ประเทศต่างๆ

 ประเทศ  พื้นที่  ประชากร     ศาสนา      GDP  ความโปร่งใส       สินค้านำเข้า    สินค้าส่งออก            คุณธรรม
 ไทย   513,115
63,389,730   พุทธ  $608.0

 3.4 - เครื่องจักร
-น้ำมันและเชื้อเพลิง
-เคมีภัณฑ์
 74.3 พันล้าน
- ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง
- อาหารกระป๋องและแปรรูป
-เสื้อผ้าสำเร็จรูป
78.1 พันล้าน
 
 ลาว  236,800
5,924,000     พุทธ  11.92  2
-รถจักรยานยนต์
-ส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
-เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
-สารเคมี
-เครื่องอุปโภคบริโภค
-เสื้อผ้าสำเร็จรูป
-ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้
-สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน หนังดิบ หนังฟอก
-ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ
 
 พม่า  676,578  50,519,000  พุทธ  76.2  1.4
-เชื้อเพลิง
-ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรกล
-อุปกรณ์ก่อสร้าง โลหะ
-น้ำมันจากพืชและสัตว์
-สินค้าเกษตร ถั่วต่าง ๆ
-ก๊าซธรรมชาติ -ไม้และผลิตภัณฑ์
-สัตว์น้ำ อัญมณี แร่ต่าง ๆ
-มีการคอร์รัปชั่นมาก
-เผด็จการ
 กัมพูชา  181,035   14,071,000   พุทธ  30,650  2
-น้ำมันเชื้อเพลิง
-บุหรี่ ทอง
-วัสดุก่อสร้าง
-เครื่องจักรและเครื่องยนต์
-เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
-ไม้ ยางพารา
-ข้าว และปลา
 
 เวียดนาม  331,689  86,116,559 
คริสต์ พุทธ ขงจื๊อ
 80% ไม่มีศาสนา
 70.94  2.7
-วัตถุดิบ วัสดุเพื่อสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร
-ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
-จักรยานยนต์ รถยนต์
-ข้าว ยาวพารา
-สิ่งทอ
-อาหารทะเล
-ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นำมันปิโตเลียม
 
 อินโดนีเซีย  1,860,360   222,781,000     977.4  2.8
-อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ -เครื่องจักรเครื่องกล
-เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
-พลาสติกและผลิตภัณฑ์
-แป้งข้าวสาลี ข้าว
ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน
-น้ำมันปิโตรเลียม
-ปลาและปลาหมึกแช่เย็นและแช่แข็ง
-ผลิตภัณฑ์จากไม้
 กระดาษ น้ำมันปาล์ม กาแฟ ยาสูบ โกโก้ เครื่องเทศ
 
 ฟิลิปปินส์  300,000   83,054,000   คริสต์  453  2.4
 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (35.3 %) แร่เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัตถุที่เกี่ยวข้อง (21.8 %) อุปกรณ์ขนส่ง (4.8 %) เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ (4 %) และเหล็กและเหล็กกล้า
 (2.8 %)
-ไม้มะฮอกกานี
-แร่ต่างๆ
 
 สิงคโปร์  697   4,326,000  พุทธ คริสต์   123.4  
-เครื่องคอมพิวเตอร์
-สินค้าเกษตรและอาหาร น้ำมันสำเร็จรูป
-เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
-เคมีภัณฑ์
-แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
-น้ำมันสำเร็จรูป
-ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษ กระดาษแข็ง
 
 จีน  9,596,960  1,330,044,605   พุทธ  5.33  3.6
- คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน
- ยางพารา
-อุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักรกล เคมี
-รถยนต์ จักรยานยนต์
-เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 
 ภูฏาน  47,500   4,598,556   พุทธ, ฮินดู  3.181  5
-น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ธัญพืช เครื่องจักร
-ชิ้นส่วน  รถบรรทุก 
ผ้า และข้าว
 
-ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
-เครื่องเทศ

-แร่ยิบซั่ม ไม้ซุง สินค้าหัตถกรรม -ซีเมนต์ ผลไม้ และหินมีค่า

 
 เกาหลีเหนือ  120,540   22,665,345   พุทธ คริสต์   40.00  
 ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี โค และสัตว์ปีก เกือบทุกชนิดไม่พอเลี้ยงประชากรในประเทศ ส่วนใหญ่จึงต้องสั่งเข้าจากอดีตสหภาพโซเวียต
 
 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยถ่านหิน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ส่งเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้ให้ประเทศอันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมี ตะกั่ว สังกะสี และเหล็ก
 
