Διαγώνισμα α΄ τριμήνου

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΤΑΞΗ: Α4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/11/10

ΒΑΘΜΟΣ:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καί νήσῳ μικρᾷ καί ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δέ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καί τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλούς ἐπί τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καί τά σώματα καί τά μεγέθη, πλήν τῶν ποδῶν μόνων ταῦτα γάρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ' οὗ δή, οἶμαι, καί καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλά ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καί ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δέ καί προσέρχονται καί ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλῷ τήν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μέν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι

Λουκιανός, Ἀληθής Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

  1. «…καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλούς ἐπί τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καί τά σώματα καί τά μεγέθη, πλήν τῶν ποδῶν μόνων ταῦτα γάρ φέλλινα ἔχουσιν». Πώς περιγράφει ο Λουκιανός τους Φελλόποδες σ’ αυτό το απόσπασμα;
  2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στο Λουκιανό και τους συντρόφους του;
  3. α) Να σχηματίσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η σημασία τους: αφωνία, φωνασκώ.

β) να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατηγορία που ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): ἐλαιών, στρατιά, οἰκίσκος, σωματίδιον, παιδάριον, διδασκαλεῖον και να γράψετε την παραγωγική τους κατάληξη.

 

4.Να τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση.

·        ἐν χορδαῖς καί ……………………..(ὄργανον,δοτ. Πληθ.)

·        οἱ θεοί ἐν ………………….(Ὄλυμπος, δοτ. Εν.) διαμένουσι.

·        τόν φαῦλον………………(ἄνθρωπος) ὁ νόμος κολάζει.

·        ἄδικον……………(ἔργον, αιτιατ. Εν.) ὀργήν φέρει.

·        ……………………..(διδάσκαλος, ον.Πληθ.) τούς νέους παιδεύουσι.

·        Οἱ κήρυκες ………………….(Ἀθηναῖος, αιτ, πληθ.)μεταπείθουσι.

 

  1. Να βάλετε πνεύματα, όπου χρειάζεται και να τονίσετε τις λέξεις: ευπορος, οινον, ταυροι, θρηνου.

Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments