Function‎ > ‎Need‎ > ‎

วิธีคำนวณ

การคำนวณหาพื้นที่ที่แยกตามองค์ประกอบโครงการ
การคำนวณหาพื้นที่โถงรับรองส่วนบริหาร
- จากจำนวนบุคลากรของส่วนบริหารทั้งหมด 32 คน
(จากข้อมูลพื้นฐานโครงการ = อัตรากำลังบุคลากร)
o พื้นที่ส่วนโถงคิด 30% ของ.... จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
= พื้นที่โถงรอบรับ  = (43*30)/100
   = 9.6≈ 10 คน
    ขนาดพื้นที่ส่วนบุคคล = 0.80
   ขนาดพื้นที่คน  15 คน = 0.82*10
   = 8 m2
o พื้นที่ส่วนห้องประชุม
คิดจำนวนเฉพาะหัวหน้าฝ่ายต่ายๆ 20 คน
พื้นที่นั่งประชุม/คน = 0.98 m2
ขนาดพื้นที่ประชุม  = 0.98*20 = 19.6
 
การคำนวณหาพื้นที่ผู้ใช้ส่วนห้องอาหาร
พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย
- พื้นที่รับประทานอาหารของผู้เข้ามาใช้บริการโครงการ
การคิด คิดช่วงเวลาในการรับประทานอาหารแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา
ดังนี้ - ช่วงเช้า   08.00 - 09.00  = 1 ช.ม.
 - ช่วงพักกลางวัน 11.30 - 13.00 = 1.30 ช.ม.
 - ช่วงเย็น  16.00 - 17.00 = 1  ช.ม.
 เฉลี่ยช่วงทานอาหารอยู่ในช่วงเวลา 1.30 ช.ม. ในแต่ละช่วงเวลาโครงการพุทธสถานเปิดให้บริการ 9 ช.ม. / วัน
 จากจำนวนผู้ใช้บริการโครงการสูงสุด   1,000 คน/วัน
 โครงการจะมีผู้ใช้บริการ    = 1,000
       = 111  คน/ช่วง
 จำนวนผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะสุงสุด    150  คน
คิดจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องอาหาร 50% ของจำนวนผู้มาใช้บริการโครงการ
 = จะมีผู้ใช้บริการห้องอาหาร  = (111+150)*50/100
      = 130 คน/วัน
อัตราเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการรับประทานอาหาร 30 นาที/คน
แบ่งช่วงเวลาในการทานอาหาร เป็น 3 ช่วง ช่วงละ 30 นาที
ในช่วงเวลา จะมีผู้มาทานอาหาร   = 130
      = 44 คน/ช่วง
ใช้โต๊ะทานอาหาร ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน  = 44
      = 11 ชุด
พื้นที่รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
จากจำนวนเจ้าหน้าที่โครงการทั้งหมด  142 คน
ช่วงเวลาในการทานอาหารมากที่สุด  11.30 – 13.00
อัตราเฉลี่ยที่ใช้ในการทานอาหาร/คน  30 นาที
แบ่งช่วงเวลาการใช้งานเป็น 3 ช่วงเวลา
= จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการ  = 142/3  = 48 คน /ช่วง
ใช้โต๊ะทานอาหาร ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน = 12  ชุด
1 โต๊ะ ใช้พื้นที่ประมาณ 2.4 m2  12*2.4=28.8 m2
พื้นที่เก็บอาหาร และเครื่องดื่ม
 คิดเป็น 15% ของพื้นที่ครัว
 และคิดพื้นที่สัญจร 30% ของพื้นที่เก็บอาหาร
 
(ที่มา : NEUFERT ARCHITECTS’DATA)
 
การคำนวณหาพื้นที่ครัว
o พื้นที่เก็บอุปกรณ์ครัว
คิดเป็น 15% ของพื้นที่ครัวและพื้นที่สัญจรคิดเป็น 40% ของพื้นที่เก็บ
(ที่มา  : TIME-SAVER STANDARD FOR BUILDING TYPE)
o พื้นที่ทิ้งขยะ
คิดเป็น 5% ของพื้นที่ครัว
(ที่มา  : TIME-SAVER STANDARD FOR BUILDING TYPE)
o พื้นที่เก็บล้างจาน
คิดเป็น 5% ของพื้นที่ส่วนทานอาหาร
(ที่มา  : TIME-SAVER STANDARD FOR BUILDING TYPE)
 
