คำอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1

 
คำอธิบายรายวิชา           รหัสวิชา ว 30221 (เคมี 1)                                                                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 120 ชั่วโมง/ ปี                                                                                                      จำนวน 1.5  หน่วยการเรียน
………………………………………………………………………………………………………………..
                                ศึกษา  วิเคราะห์  สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบายโครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฎิกิริยา การจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์
                        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสม