ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Architecture Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Architecture

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       : สถ..

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.Arch.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ศาสตร์ที่รวมด้านศิลป์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากล โดยสะท้อนบริบทไทย และมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมุ่งเน้น

        ให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับศาสตร์ทางด้านการออกแบบ แสดงแบบ และผลิตผลงานสถาปัตยกรรม

        ให้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

        ให้มีความสำนึกต่อการพัฒนาประเทศชาติ ศิลปวัฒนธรรม มีจริยธรรม และ มโนธรรมในการประกอบวิชาชีพ