Assignment 03

ชื่อชุมชน บ้านพักทหารเรือสัตหีบ

           
 
     ถนนสุขุมวิท   ตำบลสัตหีบ   อำเภอสัตหับ   จังหวัดชลบุรี 
 
    รหัสไปรษณีย์ 20180


    A : ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
 
              ชื่อ ร.อ. หญิงสมร แก้วเกตุ  เพศ หญิง อายุ 43 

           สถานะ เจ้าของบ้าน 
 
           ระยะเวลาในการอยู่อาศัย 6-10 ปี จำนวนผู้อยู่อาศัย 3 คน
              
           ความสัมพันธ์ผู้อยู่อาศัย ครอบครัวเดี่ยว
           
           ระดับความพึงพอใจในการอยู่อาศัย  ปานกลาง


      B : ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัย
       
   
          ขนาดพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร
         
          ลักษณะอาคาร  บ้านเดี่ยว  อายุอาคาร  51 - 80 ปี  สภาพอาคาร  สภาพ พอใช้
 
          รูปแบบทางสถาปัตยกรรม  แบบดั้งเดิม  องค์ประกอบอื่นๆ  มีที่จอดรถ 1 คัน

          วัสดุโดยรวม  ไม้  โครงสร้างอาคาร  ผสมผสาน 

       C :  ข้อมูลพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

         
ส่วนนอน  แยกห้องนอน

          ส่วนครัว  ครัวไทย(เปิด)

          ส่วนพักผ่อน มี  แยกสัดส่วน

          ส่วนอเนกประสงค์  มี

          ห้องน้ำ  มี

          คอกปศุสัตร์  ไม่มี
 


             
          D : ข้อมูลการสำรวจและรังวัดอาคาร
         รูปถ่ายบริเวณบ้าน
 
 
 รูปด้านหน้า มีสวนย่อมเล็กๆด้านหน้า
 
 มุมPerspective 1 มีที่จอดรถ
 
รูปด้านทางซ้ายมีบ่อเก็บน้ำ 
 
มุมPerspective 2 
 
 รูปด้านหลัง
 
มุมPerspective 3 มีที่ซักผ้า 
 
 รูปด้านทางขวา มีที่เอนกประสงค์
 
มุมPerspective 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments