คำนำ

 
 
                                                                                       คำนำ

                    
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย
            
  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ผู้ัจัดทำนั้นได้เล็งเห็นว่ามีความสอดคล้อง
                       กับวิชา
เรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่  นั้นคือ วิชาพุทธเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นวิชาที่อธิบายให้เข้า
                      ใจถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น
                      ไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็มีชีวิตอยู่ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับธรรมชาติและระบบนิเวศน์
                      ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
                      พระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับเป็นการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ให้
                      สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเป็นสุข โดยนอกจากไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติ
                      สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมและแก่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
                      รวมถึงการจัดทำรายงานในเรื่องนี้ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และเป็นการศึกษาทำความเข้าใจใน
                      เรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์ให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วย
                                รายงานฉบับนี้ได้มาจากการนำหนังสือที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์
                      หลายเล่มด้วยกัน โดยการนำหนังสือมาอ่านและได้จัดทำเป็นบัตรบันทึกการอ่านขึ้นมาในทุกๆสัปดาห์
                      ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อมีการจัด
                      ทำเป็นรูปเล่มขึ้นมา จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดจากบัตรบันทึกการอ่านพร้อมกับเนื้อหาในหนังสือมาทำการ
                      สังเคราะห์และวิเคราะห์  ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและง่ายต่อการอ่านมากขึ้น
                                 รายงานฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย   หากไม่ได้รับการมอบหมายจากอาจารย์รินธรรม  ธารมุกตา
                      ที่ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่2 มีการจัดทำรายงานขึ้นมาคนละหนึ่งเรื่อง  โดยให้นักศึกษานั้นได้เลือกทำราย
                      งานในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจอยู่   รวมถึงคำชี้แนะต่างๆทั้งในเรื่องเนื้อหาของรายงาน การสังเคราะห์
                      และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการจัดรูปแบบและรูปเล่มในการจัดทำรายงานเล่มนี้    และที่ขาดไม่ได้เลย
                      คือสำนักวิทยบริการ(หอสมุดกลาง) ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการยืมหนังสือเพื่อใช้ประกอบการ
                      ทำรายงาน  จึงขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้
                                 ผู้จัดทำมีความประสงค์อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มี
                      ความสนใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ชนิดใหม่  ที่ใช้ปรับแก้ข้อสรุปที่ผิดพลาดของเศรษฐศาสตร์
                      กระแสหลักในยุคปัจจุบัน  หากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดประการใดในรายงานฉบับบนี้  ผู้จัดทำจึงขอ
                      กราบอภัยมาณ.โอกาสนี้ด้วย  
 
                    
 
                                                                                                                                         ( อาบา   แย่แบวกู่ )
         
                                                                                    ผู้จัดทำ

หน้าเว็บย่อย (1): สารบัญ
Comments