Case study‎ > ‎

วิเคราะห์และสรุป

 
หน้าที่ใช้สอย
-  ลักษณะกิจกรรม
   ส่วนอาคารโดยสาร (องค์ประกอบหลัก)
กรณีศึกษาที่ 1 โครงการ TOKYO HARUMI SHIP TERMINAL , JAPAN
หน้าที่ใช้สอยของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการท่าเรือนานาชาติ ดังนั้น หน้าที่ใช้สอยในตัวอาคารมีดังนี้  
- ส่วนท่าเทียบเรือ - ส่วนพักคอยผู้โดยสาร
- ส่วนตรวจคนเข้าเมือง - WATER FRONT PLAZA
- ส่วนโถงต้อนรับ - ส่วนขายตั๋ว
- ส่วนบริหาร - ส่วน Recreation area
- ส่วนห้องอาหาร และเครื่องดื่ม - ส่วนบริการอาคาร
- ส่วนจอดรถ
กรณีศึกษาที่ 2  โครงการ NAGASAKI PORT PASSENGER TERMINAL BUILDING JAPAN   
 - ส่วนท่าเทียบเรือ                         - ส่วนพักคอยผู้โดยสาร
- ส่วนโถงต้อนรับ                          - ส่วนขายตั๋ว
- ส่วนบริหาร                                 - ส่วน Recreation area
- ส่วนห้องอาหาร และเครื่องดื่ม - ส่วนบริการอาคาร
- ส่วนจอดรถ
กรณีศึกษาที่ 2  โครงการ MILLENNIUM TOWER TOKYO  โครงการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ กรณีนี้ เป็นอาคารประเภท Passenger ship terminal and Complex มี Function ดังนี้
- INTERNATION DEPARTURE & ARRIVAL - DOMESTIC DEPARTURE & ARRIVAL
- CONCRESSION FACILITIES - SERVICES FACILITIES
- MACHINE ROOM - BUS LOUNGE
- MAINTANANCE FACILITY - ADMINISTRATED FACILITY
- RAIWAY STATION PARKING - AERO PLAZA
- HOTEL - OFFICE
- SHOP - SEA ACCESS
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านหน้าที่ใช้สอย  เนื่องจากเป็นโครงการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ Function จึงมีในส่วนอาคารผู้โดยสารในส่วนที่เป็นDOMESTIC CRUISE,INTERNATIONAL CRUISE และส่วน DOMESTIC FERRY  มี ท่าจอดเรือยอร์ช ส่วนตรวจคนเข้าเมือง ส่วนบริการการท่องเที่ยว และบริการนักท่องเที่ยว ที่เน้นความเป็นสากล

 
แนวความคิดโครงการ
แนวความคิดในการออกแบบ
กรณีศึกษาที่ 10 โครงการ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
มีการออกแบบที่มีลักษณะความเป็นไทย ใช้ความเป็นไทยมาสื่อในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภุมิทัศน์ซึ่งได้มาจากแนวคิดในเรื่องความเชื่อของคนไท คือเชื่อในเรื่องของ ระบบภูมิจักรวาล อันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง มีการเลือกทำเลที่ตั้งให้ใกล้น้ำ(อารยชนชาวน้ำ) การใช้เส้นสายที่รากฎในจิตรกรรมไทย ตลอดจนการประดับประติมากรรมต่างๆ ในแบบไทย เช่น หงส์  ในส่วนของ สวนชนบท ซึ่งเป็น Landscape ของโครงการได้ใช้แนวความคิดภูมิประเทศไทยเข้ามาเป็นแนวความคิด
กรณีศึกษาที่ 1 โครงการ TOKYO HARUMI SHIP TERMINAL , JAPAN
จุดหมายหลักที่นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางทะเลของโตเกียวแล้ว โครงการยังถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านอาคารสำนักงานและโรงแรมของระแวกนั้นอีกด้วย โดยมีการออกแบบให้เป็นจุดเด่นในการเชื้อเชิญ และเป็นอาคารสำนักงาน
กรณีศึกษาที่ 2 โครงการ MILLENNIUM TOWER TOKYO
โครงการ MILLENNIUM TOWER TOKYO นี้ตั้งอยู่กลางทะเล เป็นโครงการที่เริ่มต้นการออกแบบในปี 1998 ซึ่งต้องการแสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทางทะเลที่สำคัญ ที่เชื่อต่อกับฝั่งมหาสมุทรเอเชีย-แปซิฟิก โดยลักษณะเด่นของอาคาร จะมีการสร้างให้มีความสูงที่สุดของโลก
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านแนวความคิดในการออกแบบ   เป็นโครงการที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวในแถบชายฝั่งอันดามัน มีลักษณะการเป็นจุดเด่น และการเชื้อเชิญ ที่มีความโดดเด่นในในเรื่องของ FORM,ELEMENT,COLORมี SPACE ภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ และสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่

