เบอร์โทรติดต่อ

แสดง 52 รายการ
รหัสชื่อ-สกุลติดต่อภายในห้องพักอาจารย์Email (Gmail)Email 2
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รหัสชื่อ-สกุลติดต่อภายในห้องพักอาจารย์Email (Gmail)Email 2
31-10006 ผศ.สุดจิต สนั่นไหว  19-215D sudjitRSU@gmail.com sudjit_rsu@yahoo.com 
33-10037 นายรังสิต เจียมปัญญา  19-309 rangsitRSU@gmail.com rt_pd_22@hotmail.com 
33-10027 ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์  19-313 somsaritRSU@gmail.com oong1009@yahoo.co.th 
34-10039 นางมัลลิกา จงศิริ  19-309  molli_int@yahoo.com 
34-10041 นางสายใจ ดิถีเพ็ง  19-214 saijaiRSU@gmail.com saijai_d@hotmail.com 
35-10054 นางนุจรีย์ โลหะการ  19-214 nootjareeRSU@gmail.com  
35-10058 นายทรงพล อัตถากร  19-313 songpolRSU@gmail.com songpolok@gmail.com 
35-10060 นางสุนีย์ ทองสว่าง  19-214 ts.sunee@gmail.com  
34-06101 ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร  19-215 parisutRSU@gmail.com parisuti@yahoo.com 
35-10062 ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์  19-314 paikanRSU@gmail.com paikarn@hotmail.com 
36-10065 นางสุพัตรา ราษฎร์ศิริ  19-315 supattra.radsiri@gmail.com p_int_design@hotmail.com 
36-10067 ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ (คณบดี)  19-306 narupolc@gmail.com   
37-10076 นายพิเชฐ วานิชเจริญธรรม  19-310 pichet.vaRSU@gmail.com  
39-10087 ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล  19-310 prasertRSU@gmail.com prasert_sak@hotmail.com 
40-10092 ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์  19-315 aviruthRSU@gmail.com  
43-10098 นายเอกสิทธิ์ เจริญศิลป์  19-314 akekasitRSU@gmail.com  
47-10109 นางอามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  19-311 aamaalRSU@gmail.com  
48-10113 ผศ.สุวิชา เบญจพร  19-315 s.benjaporn.rsu@gmail.com maybe_mind@yahoo.com 
48-10115 นายปุณณรัตน์ จรุงคนธ์  19-312 punnarat.rsu@gmail.com  
52-90018 นายกรพงศ์ กรรณสูต(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)  19-316 korapongrsu@gmail.com korapongrsu@gmail.com 
47-10110 นายมนต์ชัย บุญยะวิภากุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  19-311 monchaiRSU@gmail.com tony_caad@hotmail.com 
52-90111 นางสาวปาริษา มูสิกะคามะ  19-312   
50-37044 นายวิทูล ทิพยเนตร(รองคณบดีสถาบันGen-Ed)  19-206 innorsu@gmail.com  
53-90022 นายไพบูลย์ กิตติกุล  19-316  stupepe@hotmail.com 
53-90023 นายศิรดล ชำนาญคดี  19-316 s.chamnankadi@gmail.com  
31-10026 นางปัทมา ด้วงโสน (เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ) 6613 19-301   
34-38020 นางวิไลวรรณ สุขรัง (เลขานุการคณะฯ) 6612 19-301  wilaiwan@rsu.ac.th 
35-10053 นายพิธี ปานศรี (เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ) 6617 19-301   
49-10117 นางสาวจันทิมา ยศผักแว่น (เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ) 6616 19-301 chantimarsu@gmail.com chantima_oum@hotmail.com 
50-10120 นางสาวศิรินันท์ จันทร์ทอง (เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ) 6619 19-301  sirinan_ann@hotmail.com 
53-90138 นายยศสันต์ นุ้ยพริ้ม 6614 19-301   
56-90136 นายธีรฉัตร กฤตยาพงศ์พันธุ์ 6614 19-301   
58-90017 นางสาวพิณพร วรรณโสกเชือก 6618 19-301   
45-10105 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์  19-213  nakapanw@hotmail.com 
49-10119 ผศ.กฤตพร ลาภพิมล  19-214 kritapornRSU@gmail.com prettykade@hotmail.com 
50-10122 ดร.ศศิกาญจ์ ศรีโสภณ  19-312 sasikanRSU@gmail.com sikan_arch@hotmail.com 
51-10124 นายธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์   19-310 khemachatw@gmail.com khemachatw@hotmail.com 
54-90086 นายปวรพชร บุญเรื่องขาว  19-316   
54-90107 นางสาวรสรินทร์ ชอว์  19-316   
54-90206 นายนคร พลีธัญญวงศ์  19-314   
55-90098 นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์  19-312   
55-90127 นายอภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล  19-213   
55-90225 นายส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ  19-213   
56-90108 นายธนัญชัย ลิมปาคม  19-314   
56-90154 นายชาลี ไกรฤกษ์  19-311 charlyRSU@gmail.com  
56-90236 นายธีร์ นภินธากร  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต   
57-90029 นายรพีพงศื กุลธรรมโยธิน (หัวหน้าหลักสูตรฯ)  19-311   
57-90030 นายธีระฉัตร อุตตมะเวทิน  19-315   
58-90018 นายโอม ปนาทกูล  19-315   
59-90050 นายอนุธร พลพงษ์  19-315   
59-90106 นางสาวศศธร บริสุทธิ์นฤดม  19-315   
59-90211 นางสาวศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร  19-315   
แสดง 52 รายการ
Comments