mundus universus exercet histrionem. Petronije. Cijeli svijet glumi.

38. Nascuntur poetae, fiunt oratores. Rađaju se pjesnici, a govornici postaju (vježbanjem).

39. Nemo nascitur dives. Nitko se ne rađa bogat.

40. Nomina stultorum leguntur ubique locorum. Imena luda čitaju se svuda.

3. dio

 1. Quem Deus perdere vult, dementat. Koga Bog hoće uništiti, oduzme mu pamet.
 2. Quisque suas sustinet cruces. Svatko ima svoj križ.
 3. Tantaene animis caelestibus irae! Zar je toliko gnjeva u dušama božanskim! Vergilije spominući Junoninu srdžbu nad Trojancima.
 4. Vulpes pilum mutat, non mores. Lisica mijenja dlaku, a ne ćud. (Svetonije) U našoj se poslovici kaže za vuka.
 5. Gaudeamus igitur/ Iuvenes dum sumus/ Post iucundam iuventutem/ Post molestam senectutem/ Nos habebit humus Vita nostra brevis est/ Brevi finietur./ Venit mors velociter/ Rapit nos atrociter/ Nemini parcetur. Vivat academia/ Vivant professores/ Vivat membrum quodlibet/ Vivat membra quaelibet/ Semper sint in flore!

U veselju živimo/ dok smo jošte mladi/ jer kad divna mladost prođe/ pa nam kruta starost dođe/ shrvat će nas jadi. Naš taj vijek je kratak baš/ Vrlo brzo svrši./ Uz to pun je tuge, muke/ smrt svud pruža gadne ruke/ da nam život krši. Stog nek žive škole sve/ profesori s njima/ Bog poživi i nas đake/ nazočne sve veseljake/ koliko nas ima! (slobodni prijevod: Jozo Marević, Riznica latinskog jezika)

 1. Omnia vertuntur. Sve se mijenja.
 2. Nulla salus sine virtute, nulla virtus sine labore. Nema spasa bez vrline, nema vrline bez rada.
 3. Nil nimis. Ništa odviše.
 4. Nil rerum humanarum tam instabile ac fluxum quam potentia sua vi nixa. Ništa u ljudskom životu nije tako nepostojano i nestalno kao vlast koja se oslanja na svoju snagu.
 5. Navigare necesse, vivere non necesse. Ploviti je potrebno, živjeti nije potrebno. Latinski prijevod grčkih riječi Pompejevih što ih navodi Plutarh. Lozinka pomoraca grada Bremena.
 6. Mutato nomine de te fabula narratur. Ako se promijeni ime ta se priča o tebi pripovijeda. Horacije – Ne smij se drugom kad ni sam nisi bolji.
 7. Mutatis mutandis. Promijenivši što treba promijeniti. Uz potrebne preinake.
 8. Memento mori. Sjeti se smrti. I ti si samo smrtnik.
 9. Medice, cura te ipsum! Liječniče, liječi sebe sama. Meti pred svojim vratima.
 10. Mea culpa. Moj grijeh.
 11. Margaritas ante porcos. Biserje pred svinje.
 12. Male parta male dilabuntur. Zlo stečeno, zlo propada. Riječi pjesnika Nevija. Kako došlo, tako prošlo.
 13. Ad hoc. Za ovo. Za ovu zgodu. Za tu svrhu.
 14. Ad Kalendas Graecas. O grčkim Kalendama – nikada, jer Grci nisu imali Kalende.
 15. Ab ovo usque ad mala. Od jajeta do jabuke. Od početka do kraja. Rimljani su počinjali objed jajetom, završavali jabukom.
 16. Post nubila Phoebus. Nakon oblaka sunce.
 17. Cave hominem unius libri. Čuvaj se čovjeka jedne knjige (ograničenog).
 18. Fortunae rota (volvitur). Kolo sreće (se okreće).
 19. Fallere nostra vetant et falli pondera meque/ pondero cu merces ponderat ipse Deus. Natpis na Sponzi, unutrašnjem dvorištu, na luku s kojeg je nekoć visjela vaga.
 20. Obliti privatorum publica curate. Na 1. katu Kneževa dvora – Zaboravivši na privatne, bavite se javnim poslovima.
 21. Non bene pro toto libertas venditur auro. Sloboda se ne prodaje ni za sve zlato. Natpis na Lovrjencu.
 22. Piscem natare doces. Učiš ribu plivati, činiš beskoristan posao.
 23. Persona grata. Draga osoba. Uvažena ličnost. Osoba u milosti.
 24. Per scrutinium. Tajnim glasovanjem.
 25. Periculum in mora. Pogibao je u odgađanju.
 26. Per aspera ad astra. Kroz trnje do zvijezda. (Seneka)
 27. Ora et labora! Moli i radi! Benediktinsko geslo.
 28. Opera selecta. Odabrana djela.
 29. Sine ira et studio. Bez srdžbe i pristranosti. (Tacit, na početku Anala).
 30. Qui pro quo. Zamjena lica, jedan za drugoga obično u komedijama, iz čega nastaju smiješne scene.
 31. Viribus unitis. Ujedinjenim silama. Geslo austrougarskog cara Franje Josipa I.
 32. Una hirundo non facit ver. Jedna lastavica ne čini proljeće. Erazmo.
 33. Ubi concordia, ibi victoria. Gdje je sloga, tu je i pobjeda.
 34. Terminus ad quem. Konačni termin do kojega se nešto ima računati.
 35. Terminus technicus. Stručni izraz.