จินตภาพโครงการ
  รูปร่าง / รูปทรงอาคาร
กรณีศึกษาที่  9 โครงการ Hamburg Cruise Centre
ลักษณะรูปร่างอาคาร สูงประมาณ 3 ชั้น เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม มีการจัด SPACE ภายใน และการออกแบบภายนอกอาคารที่ โดดเด่น แปลกตา โดยการเล่นสี แสดงออกถึงความเป็นอาคารที่มันสมัย
กรณีศึกษาที่  8 โครงการ KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT PASSENGER TERMINAL
ลักษณะอาคารเป็น Linear Concept  สัดส่วนของอาคารมีความยาวมากทำให้ Proportion ของอาคารดูเตี้ยลง จึงมีการใช้ Void ที่มีลักษณะเส้นตรง เพื่อให้รูปแบบอาคารดูสูงและมั่นคงยิ่งขึ้น จากมุมมองภายนอกมีการเปิดมุมมองจากภายในทำให้เห็นทะเล และเครื่องบิน เพื่อเพิ่มความสวยงามในการมอง
กรณีศึกษาที่  5 โครงการ NAGASAKI PORT PASSENGER TERMINAL BUILDING JAPAN
ลักษณะเป็นอาคาร LOW-LIGHT 2 ชั้น ด้านในมีบางส่วนเป็นที่ว่างขนาดใหญ่สลับกับที่ว่างปกติ ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่ FORM อาคารรูปทรงกระบอกในแนวตั้งตัดกับรูปทรงกระบอกในแนวนอน ทำให้อาคารที่เกิดขึ้น เป็น LANDMARK ของเมือง ซึงสถาปนิกผู้ออกแบบต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันต่อเนื่องจากทะเลสู่เมืองและเมืองสู่ทะเล
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านจินตภาพ   เป็นโครงการที่มีจินตภาพของTERMINALที่มีขนาดใหญ่ ทันสมัย อีกทั้งในส่วนที่มีผู้คนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก เช่น ส่วนโถง หรือส่วนที่พักคอยผู้โดยสาร จะมีลักษณะ Floor to Floor  ที่สูงมาก เป็นผลมาจาก Function ภายในของอาคารประเภทนี้ที่จะต้องแยกกิจกรรมของผู้สัญจรที่มีจำนวนมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้สอย เพื่อให้เกิดความรู้สึก Shock Scale ต่อผู้มาใช้โครงการ   ภาพรวมโครงการโดดเด่นกว่าโครงการรอบข้าง มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยล้อม โดยจะเน้นเรื่อง FORM,ELEMENT COLOR และ MATERIAL ที่มีความทันสมัยและมี LANDSCAPE ที่สวยงาม

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้หลัก
ลักษณะผู้ใช้ลักษณะของผู้ใช้ อาคารแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะในแง่ของกายภาพ สังคม จิตวิทยา ต่างกัน
กรณีศึกษาที่  10 โครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  โครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นโครงการนานาชาติ ที่มีความเป็นสากลระดับโลก เป็นศูนย์กลางของสนามบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความครบพร้อมในระดับหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้ทั้งในส่วนขาเข้า และขาออก มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
กรณีศึกษาที่  1 โครงการ TOKYO HARUMI SHIP TERMINAL , JAPAN
เป็นโครงการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติของญี่ปุ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และชาวญี่ปุ่นที่มีฐานะค่อนข้างสูง  เพราะท่าเรือนี้เป็นท่าเทียบเรือระดับเรือCruise ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือประเภทนี้ได้มีฐานะค่อนข้างสูงเพราะค่าใช้จ่ายมีราคาแพงมาก ท่าเรือ TOKYO HARUMI เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวขนาดเรือตั้งแต่ Ferry จนถึง Cruise
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้หลัก   ผู้ใช้โครงการด้านองค์ประกอบหลักเป็นชาวไทยและต่างชาติที่มีฐานะค่อนข้างสูง ที่เดินทางเข้า-ออก โดยเรือ ส่วนตัว (เรือยอร์ช) เรือFerry และ เรือCruise

