Drawing Symbols I


 

สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ

  • การกำหนดสัญลักษณ์ในการเขียนแบบจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานที่ยอมรับกันอยู่ทั่วไป โดยคำนึงถึงการสื่อสารถึงผู้อ่านเป็นหลัก อาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานบ้าง และจะต้องมีรายการแสดงคำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ในแบบด้วยเสมอ
  • การแสดงสัญลักษณ์จะมีขนาดเท่ากันเสมอไม่มีการย่อ หรือขยายตามมาตราส่วนของแบบ เช่นในแบบมาตราส่วน 1:100 และ 1:50 สัญลักษณ์จะเขียนด้วยขนาดเท่ากัน ยกเว้นบางส่วน เช่นสัญลักษณ์วัสดุ (Pattern) รูปประตูหน้าต่าง, สุขภัณฑ์ ซึ่งแสดงเป็นระบบสัญลักษณ์ จะมีขนาดตามสัดส่วนของแบบ

ตารางสัญลักษณ์การเขียนแบบที่แนะนำให้ใช้

สัญลักษณ์

 ความหมาย

 หมายเหตุ

 
     แสดงรูปด้านทั่วๆไป วางไว้ในจุดที่ต้องการมอง
    ตัวเลขข้างบนเป็นหมายเลขรูป
    ตัวเลขข้างล่างเป็นหน้าที่แสดงรูปด้าน
 
    แสดงรูปด้านรวมภายนอกอาคาร
วางไว้ใกล้ชื่อแปลน หรือมุมขวาล่างของแปลน
 
 
    แสดงรูปด้านรวมภายในของห้อง
วางไว้ใกล้ชื่อแปลน หรือมุมขวาล่างของแปลน
 
 
 
    หมายเลขรูป แสดงด้วย
ตัวอักษรขนาดกลาง (3 - 3.5 มม.)
    หมายเลขหน้า แสดงด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก
    หัวลูกศรแสดงทิศที่ต้องการมอง
    สัญลักษณ์ใช้เส้นบาง
 
 
    แสดงแนวรูปตัดอาคารทั้งหลัง
    ตัวเลขข้างบนเป็นหมายเลขรูปตัด
    ตัวเลขข้างล่างเป็นหน้าที่แสดงรูปตัด
    จากตัวอย่างคือแสดงแนวตัดของ รูปตัด A-A และ รูปตัด B-B ซึ่งแสดงที่หน้า A-05
 
    เป็นหมายเลขรูป แสดงด้วยตัวอักษรขนาดกลาง (3 - 3.5 มม.)
    หมายเลขหน้าแสดงด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก
    หัวลูกศรแสดงทิศที่ต้องการมอง
    สัญลักษณ์ใช้เส้นบาง
 
 
    แสดงแนวรูปตัดเฉพาะส่วน    จากตัวอย่างคือแสดงแนวตัดของ รูปตัด A-A และ รูปตัด B-B ซึ่งแสดงที่หน้า A-05
 
    ตัวเลขข้างบนเป็นหมายเลขรูป แสดงด้วยตัวอักษรขนาดกลาง (3 - 3.5 มม.)
    ตัวเลขข้างล่างเป็นหน้าที่แสดงรูปด้าน แสดงด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก
    สัญลักษณ์ใช้เส้นบาง

 

        หรือ
 
    ตัวอย่าง
 
 
    หมายเลขกำกับแบบขยาย
 
    หมายเลขแบบขยาย แสดงด้วยตัวอักษรขนาดกลาง (3 - 3.5 มม.)
    หมายเลขหน้าที่ แสดงด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก
    สัญลักษณ์ใช้เส้นบาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตัวอักษรคำอธิบาย ใช้ขนาดเล็ก
 
 
    เส้นประวงรอบส่วนที่ขยายใช้เส้นหนามาก
 
 
    รูปตัดขยายเฉพาะส่วน เช่น ผนัง
 
 เป็นหมายเลขรูปแสดงด้วย
ตัวอักษรขนาดกลาง (3 - 3.5 มม.)
    หมายเลขหน้าแสดงด้วย
ตัวอักษรขนาดเล็ก
 
 
    สัญลักษณแสดงทิศเหนือ ในผัง
 
 

 ตัวอย่างการเขียนชื่อ และหมายเลขอ้างอิงของรูป  

 ตัวอย่าง

 แสดง

 หมายเหตุ

 การเขียนชื่อเรื่องแบบไม่มี่การอ้างอิงหมายเลขรูป  
 
 
การเขียนชื่อเรื่องและการอ้างอิงหมายเลขรูป และหมายเลขแผ่นที่แสดง
 
 
 
การเขียนชื่อเรื่องและการอ้างอิงหมายเลขรูป และหมายเลขแผ่นที่แสดง
 
 
การเขียนชื่อเรื่องและการอ้างอิงหมายเลขรูป /  หมายเลขอ้างอิงแผ่นที่ปรากฏครั้งแรก / แผ่นที่แสดง
 
 
การเขียนชื่อเรื่องและการอ้างอิงหมายเลขรูป และหมายเลขแผ่นที่แสดง
 
 
การเขียนชื่อเรื่องและการอ้างอิงหมายเลขรูป /  หมายเลขอ้างอิงแผ่นที่ปรากฏครั้งแรก / แผ่นที่แสดง
 
 
ชื่อรูปหลัก ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษ
7 หรือ 5 มม.  
 
 
ชื่อรูปหลัก ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษ 7 หรือ 5 มม.
หมายเลขหน้า ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก 
 
ชื่อรูปรอง ตัวอักษรขนาดใหญ่ ขนาด 5 หรือ 4 มม.
หมายเลขหน้า ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก
 
 
ตัวอักษรข้างบนเป็นชื่อรูปรอง
ตัวอักษรล่างซ้ายเป็นหน้าที่ปรากฏครั้งแรก
ล่างขวาเป็นหน้าที่แสดง
 
 
ชื่อรูปหลัก ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษ 7 หรือ 5 มม.
หมายเลขหน้า ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก
 
ตัวอักษรข้างบนเป็นชื่อรูปรอง
ตัวอักษรล่างซ้ายเป็นหน้าที่ปรากฏครั้งแรก(แปลน)
ล่างขวาเป็นหน้าที่แสดง
 
 
 
ตัวอย่างการเขียนชื่อรูปในผัง
 
 
Comments