Academic Staff

คณบดี

รองคณบดีอาจารย์มัลลิกา  จงศิริ

อาจารย์ประจำ
ผศ.จิรพร แสงศิลป์
อาจารย์สุนีย์ ทองสว่าง
อาจารย์พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
อาจารย์เอกสิทธิ์ เจริญศิลป์
ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์
อ.มัลลิกา จงศิริ
อาจารย์สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
อาจารย์ไพบูลย์ กิตติกุล
อาจารย์ปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธิ์
อาจารย์อภิวัฑธน์  พัฒนศิริมงคล
อาจารย์ส่งศักดิ์  อ่อนสุวรรณ์
อาจารย์วันสเด็จ  แก้วตก
อาจารย์รพีพงศ์  กุลธรรมโยธิน
อาจารย์ธีระฉัตร  อุตตมะเวทิน
อาจารย์รสรินทร์  ชอว์

สำนักงานธุรการคณะ ฯ
นางวิไลวรรณ สุขรัง
นางสาวสุคนธ์
นายพิธี ปานศรี
นางปัทมา ด้วงโสน
นายยศสันต์  นุ้ยพริ้ม
นายธีรฉัตร  กฤตยาพงศ์พันธุ์
นางสาวจันทิมา ยศผักแว่น
นางสาวสรินันท์ จันทร์ทอง

คณบดี


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหัวหน้าหลักสูตร B.Arch
หัวหน้าหลักสูตร Innovative Design
เลขานุการคณะ ฯ
งานบริการด้านวิชาการและพัสดุ
งานบริการด้านวิชาการ
งานบริการทั่วไป
งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
งานบริการด้านคอมพิวเตอร์
บริการคอมพิวเตอร์และสถานที่
บริการด้านกิจการนักศึกษา