การคำนวณหาพื้นที่ร้านขายของ
  คิดจากจำนวนชั้นวางสินค้า
(ตามความเหมาะสมของประเภทสินค้า)
 
 พื้นที่ส่วนเก็บอุปกรณ์
คิดพื้นที่ 30% ของพื้นที่ร้านค้า
 
การคำนวณหาพื้นที่ส่วนสนับสนุนการศึกษา
 การคำนวณหาจำนวนหนังสือ
 จากสถิติการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดวัฒนธรรม ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จะคิดจำนวน 20% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดของโครงการ
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดของโครงการพุทธสถาน  = 500 คน/วัน (ธรรมดา)
คิดจำนวน 20% ดังนั้นจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด  = (500*20)/100
     = 100 คน/วัน
จากมาตรฐานการคิดจำนวนหนังสือของห้องสมุดแห่งชาติ
คิดจำนวนหนังสือ 30 เล่ม/ผู้ใช้ 1 คน
ห้องสมุดโครงการพุทธสถานจะมีหนังสือ  = 100*30
     = 3,000 เล่ม
(ที่มา : จาก case study )
 
จากข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ตาราง 4.3 แสดงข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดโครงการพุทธสถานจะใช้หนังสือ = 4,000 เล่ม
และ วารสาร (คิด 3% ของหนังสือทั้งหมด)  =  120  เล่ม
 
  การคำนวณหาพื้นที่ใช้สอย
ประกอบด้วย
 การคำนวณจำนวนตู้เก็บหนังสือ
จากมาตรฐานตู้เก็บหนังสือ สามารถเก็บหนังสือได้  600   เล่ม/ตู้
ห้องสมุดโครงการพุทธสถาน รองรับหนังสือ  4,000   เล่ม
เพราะฉะนั้น ต้องใช้ตู้ทั้งหมด   4,000/600 = 7  ตู้
 
  การคำนวณหาพื้นที่อ่านหนังสือ
จากการสำรวจผู้ใช้ห้องสมุดในโครงการรัฐบาล ใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ย
3 ชั่วโมง (ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ)
ห้องสมุดโครงการพุทธสถาน เปิดบริการ  8 ช.ม./วัน
= แบ่งการใช้งานเป็น = 8/3   = 3 ช่วง/วัน
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีจำนวน  = 100  คน/วัน
ดังนั้นจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด  = 100/3  = 33 คน/ช่วง
พื้นที่อ่านหนังสือ 4 คน/โต๊ะอ่าน  1 ชุด = 3.24 m2 จะใช้จำนวนโต๊ะอ่านหนังสือทั้งหมด  = 9 ชุด
 ดังนั้นใช้พื้นที่ 9*3.24   = 29.16 m2
 
  การคิดพื้นที่โถงทางเข้า
จากจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด  100 คน/วัน
ห้องสมุดเปิดบริการ   8 ช.ม./วัน
คิด 3  ช่วง/วัน จะได้ผู้ใช้/ช่วง = 100/3
    = 33 คน
กำหนดพื้นที่ส่วนบุคคล   = 0.8 m2
โถงทางเข้าจะมีพื้นที่   = 0.8*33
    = 26.4 m2
ห้องหนังสืออ้างอิง
หาจาก 30% ของพื้นที่อ่านหนังสือ
 (ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ)
 
หาจาก 20% ของพื้นที่เก็บหนังสือ
 (ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ)
 
การคำนวณหาพื้นที่ห้อง Computer
จากจำนวนผู้ใช้ห้อง computer คิด 10% ของจำนวนผู้ใช้ห้องสมุด
จำนวนผู้ใช้ห้องสมุด   100 คน/วัน
เฉลี่ยผู้ใช้ห้อง computer ใช้เวลา   3  ชั่วโมง/คน
คิด 3 ช่วงเวลา/วัน
= จะมีผู้เข้ามาใช้ห้อง computer จำนวน  = (100*10)/100
    = 10  คน/วัน
และมีผู้ใช้ห้อง computer จำนวน   = 10/3 = 4 คน/วัน
 
พื้นที่โถงทางเข้าห้อง computer คิด 1/6 ของพื้นที่ห้อง computer
( ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ )
 
