สัมมนาและประกวดแบบ

ชนะเลิศการ "ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 500 ล้าน"

โพสต์11 ธ.ค. 2555 21:26โดยarchitecture rangsit university

สุดยอด สาขานวัตกรรมการออกแบบ 


คณะสถาปัตยกรรมศาตร์   ม.รังสิต ชนะเลิศการ


"ประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า  500 ล้าน"รังสิต บนเวทีโลก

โพสต์30 ก.ย. 2555 21:54โดยarchitecture rangsit university

ชนะประกวด ออกแบบ จาก Domus Academy, มิลาน อิตาลี

โดย อ.พีรณัฎฐ์ อุไรรัตน์และ วิทยพงษ์ นศ.ปี 5


"โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011"

โพสต์26 ก.ค. 2554 21:41โดยTonymonchai bunyavipakul

"โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011"
ดูรายละเอียดได้ที่ http://dasta.or.th/tsta/sub/youth_main.php

The Best Bio gang Contest ครั้งที่3

โพสต์24 ก.ค. 2554 23:54โดยTonymonchai bunyavipakul   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2554 23:57 ]

       การประกวด The Best Bio Gang Contest เป็นการประกวดการบันทึกข้อมูล 
ที่มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงนำข้อมูลดังต่อไปนี้มาบันทึกลงใน Website www.biogang.net

  • ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืช สัตว์(BioDiversity)
  • ปราชญ์ ผู้รู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนชุมชน(Expert)
  • ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน(Product)
  • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน (Eco Tourism

บัดนี้-15สค54 | โครงการประกวดแบบบ้าน "บ้านพอดี กับ ธอส."

โพสต์21 ก.ค. 2554 02:33โดยarchitecture rangsit university


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านขนาดพอดีและประหยัดพลังงาน
2. เพื่อเป็นต้นแบบของที่พักอาศัยที่มีแนวคิดการออกแบบในความเป็นอยู่ที่พอเพียงและประหยัดพลังงาน คำนึงถึงสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา โดยให้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

ข้อกำหนดในการออกแบบ

1. ออกแบบบ้านในแนวคิด “อยู่ร่วมกันด้วยความพอเพียงและประหยัดพลังงาน” 
2. เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว ที่มีการออกแบบถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ 
3. พื้นที่ดินก่อสร้างไม่เกิน 40 ตารางวา (ไม่รวม Set Back)รองรับผู้อยู่อาศัย 3-4 คน
4. งบประมาณในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท
5. มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาของการรับสมัครและกำหนดส่งผลงานเข้าประกวด 
ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ประกาศผล 12 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซต์ http://banpordee.gmlive.com

นำเสนอผลงานทั้ง 12 ผลงานต่อคณะกรรมการ 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ประกาศผลและมอบรางวัล 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

วันรับผลงานคืน 
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 ณ อาคาร จีเอ็ม กรุ๊ป
(หมายเหตุ: กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราวันส่งเป็นสำคัญ)

รางวัลทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลทุนการศึกษา 200,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย 9 รางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทางผู้จัดงานจะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป

เงื่อนไข เกณฑ์การตัดสิน รายละเอียดการเข้าร่วมประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.banpordee.gmlive.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2241-8000 ต่อ 463, 521

1-7 of 7