มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ

การกำหนดมาตราส่วน

§   ในการเขียนแบบแปลนอาคารนั้น มาตราส่วนที่นิยมใช้มี 2 ขนาด
คือ    1:100 (10 มิลลิเมตร = 1 เมตร)
และ    1:50 (20 มิลลิเมตร = 1 เมตร)

§   
กฏกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
     
ระบุให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:100 ในผังพื้น
รูปด้าน และรูปตัดอาคาร ผังคาน และผังฐานราก
     ยกเว้นอาคารที่มีความกว้าง ความยาว และความสูงมากกว่า 90 ม.จะมีมาตราส่วนที่เล็กกว่า 1:100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1:250
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า
    
แผนผัง (Layout Plan, Site Plan) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:500 ส่วนแบบก่อสร้างให้ใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:100 (ผังฐานรากอาคาร, ผังคาน, ผังพื้น, รูปด้าน, รูปตัด)
    แต่แบบก่อสร้างรูปด้าน และผังพื้นชั้นต่างๆ ของอาคารโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1:200 ก็ได้
 
§   มาตราส่วนมาตรฐานที่ควรใช้ในแบบก่อสร้าง
      1:1    1:2    1:5     1:10    1:20    1:50    1:100    1:200
    มาตราส่วนที่นอกเหนือจากนี้ควรหลีกเลี่ยง
§   ต้องแสดงมาตราส่วนที่ใช้ในภาพด้วย โดยอาจจะแสดงเป็นตัวอักษรกำกับหรือ แสดงเป็น Graphic Scale ก็ได้ 
 
 
 §       แบบ 1:100 มีขนาดเล็ก จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนรายละเอียด ให้มากเกินไป ซึ่งจะทำให้แบบนั้นรกเลอะเทอะ และดูไม่รู้เรื่อง หากต้องการแสดงรายละเอียดย่อยๆ นั้นจะต้องนำไปเขียนเป็นแบบขยายในมาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นข้อผิดพลาดที่พบได้มา
o ข้อผิดพลาดที่พบได้มากในการทำงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นั้นคือการใส่รายละเอียดที่มาก หรือน้อยเกินไป เนื่องจากเราสามารถ Zoom ได้บนหน้าจอ โดยไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นในการทำงานต้องคำนึงไว้ในใจก่อนเสมอว่าแบบแผ่นนี้ เราจะนำไปใช้ที่มาตราส่วนเท่าใด เพื่อที่จะแสดงรายละเอียดมากหรือน้อยตาม scale ที่จะใช้ ทั้งนี้ประสบการณ์ ความชำนาญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจ

 

 แบบมาตราส่วนเล็กไม่สามารถแสดงรายละเอียดมาก
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้นจะนำไปเขียนเป็นแบบขยาย
 index
มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

หลักการใช้เส้นในการเขียนแบบ

ตัวอักษร ข้อความ

มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ

 มาตรฐานในการเขียนผังพื้น

 มาตรฐานในการเขียนรูปตัด
 
 
Comments