การคำนวณหาพื้นที่ห้องอบรม – สัมมนา
การคำนวณพื้นที่บริเวณ
 โถงพักคอย (PRE-FUNCTION)
คิด 30% ของผู้ร่วมอบรมและสัมมนาสูงสุด
จำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุด  150 คน
คิด 30% ของจำนวนผู้เข้าอบรม  = (150*30)/100  =  45 คน
 
 ห้องเก็บของ (STORAGE)
คิด 30% ของพื้นที่ห้องอบรม – สัมมนา
(ที่มา : NEUFERT ARCHITECTS’DATA)
 
 พื้นที่สำหรับวิทยาการบรรยาย
คิด 10% ของพื้นที่ห้องอบรม – สัมมนา
(ที่มา : NEUFERT ARCHITECTS’DATA)

 
การคำนวณหาพื้นที่ส่วนปฏิบัติ 
พื้นที่โถงพักคอยอาคารประกอบพิธี
คิด 10% ของพื้นที่ใช้ประกอบพิธี
(ที่มา : CASE STUDY)
หรือ คิดจาก
จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติสูงสุด = 1,244 คน/วัน
จาก CASE STUDY ผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะทยอยเข้าอาคารปฏิบัติในช่วงเวลาก่อนเริ่มพิธีประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยใช้เวลาบริเวณโถง คนละ 15 นาที (เฉลี่ย) คิด 4  ช่วงเวลา/ชั่วโมง
จะมีผู้ใช้บริการ  = 1,244/4  = 311 คน/ชั่วโมง
คิดพื้นที่ส่วนบุคคล     = 0.64 m2
จะใช้ขนาดโถง  = 0.64*31  = 199.04 m2
 
การคำนวณหาพื้นที่ส่วนพักอาศัยผู้มาปฏิบัติ
การคำนวณพื้นที่
 จำนวนผู้เข้าพัก คิดจากจำนวนผู้เข้าปฏิบัติสูงสุด 100 คน/วัน
(จาก CASE STUDY)
แยกคิด เป็น  ส่วนพักผู้ชาย    100 คน
 ส่วนพักผู้หญิง   100 คน
 
พระภิกษุ คิดจำนวน 1.5% ของจำนวนฆราวาสผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
(จาก CASE STUDY)
จำนวนที่พักกำหนด ชายและหญิง   = 100+100
     = 200 คน
จำนวนพระภิกษุ คิด 1.5%   = (1.5*200)/100
     = 3 รูป
 
การคำนวณพื้นที่โถงเข้าส่วนห้องพัก
คิดจำนวน 10% ของจำนวนผู้เข้าปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าปฏิบัติ ( แยก ชาย-หญิง )  = 100  คน
จำนวนผู้ใช้โถง คิด 10%  = (100*10)/100
    = 10 คน
พื้นที่ส่วนบุคคล   = 0.8 m2
ขนาดโถงทางเข้าส่วนห้องพัก  = 0.8*10
    = 8 m2
 
การคำนวณหาห้องเก็บอุปกรณ์
คิดจำนวน 10% ของขนาดพื้นที่ห้องพักรวม
(ที่มา : แนวความคิดโครงการ)
 
การคำนวณหาพื้นที่ส่วนจอดรถ
การคำนวณคิด ดังนี้
 จอดรถส่วนบุคคล
พื้นที่รวมโครงการ/120 = จำนวน(คัน)
(ที่มา : พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประเภทอาคารสาธารณะ)
หรือจะคิดแยก พื้นที่แต่ละองค์ประกอบ
จอดรถเจ้าหน้าที่
 คิดจากจำนวนคน 10 คน/รถยนต์ 1 คัน
จำนวนเจ้าหน้าที่โครงการ = 142 คน
จำนวนรถเจ้าหน้าที่  = 142/10
    = 15    คัน
(ที่มา : สถิติสำนักงาน สถิติแห่งชาติ)
จอดรถบัส
รถโดยสาร 1 คัน จุที่นั่งได้ 50 คน/คัน
จำนวนผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะสูงสุด 300 คน
 จะใช้รถบัสทั้งหมด = 300/50
    = 6  คัน
จอดรถบริการ
 แบ่งเป็น   - รถบริการขน-ส่ง 2  คัน
           - รถฉุกเฉิน  1  คัน
 รวมเป็นจำนวน  = 3  คัน
(ที่มา : case study)

 
 

 
 
Comments