บิดาแห่งวิทยาศาสตร์

                                            
                                                       บิดาแห่งวิทยาศาสตร์

              
 ปัจจุบันนี้ยังมีมนุษย์ในโลกเป็นจำนวนมากที่ยัง เชื่ออดีตที่เป็นคำบอกเล่าจากบรรพบุรษมาตั้งแต่โบราณกาลโดยที่ไม่รู้ว่าถูก ต้องหรือไม่ ทั้งนี้ด้วยหลักการและเหตุผลของการที่ต้องการจัดระเบียบ สร้างระบบในสังคม ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมที่เชื่อผู้นำหรือผู้ปกครอง

เมื่อ 500 ปีมาแล้ว การเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในครอบ ครับจะต้องยึดถือเป็นหน้าที่ที่พึงปฎิบัติและกระทำตาม โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ด้วยแล้ว หากสิ่งใดขัดต่อพระราชดำริบางครั้งก็อาจได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยที เดียว หรือหากเป็นในวงการศาสนาโทษทัณฑ์ที่อาจได้รับนั้นก็จะยิ่งร้ายแรงบางครั้ง ถึงขนาดเผาหรือย่างสด จนยากยิ่งนักที่จะมีใครลุกขึ้นมาท้าทายความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝัง มาตั้งแต่โบราณ  กาลิเลโอเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมีความคิดเห็นไม่ตรงกับคำสอนที่ได้ รับการบอกเล่ามาจากบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ  เขาเป็นบุคคลที่ชอบการคิดค้นเพื่อหาข้อเท็จจริงจนได้มีคำตอบที่มีเหตุผลจน เขาสามารถพิสูจน์สมมติฐานของเขาว่าถูกต้องและไม่ยอมที่จะเชื่อคำบอกกล่าวตาม แบบฉบับเดิม ๆ ของคนในอดีตอีกต่อไป  แม้เขาจะไม่สามารถต่อต้านอำนาจและความเชื่อของคนกลุ่มที่ปกครองสังคมในยุค นั้นได้ แต่เขาก็ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เขาเห็นว่าสามารถพิสูจน์ได้และทำได้จริง โดยที่เขาได้ทำมาแล้ว

กาลิเลโอเป็นบุคคลที่ไม่งมงาย หรือยึดติดกับสถาบัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขามีศัตรูมากมายจากการที่ความคิด ความเชื่อของเขาทำให้บุคคลบางคนเสียผลประโยชน์จากการที่เขานำความจริงมาเปิด เผย แน่นอนว่าคริสตจักรเป็นสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากความคิดของเขามากที่สุด เพราะคริสตจักรนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักอนุรักษ์นิยมความคิดความเชื่อที่ได้ ถ่ายทอดกันมานับระยะเวลาเป็นพัน ๆปี แม้จะเชื่อได้ว่าสิ่งที่เชื่อกันต่อ ๆมานั้นไม่ถูกต้องหรือมีเหตุผลอื่น ๆมาลบล้างแล้วก็ตาม

กาลิเลโอกลาย เป็นคนที่สังคมรังเกียจเพราะเขาปฎิเสธที่จะเดินตามความคิดของบรรดานักปราชญ์ ผู้นำศาสนารุ่นบรรพบุรุษทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง  แม้จะมีผู้คนที่ได้รู้เรื่องที่เขาได้ทำการทดลองค้นคว้าและได้รับการยอมรับ ว่าถูกต้องก็ตาม แต่ในยุคดังกล่าวนั้นอำนาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำเพียงไม่กี่คน  การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมทุกอย่างต้องทำตามกฎเกณฑ์เดิม

ผมมองว่ากา ลิเลโอเป็นนักต่อสู้ชั้นยอด เขาพร้อมนำความจริงที่ผ่านการค้นพบ พิสูจน์ออกมาเปิดเผย แม้เขาจะรู้ว่าไม่มีทางต่อสู้หรือขัดขืนใด ๆ เลย แน่นอนว่าเขานั้นย่อมตกอยู่ในฐานะลำบากและเสี่ยงเป็นอย่างมาก เขากล้าหาญมากที่สามารถบุกเบิก ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ผิด ๆ ของผู้คนในยุคสมัยนั้น เขาคือบิดาแห่งความจริงที่พิสูจน์ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บิดาแห่งนักวิทยาศาสตร์ของโลก  น่าคิดว่าหากโลกไม่มีเขาวงการวิทยาศาสตร์ในโลกเราจะมีโฉมหน้าอย่างไร เพราะเขาคือผู้จุดประกายให้โลกได้ปรับเปลี่ยนทิศทางความเชื่อ บทสันนิษฐานเกี่ยวกับโลกมาเป็นเช่นดังทุกวันนี้ 

ผมเชื่อว่าหากคน ไทยในวันนี้ได้เรียนรู้ความเป็นจริง ความมีเหตุและผลที่พิสูจน์ได้ก็จะทำให้เดินเข้าไปสู่อนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น สังคมไทยคงไม่เป็นอย่างที่เราเห็นและเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้Comments