ประวัติความเป็นมาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

Faculty of Architecture, Rangsit University

ที่ตั้ง        อาคารคุณหญิงพัฒนา ตึก 6 ชั้น 4 – 8 มหาวิทยาลัยรังสิต

                เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก

                อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต     (ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์) เมื่อปี พ.. 2531 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ที่ 18/2531) ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 โดยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท เพิ่มเติมอีก 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปบัณฑิตเพิ่มเติม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ  ซึ่งปัจจุบันปิดสาขาวิชาแล้ว ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดดำเนินการสอนจนปัจจุบัน 1 สาขา คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก


โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาศิลปประยุกต์ การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยให้มีลักษณะเด่นในเนื้อหาของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย อันเป็นองค์ประกอบในการที่จะนำไปสู่ความสนใจของผู้ที่จะเข้าศึกษา และสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้วย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคมในภาวะปัจจุบันและอนาคต ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม