Academic Staff

คณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์รพีพงศ์  กุลธรรมโยธิน

หัวหน้าหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ
อาจารย์มัลลิกา  จงศิริ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.รังสิต  เจียมปัญญา
อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ
อาจารย์สุนีย์ ทองสว่าง
ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
อาจารย์พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์
ผศ.ดร.วลัยภรณ์  นาคพันธุ์
อาจารย์ไพบูลย์ กิตติกูล
อาจารย์ศิรดล ชำนาญคดี
อาจารย์รสรินทร์  ชอว์
อาจารย์ปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธิ์
อาจารย์อภิวัฑธน์  พัฒนศิริมงคล
อาจารย์ส่งศักดิ์  อ่อนสุวรรณ์
อาจารย์ธนัญชัย ลิมปาคม
อาจารย์ธีร์  นภินธากร
อาจารย์ธีระฉัตร  อุตตมะเวทิน
โอม  ปนาทกูล
นายอนุธร พลพงษ์
ศศธร บริสุทธิ์นฤดม
ศุภยาดา  ประดิษฐ์ไวทยากร

สำนักงานธุรการคณะ ฯ
นางวิไลวรรณ สุขรัง
นางปัทมา ด้วงโสน
นายพิธี ปานศรี
นางสาวจันทิมา ยศผักแว่น
นางสาวศิรินันท์ จันทร์ทอง
นายยศสันต์  นุ้ยพริ้ม
นายธีรฉัตร  กฤตยาพงศ์พันธุ์

คณบดี


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหัวหน้าหลักสูตร B.Arch
หัวหน้าหลักสูตร Innovative Design
เลขานุการคณะ ฯ
งานบริการด้านวิชาการและพัสดุ
งานบริการด้านวิชาการ
งานบริการทั่วไป
งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
บริการคอมพิวเตอร์และสถานที่
บริการด้านกิจการนักศึกษา