15ta Konferencja ArgDiaP


25-26 października 2017, Lublin


Piętnasta już konferencja z cyklu ArgDiaP w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze. Konferencja pomyślana jest też jako element szerszej dyskusji nad kierunkami rozwoju Polskiej Szkoły Argumentacji, zainicjowanej w 2013 r. w Warszawie na jedenastym spotkaniu ArgDiaP. Pierwsze rezultaty tej dyskusji zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych (Budzyńska et al 2014).

W trakcie konferencji odbędzie się debata panelowa poświęcona wykorzystaniu elementów teorii argumentacji i retoryki w programach szkół i uczelni. Panelowi przewodniczyć będzie Michał Federowicz – wieloletni dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie kierujący Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. Do dyskusji zaproszeni będą goście specjalni oraz wszyscy uczestnicy konferencji ArgDiaP 2017 (więcej informacji wkrótce).

W ramach konferencji zaplanowany jest również 'panel semantyczny', pod szczególną opieką Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, do którego zapraszamy referaty orientujące się na analityczną filozofię języka i logikę filozoficzną, a jednocześnie wpisujące się w ogólny zamysł konferencji ArgDiaP. Przy zgłoszeniu tych referatów bardzo prosimy o zaznaczenie afiliacji do panelu.

W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędzie się 4ty IGSAR: warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów (więcej informacji wkrótce; zobacz poprzednią edycję).


Wszystkie osoby prezentujące referat w trakcie 15tej konferencji ArgDiaP zostaną zaproszone do zgłoszenia artykułu w terminie do 5 lutego 2018 do specjalnego numeru czasopisma „Studia Semiotyczne” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Semiotyczne PTS (czasopismo jest indeksowane w bazach danych: ERIH Plus, Index Copernicus, CEJSH, POL-index/PBN, MNiSW/lista C (10 pkt)). Teksty muszą dotyczyć problematyki z pogranicza teorii argumentacji i filozofii (wszystkie zgłoszenia będą poddane recenzji). Numer specjalny będzie otwierał artykuł podsumowujący wnioski z dyskusji panelowej, w szczególności dotyczący programu i metod wprowadzenia elementów teorii argumentacji i retoryki do programu szkół średnich i studiów. Współautorami artykułu będą wszystkie osoby biorące udział w panelu (zarówno zaproszeni eksperci jak i uczestnicy konferencji ArgDiaP) na wzór artykułu podsumowującego wyniki dyskusji panelowej na konferencji ArgDiaP 2015 („Co to jest dobry argument” Szymanek et al 2016).

Konferencja organizowana jest przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Semiotycznym i Polskim Towarzystwem Retorycznym, które objęły tegoroczne spotkanie z cyklu ArgDiaP swoim patronatem.
                    
 http://www.kul.pl/  http://pts.edu.pl/  
http://www.retoryka.edu.pl/Zaproszeni wykładowcy
 • Piotr Francuz (Instytut Psychologii KUL) „Dlaczego ludzie mają trudności ze zrozumieniem przekazów audiowizualnych?”
 • Wojciech Suchoń (Instytut Filozofii UJ) „Marka Tokarza Teoria Sytuacji”
 • Maria Załęska (Katedra Italianistyki UW, prezes Polskiego Towarzystwa Retorycznego) „Retoryczne wzorce przekazywania wiedzy”

Tematyka referatów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką argumentacji i retoryki. Szczególnie mile widziane będą referaty tematycznie łączące retorykę klasyczną z teorią argumentacji. Zapraszamy jednak również do podzielenia się wynikami badań mieszczących się w szerokim kręgu tematycznym konferencji, obejmującym między innymi:
 • klasyczne formy argumentacji retorycznej (logos, pathos, ethos);
 • modele struktury i ewaluacji argumentów;
 • metody ewaluacji a siła logiczna argumentów;
 • problemy błędów w argumentacji;
 • argument w logice a argument w retoryce;
 • argumentacja filozoficzna;
 • argumentacja w naukach szczegółowych (formalnych, ścisłych, humanistycznych, społecznych);
 • zastosowania argumentacji we współczesnych formach dyskursu;
 • dialektyczne źródła argumentacji;
 • argumentacja retoryczna a erystyka;
 • poznawcza funkcja argumentacji i kognitywne modele argumentacji;
 • pragmatyka dialogu argumentacyjnego;
 • efektywność perswazyjna komunikatu argumentacyjnego;
 • argumentacja a krytyczne myślenie;
 • argumentacja prawnicza;
 • konsensualna efektywność dialogu argumentacyjnego;
 • społeczne i polityczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • lingwistyczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • retoryczne modele argumentacji;
 • modele argumentacyjne w sztucznej inteligencji;
 • argumentacja w etyce i argumentacja medyczna;
 • metodologiczne aspekty badań nad argumentacją;
 • interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące argumentacji.


Zgłoszenia i rejestracja

Streszczenia długości do 3.000 znaków (całość tekstu wraz z tytułem i literaturą) będzie można nadsyłać do 1 września 2017 r. poprzez system EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=argdiap2017 Do 22 września 2017 będzie trwał proces recenzyjny, a decyzję w sprawie zgłoszonego odczytu wyślemy na wskazany adres e-mail.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika w tytule wpłaty. Do 13 października 2015 opłata konferencyjna wynosi 100 zł (wczesna wpłata). Po tym terminie opłata będzie wynosić 150 zł (późna wpłata). Ostateczny termin dokonania opłaty i rejestracji upływa 22 października 2017. W sprawie rachunków będziemy pisać na adres e-mail podany w systemie EasyChair. Dlatego osoby, które nie będą wygłaszać referatów, prosimy, by oprócz dokonania przelewu potwierdziły swoje uczestnictwo, pisząc na adres 3.aleksandra.kozlowska (at) gmail.com

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać na adres: zurek (at) kft.umcs.lublin.pl  w terminie do 20 października 2015. Ilość miejsc jest ograniczona.

Ważne daty

 • Zgłaszanie streszczeń: 1 września 2017 15 września 2017
 • Informacja o akceptacji: 22 września 2017
 • Termin rejestracji - wczesna wpłata: 13 października 2017
 • Termin rejestracji - późna wpłata: 22 października 2017
 • Warsztaty krytyczno-logiczne: 24 października 2017 (wtorek)
 • Konferencja ArgDiaP: 25-26 października 2017 (środa-czwartek)
 • Termin nadsyłania artykułów do specjalnego numeru "Studiów Semiotycznych": 5 lutego 2018
 • Termin wydania numeru "Studiów Semiotycznych": lipiec 2018


Komitet programowy konferencji ArgDiaP
(skład Komitetu może jeszcze ulec nieznacznym zmianom)

Komitet organizacyjno-programowy warsztatów IGSAR

Komitet organizacyjny konferencji ArgDiaP

https://www.facebook.com/events/536052633451880