-สังคมปิด
-สะสมอาวุธ
 เกาหลีใต้  98,480   49,024,737  ไม่มีศาสนา 46 % คริสต์  26 % พุทธ   26 %  2.628  5.5
-น้ำมันปิโตเลียม
-
-สัตว์น้ำ
 
 
 ญี่ปุ่น
 
 377,930   127,288,416
 พุทธ ,ชินโต
 4,283,529  7.7
-ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
-ผลิตภัณฑ์อาหาร
-วัตถุดิบต่าง ๆ สิ่งทอ
 เรือ สารเคมี
สิ่งทอ และเครื่องบริโภค
 
 เนปาล  147,181   27,133,000
 พราห์มณ์-อินดู
 พุทธ
 42.17  2.3  รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศได้มาจากการค้าแรงงานของชาวเนปาลีที่อยู่ต่างประเทศ และส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเนปาล
-  ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวเจ้า พื้นที่ 2 ใน 3 ปกคลุมด้วยป่าไม้
-ธุรกิจการท่องเที่ยว ผจญภัย
 
 เอธิโอปีย  1,127,127   67,673,031 
คริสต์   61%
อิสลาม 33%
 
      -  2.7
- อาหาร (ข้าวนึ่ง ข้าวขาว  น้ำตาล - น้ำมันปาล์ม  ปลากระป๋อง) 
- ชิ้นส่วนตู้เย็น เครื่องไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  
 
-กาแฟ  
-หนังสัตว์  
-ดอกไม้สด  
-มีธัญพืชหลายชนิด  
 
 อินเดีย  3,287,590   1,103,371,000 
ฮินดูร้อยละ 79
อิสลามร้อยละ15
 
 3.77  3.4   น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องจักร อัญมณีและกึ่งอัญมณี แร่เหล็ก และน้ำมันพืช  อัญมณี และกึ่งอัญมณี ไข่มุก เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชา และกาแฟ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ยาและเวชภัณฑ์  
 อิสราเอล  22,145  7,100,000
อิสลาม 14.6%คริสต์ 2.1% บาไฮ และอื่นๆ อีก 3.2%
 163.45  1.8
-วัตถุดิบ อาวุธยุทโธปกรณ์
-เชื้อเพลิง เพชร
-เมล็ดข้าว สินค้าอุปโภคบริโภค
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ software
-เพชรเจียระไน
-ผลิตภัณฑ์เกษตร เสื้อผ้า
 
 ซาอุดิอาราเบีย  2,149,690  
 อิสลาม
นิกายซุนหนี่
   4.3
-เครื่องจักรและอุปกรณ์
-อาหาร
-เคมีภัณฑ์
-ยานยนตร์
-สิ่งทอ
 แหล่งส่งออกนำมันปิโตเลียมรายใหญ่ของโลก
 แหล่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียมีอยู่ถึง 252.38 พันล้านบาร์เรล
แร่ธาตุต่างๆ เช่น ทองแดง ทองคำ เหล็ก
 
 อาร์เจนตินา  2,791,810   38,747,000   คริสต์  537.2  2.9
 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 
เครื่องจักรแปรรูป
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
- เมล็ดพืชที่มีน้ำมัน
 -แร่ทองแดง ผลไม้สด ธัญพืช
-เนื้อสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์ จากนม
-เครื่องดื่ม- เคมีภัณฑ์ วัสดุจากพลาสติก โลหะต่างๆ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในยานพาหนะ (เครื่องยนต์)
-น้ำมันและ เชื้อเพลิง
 
 ออสเตรเลีย  7,686,850   20,948,900
ไม่มีศาสนาประจำชาตินับถือ คริสต์
 630.1  8.7
-ยานยนตร์
-นำมันดิบ
-เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
-อัญมณีและเครื่องประดับ
-อาหารแปรรูป 
-การทำเหมืองแร่
-แร่ธาตุ ถ่านหิน ทองคำ ทองแดง
-สินค้าเกษตร ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ น้ำตาล
-เนื้อสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์
 
 บราซิล  8,511,965   191,241,714   คริสต์  1.984  3.7
-น้ำมัน
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ -ยานยนต์และส่วนประกอบ ปุ๋ย เคมีอินทรีย์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
 
-สินแร่ น้ำมันดิบ ยานยนตร์
- แร่โลหะ
-เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการขนส่ง
-ถั่วเหลือง กาแฟ น้ำตาล
-เนื้อสัตว์
-ส่งออกเอทานอลมากที่สุดในโลก
 