4. dio

1. Pleno titulo – P.T. – Puni naslov.

2. Nil mortalibus ardui est. Smrtnicima ništa nije teško.

3. Ipso facto. Već po samom činu, samim djelom.

4. More maiorum. Po običaju predaka.

5. Naturalia non sunt turpia. Što je prirodno nije sramotno (ružno)

6. Fiat voluntas tua! Budi volja tvoja (dio iz Pater noster)

7. Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae! Budite mudri poput zmija i jednostavni poput golubica. To je Isus rekao svojim učenicima.

8. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebvrae erant super faciem abyssi; et Spiritus Dei ferebatur super aquas. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. (Stari zavjet, Knjiga postanka)

9. Dixitque Deus: fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona. Et divisit lucem a tenebris. I reče Bog: «Neka bude svjetlost!» I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra: i rastavi Bog svjetlost od tame. (Stari zavjet, Knjiga postanka)

10. Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. Upadne u Scilu, tko želi izbjeći Haribdu. Postoje opasnosti koje su neizbježne.

11. Donec eris sospes, multos numerabis amicos (heksametar)

Tempora si fuerint nubila, solus eris.

Dok si uspješan (zdrav), imat ćeš mnoge prijatelje,

Ako budu nepovoljna vremena, bit ćeš sam (Ovidije).

12. Nil beatum, si absit libertas. Ništa nije sretno, ako nema slobode.

13. Motus eram dictis totoque Helicone relicto (heksametar)

Scribere temptabam verba soluta modis (pentametar)

Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos

Et quod temptabam scribere versus erat. (Ovidije, Tristia)

Potaknut bijah riječima i napustivši cijeli Helikon

Pokušavao sam pisati riječi u prozio

Sama od sebe pjesma je dolazila u odgovarajuće mjere

I što god sam pokušavao napisati bijaše stih.

14. Ille ego, qui fuerim, tenerorum lusor amorum

Quem legis, ut noris, accipe posteritas.

Poslušaj, potomstvo, tko sam bio ja,

Šaljivi pjesnik, kojega čitaš. (Ovidije, Tristia - Tužaljke)

15. Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. (Katul, Pjesme, pročitati u elegijskom distihu)

Mrzim i volim. Zašto to činim, možda pitaš.

