ศาสนา‎ > ‎

สถิติผู้นับถือศาสนา

ความหมายของศาสนา
.....พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า “ลัทธิ ความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ” ความหมายของลัทธิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของลัทธิไว้ว่า “คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น เช่น ลัทธิศาสนา ลัทธิการเมือง ลัทธิประเพณี” ลัทธิตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Doctrine ซึ่งแปลว่า คำสั่งสอน หรือการสั่งสอน หมายถึง ความเชื่อในความรู้และประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมา


ความแตกต่างระหว่างศาสนากับลัทธิ
ศาสนา
ลัทธิ
..1. เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ทุกคน
..2. มีคำสอนเกี่ยวกับศีลธรรมเป็นหลัก
..3. ศาสนาเกี่ยวข้อง6. กับมนุษย์ทั่วโลก
..4. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องบุญ-บาป ความดี ความชั่ว
......และหลักคำสอนอัน เป็นที่พึ่งทางใจ
..5. เป็นสิ่งเคารพสูงสุดในจิตใจของมวล มนุษย ์
..6. มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อความขลัง
 
..1. เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม
..2. ไม่มีคำสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรง
..3. ลัทธิเกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเพียงบางกลุ่ม
..4. มีสาระสำคัญเกี่ยวข้อง กับวิชาการหลายสาขา
..5. ไม่ถึงกับจะเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของมนุษย์ ......นอกจากลัทธิที่เกี่ยวกับศาสนา
..6. ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมเพื่อความขลังเสมอไป
 
มูลเหตุของการเกิดศาสนา
1.ศาสนาเกิดจากความไม่รู้ คือ ไม่รู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเร้นลับของธรรมชาติ วิญญาณบรรพบุรุษ
2. ศาสนาเกิดจากความกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คือกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น กลัวฟ้าร้อง กลัวลมพายุ กลัวน้ำท่วม กลัวฝนตก ฯลฯ
.3. ศาสนาเกิดจากความต้องการศูนย์รวมกำลังใจ
คือ ศาสนาเป็นศูนย์รวมของ ศาสนิกชน เช่น มีเทพเจ้าองค์เดียวกัน จึงทำให้ศาสนาเป็นศูนย์รวมของกำลังใจ ทำให้เกิดความสามัคคีของกลุ่ม
4. ศาสนาเกิดจากความต้องการที่พึ่งทางใจ
คือมนุษย์นอกจากจะมีความต้องการเครื่องจำเป็นต่อชีวิต เพื่อสนอง ความต้องการทางกายแล้ว ยังมีความต้องการที่พึ่งพิงทางใจอีกด้วย ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุด
5. ศาสนาเกิดจากความต้องการความสงบสุขของสังคม
สังคมย่อมต้องการความสงบสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศาสนาจึงเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการที่จะให้สังคมมีความสงบสุข
ประเภทของศาสนา

1. ศาสนาประเภทเทวนิยม
ได้แก่ ศาสนาที่นับถือพระเจ้า โดยเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลก เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
2. ศาสนาประเภทอเทวนิยม
ได้แก่ ศาสนาที่เชื่อว่าความดี ความชั่ว บุญบาป เกิดจากกรรม คือ การกระทำของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้รับเกิดจากการกระทำของมนุษย์ นั่นเองเช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเซน

ประโยชน์และความสำคัญของศาสนา

ประโยชน์ของศาสนาสำหรับปัจเจกชน

1. ทำให้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกดี
2. ส่งเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ของบุคคลในเรื่องชีวิต และการแก้ปัญหาชีวิต
3. ข้อห้ามศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติของบุคคลไม่ให้ทำชั่วแม้อยู่ใน ที่ลับตาคน
ความสำคัญของศาสนาสำหรับปัจเจกชน

1. ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นพลังใจของมนุษย์ ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น
2. ศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคคลเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
ประโยชน์ของศาสนาต่อสังคม

1. ศาสนาได้วางหลักเกณฑ์แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นศีลธรรมและ จริยธรรม อันนำมาซึ่งความสามัคคีและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มในสังคม
2. ศาสนาเป็นสถาบันที่สามารถสร้างสันติภาพและคุ้มครองสังคมโลกได้
3. ศาสนาเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมให้แก่สังคม
ความสำคัญของศาสนาต่อสังคม

1. ระดับครอบครัว ศาสนามีข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติตามทำให้ครอบครัวมั่นคงเป็นปึกแผ่น เป็นครอบครัวที่อบอุ่น
2. ระดับชุมชน ศาสนาช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ สร้างความสามัคคีในชุมชน และสร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน
3. ระดับชาติ ศาสนาเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลในชาติ
4. ระดับโลก ศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของมนุษยชาติ เป็นวิถีทางสุดท้ายแห่งความอยู่รอดของมนุษยชาติ
 
 
 
จำนวนผู้นับถือศาสนาและลัทธิต่างๆ
 1. ศาสนาคริสต์: 2.1 พันล้านคน
 2. ศาสนาอิสลาม: 1.5 พันล้านคน
 3. ไม่นับถือศาสนา/เชื่อในวิทยาศาสตร์แบบตายแล้วสูญ/อศาสนา: 1.1 พันล้านคน
 4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู: 900 ล้านคน
 5. ศาสนาพุทธนิกายมหายานของจีน/ลัทธิขงจื๊อ/ลัทธิเต๋า/นับถือบรรพบุรุษ/พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม: 394 ล้านคน
 6. ศาสนาพุทธ: 376 ล้านคน
 7. ศาสนานับถือผีของเผ่าตน: 300 ล้านคน
 8. ศาสนาโยรูบา: 100 ล้านคน
 9. ศาสนาซิกข์: 23 ล้านคน
 10. ลัทธิจูเช (นับถือคิมอิลซุง): 19 ล้านคน
 11. นับถือผี: 15 ล้านคน
 12. ศาสนายิว: 14 ล้านคน
 13. ศาสนาบาไฮ: 7 ล้านคน
 14. อนุตตรธรรม 5 ล้านคน
 15. ศาสนาเชน: 4.2 ล้านคน
 16. ศาสนาชินโต: 4 ล้านคน
 17. ลัทธิโจได: 4 ล้านคน
 18. ศาสนาโซโรอัสเตอร์: 2.6 ล้านคน
 19. ลัทธิเทนริเกียว: 2 ล้านคน
 20. ลัทธิเพแกนใหม่: 1 ล้านคน
 21. ลัทธิเอกนิยม: 8 แสนคน
 22. ขบวนการราสตาฟาเรียน: 6 แสนคน
 
 
 
จำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ทั่วโลก

 1. Christianity: 2.1 billion
 2. Islam: 1.5 billion
 3. Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist: 1.1 billion
 4. Hinduism: 900 million
 5. Chinese traditional religion: 394 million
 6. Buddhism: 376 million
 7. primal-indigenous: 300 million
 8. African Traditional & Diasporic: 100 million
 9. Sikhism: 23 million
 10. Juche: 19 million

 

 
Comments