เทคโนโลยี
     ระบบประกอบอาคาร
กรณีศึกษาที่ 10 โครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  ระบบโครงสร้าง เป็นโครงการที่มีการผสมโครงสร้างระหว่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก ในส่วนที่เป็นสาธารณะรองรับคนมากๆ คือส่วนของPassenger Terminal และ Hall มีการใช้โครงสร้างเหล็ก (Truss space frame) ในส่วนของ Function ย่อยเช่นร้านค้า ต่างๆใช้โครงส้ราง คสล. ธรรมดา   มีการใช้ระบบโซลาเซลเพื่อประหยัดพลังงาน
กรณีศึกษาที่ 9 โครงการHamburg Cruise Centre
  ระบบโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็ก มีการใช้ Material  ที่ประยุกต์มาจากตู้คอนเทนเนอร์ มาเป็นผนัง และมีการเล่นสีให้แปลกตาสลับกับผนังกระจก เป็น Frame ทำให้จินตภาพที่ออกมาในตอนกลางคืนดูแปลกตามากเวลาเปิดไฟ
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี   ในการศึกษากรณีศึกษา มีการใช้โครงสร้างระบบผสมกันมาก นั่นก็คือมีการใช้ทั้งโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงสร้างระบบนี้มีความเหมาะสมในการเลือกใช้งานของแต่ละส่วน Function  เช่น ส่วนที่เป็นส่วนสาธารณะรองรับคนมากๆ มีความกว้างใหญ่ของ Space เยอะ ก็จะมีการใช้โครงสร้างเหล็ก เช่น Truss Space Frame ในการก่อสร้างเพื่อลดทอนความสวยงามอีกด้วย ในส่วนที่เป็น Function  ย่อยๆ ขนาดไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่ก็จะใช้โครงสร้าง คสล. ธรรมดาเพื่อความประหยัด

ด้านระบบการจัดการ
 ระบบต่างๆ
กรณีศึกษาที่  10 โครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  มีระบบการบริหารต่างที่ทันสมัยระบบการบริหารจัดการของสนามาบินสุวรรณภูมิถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า AIMS ( Airport Information Management System) ซึ่งครอบคลุมถึง 45 ระบบและทุกระบบทำงานแบบ Real Time Interactive และ Internet-based ซึ่งประมูลงานโดยมีกลุ่มร่วมทุนในนาม Airport System Integration Specialists (ASIS) Consortium ควบคุมดูแล ประกอบด้วย บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด ซีเมนส์ เอบีบี และซาเตี้ยม ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 2,200 ล้านบาท ที่ครอบคลุมงานการติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาหลังเปิดให้บริการอีก 1 ปี และการฝึกอบรมบุคลากร
*ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทั้ง45 ได้ที่  th.wikipedia.org/wiki/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรณีศึกษาที่  3 โครงการ Ocean Marina Yacht Club
เป็นโครงการมารีน่าที่มีท่าจอดเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่นำเรือยอร์ชมาจอดและนักท่องเที่ยวทางกีฬา  มีท่าจอดเรือซึ่งสามารถจอดเรือได้ประมาณ300 ลำ
 
สรุปการวิเคราะห์ด้านระบบการจัดการ เนื่องจากโครงการเป็นโครงการระดับสากล ซึ่งต้องมีในส่วนของส่วนตรวจคนเข้าเมือง เป็นสำคัญ และระบบทุกอย่างควรเป็น INTERNATIONAL ที่คนทั่วโลกสามารถรับรู้ได้  นำเทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้เพื่อความทันสมัย ลดการใช้พลังงาน และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เช่น การใช้ระบบ build automation การใช้โครงสร้างที่ให้จินตภาพที่ทันสมัยต่อโครงการ การควบคุมแสง และไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
ในส่วนของท่าเทียบเรือ จากกรณีศึกษามักเป็นท่าเทียบเรือที่ติดอับอาคารโดยสาร แต่จะมีท่าเทียบเรืออีกประเภทซึ่งเรียกว่า JETTY คือมีโครงสร้างแบบสะพานยื่นยาวออกไปในทะเล เนื่องจากหาดทรายอาจจะตื้นเขินจึงจำเป็นต้องใช้สะพานและสามารถกำหนดขนาดเรือและเพิ่มจำนวนท่าจอดเรือที่เข้าจอดได้อีกทาง

Comments