 อังกฤษ  244,820   60,609,153
 คริสต์
อิสลาม ฮินดู
 $2.27  7.7  สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เครื่องจักรกล เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อาหาร  สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ  
 ฝรั่งเศส  543,935   64,102,140
 คริสต์
โรมันคาทอลิก
 1.871  6.9
-เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง
-เหล็ก เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ
-ผลิตภัณฑ์อาหาร
-เครื่องดื่ม ยาสูบ
-รถยนต์
-เครื่องบินแอร์บัส และอุปกรณ์การบิน ดาวเทียม อุปกรณ์ด้านการทหาร
-รถไฟความเร็วสูง -กระแสไฟฟ้า
-เสื้อผ้า พลาสติก เหล็ก โลหะ เคมีภัณฑ์
-เวชภัณฑ์  -อาหาร
 
 เยอรมันนี  357,050   82,217,800   คริสต์
โรมันคาทอลิก
 2,521,699  8
-น้ำมันดิบ
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
-ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์
-เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม
-เครื่องประดับ,อัญมณี
-วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องวิดิโอ
-ยานพาหนะ และชิ้นส่วนประกอบ 
-เคมีภัณฑ์
 
 แม็กซิโก  1,964,375   108,700,891 
 คริสต์
โรมันคาทอลิก
1.149  3.3
 -วัตถุดิบ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เคมี
-ปิโตรเคมียางและพลาสติก
-อุปกรณ์การขนส่งและชิ้นส่วนรถยนต์
 สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมันปิโตรเลียม  
 รัสเซีย  17,098,242   142,893,540 
 คริสต์
นิกายออร์ทอดอกซ์
 1.778  2.2
-เครื่องมือเครื่องจักร
-เคมีภัณฑ์
-สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เนื้อสัตว์ น้ำตาล
1,016 พันล้านดอลลาร์
-น้ำมัน
-แก๊สธรรมชาติ
-โลหะ เหล็ก 
-ไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้
-เคมีภัณฑ์
301 พันล้านดอลลาร์
 
 สหรัฐอเมริกา  9,629,091   301,747,000 คริสต์ (52% นิกายโปรแตสแตนต์ 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอื่นอีก 0.2%)  $ 14.441  7.5
-อุปกรณ์การแพทย์
-เคมีภัณฑ์
-แร่ธาตุ น้ำมันเชื้อเพลิง
-เสื้อผ้า -อุปกรณ์กีฬา
-อัญมณี
-ยานยนตร์
-ไม้และผลิตภัณฑืไม้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน
ยานยนต์และชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์นม
- เครื่องดื่ม และยาสูบ
 
 อัฟริกาใต้  1,219,912   44,344,136 
ปฏิบัติตามความเชื่อ
 คริสต์
อิสลาม
$501,667,000,000   4.7
-ข้าว  
-รถยนต์  อุปกรณ์ฯ
-เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
-อาหารทะเลกระป๋อง
-เครื่องยนต์สันดาปภายใน
-โกโก้  
-เพชร ทองคำ ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
 
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  4,114  2,262,000  อิสลาม  7.7  
-สินแร่โลหะ-เศษโลหะ
-เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
-เงินแท่งและทองคำ
-เคมีภัณฑ์  - อาหาร
-น้ำมันสำเร็จรูป
-เยื่อกระดาษ
-สัตว์น้ำสดและแช่แข็ง
-เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง 
-น้ำมันดิบ
-ก๊าซธรรมชาติ
 
อัฟกานิสถาน  647,500   31,056,997   31.9  1.3
-อาหาร,
-ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- ผลไม้และถั่ว, พรมทอมือ, ขนแกะ, ฝ้าย, หนังสัตว์, อัญมณี และกึ่งอัญมณี  
 สวิสเซอร์แลนด์  41,285   7,581,520   คริสต์  264.1  9 -เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา -เคมีภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร โลหะ สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย   ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป สินค้าบริโภค
-เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า
- เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางเวชกรรม นาฬิกา และอัญมณี  เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
เนเธอร์แลนด์  41,526   16,299,000   คริสต์  625.271  8.9
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 ก๊าซปิโตรเลียม  รถยนต์และยานยนต์  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  พลาสติก 
เลนซ์  ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 
 เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ  เคมีภัณฑ์
-สินค้าเกษตรอินทรีย์

-น้ำมันเชื้อเพลิง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

-อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์  พลาสติก

- เหล็กและเหล็กกล้า

 
                 

Comments