ประวัติความเป็นมาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

Faculty of Architecture, Rangsit University

ที่ตั้ง        อาคารคุณหญิงพัฒนา ตึก 6 ชั้น 4 – 8 มหาวิทยาลัยรังสิต

                เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก

                อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต     (ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์) เมื่อปี พ.. 2531 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ที่ 18/2531) ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 โดยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท เพิ่มเติมอีก 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปบัณฑิตเพิ่มเติม 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.       สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดการสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 โดยอาจารย์ ชลิตภากร วีรพลิน เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ  ได้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2543 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอการรับนักศึกษา

2.       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครและทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาครั้งแรก ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2543 โดยอาจารย์อารยา เช้ากระจ่าง เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ  และเริ่มทำการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2543 เป็นภาคการศึกษาแรก ปัจจุบัน ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ เป็นรักษาการหัวหน้าหลักสูตรฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอการรับนักศึกษา

3.       สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดการสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดจิต  สนั่นไหว เป็นรักษาการหัวหน้าหลักสูตรฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอการรับนักศึกษา

4.       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดการสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอการรับนักศึกษา

5.       สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดการสอนได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดย ผศ.วลัยรัตน์ เกษมสิน เป็นหัวหน้าหลักสูตรฯ

                ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา      สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 1 สาขาวิชา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาศิลปประยุกต์ การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยให้มีลักษณะเด่นในเนื้อหาของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย อันเป็นองค์ประกอบในการที่จะนำไปสู่ความสนใจของผู้ที่จะเข้าศึกษา และสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้วย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสังคมในภาวะปัจจุบันและอนาคต ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