Ne znam, ali osjećam da je tako i razapet sam.

16. Vivamus mea Lesbia atque amemus

Rumoresque senum severiorum

Omnes unius aestimemus assis.

Živimo, Lezbijo moja i volimo

I ogovaranja isuviše strogih staraca

Sva smatrajmo bezvrijednim. (Katul, Pjesme)

17. Pax tecum! Pax vobiscum! Mir s tobom! Mir s vama.

18. Peccatori viam monstrato! Zabludjelom (grješniku) pokaži put!

19. Laconica brevitas. Lakonska kratkoća.

5. dio

 1. Terminus a quo. Početni termin. Rok od kojega se nešto ima računati.
 2. Grave ipsius conscientiae pondus. Težak je teret vlastite savjesti. Ciceron, De rerum natura.
 3. Commune periculum concordiam paret. Zajednička pogibelj sprema slogu.
 4. Ubi amor, ibi oculus. Gdje je ljubavi, tu je i opreza.
 5. Nullis amor est medicabilis herbis. Ljubav nije izlječiva nikakvim travama.
 6. Nemo in amore videt. Nitko u ljubavi ne vidi (Ljubav je slijepa).
 7. Verus amicus est tamquam alter idem. Pravi prijatelj isto kao drugo «ja».
 8. Lingua ligata tibi multos adquirit amicos. Obuzdani jezik priskrbit će ti puno prijatelja.
 9. Leges bello siluere coactae. Zakoni umuknuše prisiljeni ratom. (Lukrecije, 1, 277)
 10. Prospicere in pace oportet quod bellum iuvet. U miru valja razmišljati o tome kakvu korist rat donosi.
 11. Proverbium est sine auctore sententia. Poslkovica je izreka (mudra misao) bez autora.
 12. Dulce bellum inexperto. Rat je ugodan onomu tko ga nije iskusio.
 13. Corruptus iudex nescit discernere verum. Podmićeni sudac ne zna razlikovati istinu (od neistine).
 14. Corvo quoque rarior albo. Rjeđi i od bijelog gavrana. Juvenal, Satire.
 15. Una lectio non facit doctorem. Jedno čitanje ne čini učitelja.
 16. Rerum omnium magister usus. Iskustvo je učitelj svega. Caesar, De bello civili.
 17. Parsimonia est magnum vectigal. Štednja je veliki dohodak. Ciceron.
 18. Per iocum. Iz šale (nešto reći ili učiniti).
 19. Ridentem dicere verum quid vetat? Što priječi da čovjek smijući se govori istinu. Horacije, Satire, I, 1
 20. Virgarum tactus pravos eliminat actus. Dodir šibe (batine) odstranjuje zla djela. Batina je izašla iz raja.
 21. Viribus unitis. Ujedinjenim silama. Geslo austrougarskog cara Franje Josipa I.
 22. Servus servorum dei. Sluga slugu božjih. Naziv kojim sebe nazivaju pape.
 23. Sic est in fatis. Tako je bilo suđeno.
 24. Litigare cum ventis. Boriti se s vjetrovima, bezuspješno se mučiti, Petronije Satirikon.
 25. Nulla dies sine linea. Nijedan dan bez poteza (kistom). Svaki dan treba nešto raditi. Plinius, Naturalis historia, navodi riječi grčkog slikara Apela.
 26. Terra communis mater omnium mortalium est et erit. Zemlja jest i bit će zajednička majka svih ljudi.
 27. Terrae motus. Potres. Trešnja zemlje.
 28. Sapienti sat. Mudracu je dovoljno malo riječi.
 29. Praesente medico nihil nocet. U nazočnosti liječnikovoj ništa ne škodi. Kad dođeš liječniku, ništa ne boli.
 30. Praestat sero, quam numquam. Bilje je kasno nego nikad.
 31. Nota bene. Dobro upamti.ž

7. dio

1.Ab equis ad asinos. S konja na magarca.

2. Ad arbitrium. Po miloj volji.

3. Associat similes natura. Priroda udružuje jednake.

4. Carpe diem, quam minimum credula postero. Iskoristi današnji dan, što manje se uzdajući u sutrašnji (Horacije, Carmina).

5. Caput Nili quaerere (invenire). Tražiti (pronaći) izvor Nila. (Taj zadatak bio je povjeren ekspediciji koju je rimski car Neron uputio u Afriku). Tražiti nešto nemoguće.

6. Cave tibi a silente aqua et muto cane. Čuvaj se tihe vode i psa koji šuti.

7. Commune periculum concordiam paret. Zajednička pogibelj sprema slogu.

8. Credo, quia absurdum. Vjerujem jer je protivno razumu. (sv. Augustin – Ispovijesti).

9. Cum dixeris quod vis, audies quod non vis. Kad kažeš što želiš, čut ćeš što ne želiš.

10. Editio princeps. Prvo izdanje tiskane knjige.

11. E granis acervus. Od zrnja gomila.

12. Est difficillimum se ipsum vincere. Najteže je svladati samoga sebe. Seneka.

13. Ex cathedra. S katedre. Prema učenju katoličke Crkve, papa je nepogrešiv kada s katedre, tj. kao glava Crkve, proglašuje vjersku dogmu. Autoritativno tvrditi.

14. Fumum vendere. Prodavati dim. Navoditi krive činjenice.

15. Hic iacet lepus. U tom grmu leži zec.

16. Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora. Što ljudi više imaju, to više žele. (Iustinianus)

17. Malum discordiae. Jabuka nesloge. Povod nesporazumu.

18. Medicus curat, natura sanat. Liječnik liječi, priroda ozdravlja.

19. Momento mare evertitur. More se načas uzburka. Nevolja dolazi iznenada. (Seneka)

20. Multi multa sciunt, nemo omnia. Mnogi znaju puno, nitko sve.

21. Nec scire fas est omnia. Ne valja ni sve znati. (Horacije)

22. Nemo propheta in patria. Nitko nije prorok u domovini.

23. Ne sus Minervam. Neka svinja ne poučava Minervu. (Ciceron) Kaže se obično kada netko neobrazovan i ograničen želi poučavati pametnije od sebe.

24. Nihil est tam perfectum, quod non habet defectum. Ništa nije tako savršeno da ne bi imalo nedostatak.

25. Noctem dies sequitur. Iza noći ide dan. Sve se mijenja. Sve je prolazno. (Seneka)

26. Non est medicina sine lingua Latina. Nema medicine bez latinskog jezika.

27. Non de solo pane vivit homo. Čovjek ne živi samo od kruha, tj. ima i duhovnih i drugih potreba.

28. Non est arbor solida nec fortis, nisi quam frequens ventus incursat. Samo je ono drvo čvrsto i jako koje često bije vjetar. (Seneka)

29. Non plus ultra. Dovde, a dalje ne. Bibl. Preko toga ništa. To je nedostiživo. Nenadmašivo.

30. Non omnes omnia possunt. Ne mogu svi sve.

31. Nulla calamitas sola. Nijedno zlo ne dolazi samo.

32. Nulla regula sine exceptione. Nijedno pravilo bez izuzetka.

33. Occasio facit furem. Prilika čini lopova.

34. Oleo incendium extinguere. Gasiti požar uljem. Dolijevati ulje u vatru.

35. Omnia praeclara rara. Sve odlično je rijetko.

36. Pro rata parte. Razmjerno.

37. Quaerite et invenietis. Bibl. Tražite i naći ćete.

38. Quod cito fit, cito perit. Što brzo nastane, brzo i prođe.

39. Serva me, servabo te. Čuvaj ti mene, pa ću i ja tebe. Petr. Milo za drago.

40. Stabat mater dolorosa. Stajaše žalosna majka. Bibl.

41. Veritas amara est. Istina je gorka.