Thondaradipodi Aazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

872:

¡ß®­Ó­Ü É­¿² ¾®§ÜÇ¡Ü* ¡­Ó§¿²¡Ü ¡¥¡Ü¡©Ú ©ßëÛ¨ÛÇ,*

¨ß®­Ó¥ÛÅ ÷¯Ó §Ì¡Ô²Ý½çªÛ* ¨ª²Ý §ªìÙ §¿­¡°Ü ªÖ½§,*

ÊêέÁ ÷¦ÞÅ ÷ªÓ¯Û¨Û§* ʧ­Ü®! ¨Ô²Ý ¨ßªªÛ ¡±Û±,*

ô®­Ó©Ú ɾ¥¾ª ¡¦Þ¥ßëÛ* óì¢Ü¡ªß ¨¡ìÙ ÷°ß½²! (2)   (1)

 

873:

©£Û¾£ ªßª¿­½©ß­Ü ½ª²Ó* ©®°®ßëÛ ¡ª­£Û ¼£¢Ü¡¦Þ*

ó£Ûçß! óªììÙ ú½±!* ôëìÙ §ªÛ ¼¡ßϨ۽§! ù²ÝÒªÛ,*

õ£Ûþ® §®Óì ë߲ݽ©ßëÛ* õ¨Û§Ôì ½­ß¡ªÛ ôЪÛ,*

ó£Ûþ® ¼©±ÓÒªÛ ½®¦Þ½¥²Ý* óì¢Ü¡ªß ¨¡ìÙ ÷°ß½²! (2)   (2)

 

874:

½®§ Èï­Ü ©ÓìßëªÛ ÈïÑ* ª²Ó£ìÙ §ßªÛ ÉÁ® ½ìͪÛ,*

©ß§ÔËªÛ ÷±¢Ü¡Ô©Ú ½©ßÁªÛ* ¨Ô²Ý±§Ô­Ü ©§Ô¿²ëߦÞÅ,*

½©¾§ ©ß­¡²§ßÁªÛ* ©Ó¦Ó ©£Ô Êê©ÚÉ§Ü Ç²Ý©ªÛ,*

ô§­ß­Ü ©Ó±®Ó ½®¦Þ½¥²Ý* óì¢Ü¡ªß ¨¡ìÙ ÷°ß½²!    (3)

 

875:

¼ªßëۧܧ ®­Ü®Ó¿²Ë°Ü ¨Ô²ÝÑ* Êê²ÝÑ ùϧÜǾ¥ë ½©ìß­Ü,*

¡§Ü§Ôì ©¨ÛÇªÛ ó²Ý½±* ©ìߢܡ§Ô ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦Þ¥ß²Ý,*

õ§Ü§¿² ó¥ÕëìßèìÙ¡ÜÁ* õì¢ÜÁªÛ ¨ªÛ óì¢Ü¡èë*

©Ó§Ü§¿²©Ú ¼©±ÛÑªÛ ó¨Û½§ß!* ©Ó±®ÓË°Ü ©Ó¦¢ÜÁ ªß½±!   (4)

 

876:

¼©¦Þ¥Õìß­Ü Ã¡¢Ü¡°Ü ÷ëÛ©Ú©ß²Ý* ¼©ìÓ뽧ßìÙ õŪ۾© é¦ÞÅ*

÷¦Þ¥Õìß¡Ü ¡Ô¥¡ÜÁªÛ ½©ßÇ* ÷¥Í¡Ü½¡ ¡¾ì¨ÛÇ ¾¨¨ÛÇ,*

§¦ÞǯßëÛ ªß¿­ ªßìÙ©²Ý* §ªìÙ¡°ßëÛ©Ú ©ß¥Õ ëߥÕ,*

¼§ß¦ÞÅ é¦Þ¥Ê§ªÛ ÷¦Þæ§Ü* ¼§ßϪ۩ìÙ ½£ßÑ ÷¡¡ÜÁªß½±!   (5)

 

877:

ª±ªÛîìÙ ª§Ô¼°Å§ÜÇ* ªÑ¾ª¡Ü½¡ ¼®Ñ¾ª é¦ÞÅ,*

ɱªÛîìÙ ý¥Û¾¥ ªß¥ªÛ* ÉìЪ۽©ßÇ ó±Óë ªß¥Û¥ØìÙ,*

ó±ªÛ îìß¡Ô ¨Ô²Ý±* óì¢Ü¡èìÙ¡ÜÁ ô¥Û¼£ëÛëß½§,*

ɱªÛîìÙ ½¡ß­ªÛ ¼£ëÛÇ* É°Ü¡®Ü®¡Ü ¡Ô¥¡Ü¡Ô²Ý±Ö½ì!   (6)

 

878:

É¿­ë±ªÛ ô¡Ô¨Ô²Ý±* ɧܼ§ßÅ £ª¦ ¼ª­Ü­ßªÛ,*

¡¿­ë±¡Ü ¡±Û± ªß¨Û§ìÙ* ¡ß¦Þ©½ìß ½¡¥Û©½ìߧߪÛ,*

§¿­ óÑ©ÚɦÞÅªÛ £ß½®²Ý* £§Ü§Ôë¢Ü ¡ß¦ÞªÓ²Ý ûëß,*

£Ô¿­ëÓè­Ü õ­¢Ü¾¡ ¼£±Û±* ½§®½² ½§®²Ý ô®ß²Ý.    (7)

 

879:

¼®Ñ©Ú¼©ßÅ £ª¦ì٠ʦޥìÙ* ®Ó§ÔëÓ­Ü £ß¡Ü¡ÔëìÙ¡°Ü,* ¨Ô²Ý©ß­Ü-

¼©ßÑ©Ú©ìÓ벡°Ü ½©£Ô­Ü* ½©ß®½§ ½¨ßë§ß¡Ô*

Á±Ó©Ú¼©²¡Ü ¡¾¥ËªÛ ô¡Ô­Ü* Ꭺ­Ü §¿­¾ë* ô¢Ü½¡,-

óÑ©Ú©½§ ¡ÌªªÛ ¡¦Þ¥ßëÛ * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì°ß½²!    (8)

 

880:

ª±ÛѽªßìÙ ¼§ëÛ®ªÛ ÷¦Þ½¥* ª§ÔëÓ­ß ªß²Ó¥¢Ü¡ß°Ü,*

÷±Û±½©ßÇ ó²Ý±Ó ¨×¢Ü¡°Ü* üÌ®²Ý ù²ÝÑ ÷¦ì ªß¥Û¥ØìÙ,*

ó±Û±½ª­Ü ü²ÝÑ ó±ÖëÖìÙ* ó®²­Ü­ß­Ü ¼§ëÛ® ªÓ­Ü¿­,*

¡±Û±Ó²ªÛ ½ªëۧܧ ù¨Û¾§* ¡¯­Ó¿¦ ©¦ÓªÓ²Ý ¨×½ì.   (9)

 

881:

¨ß¥Û¥Õè²Ý ¼§ëÛ®ªÛ ù¢ÜÁªÛ* ¨­Ü­½§ßìÙ óÌ°Ü §²Ýè½­,*

¡ß¥Û¥Õè²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ* ÷ëÛ©®ìÙ¡ÜÁ ÷ëÛËªÛ ®¦Þ¦ªÛ,*

½¡¥Û¥Õ½ì ¨ªÛ©ÓªÖìÙ¡ß°Ü!* ¼¡Ì¥ ®ß¡²ÒªÛ ¨Ô±Û¡,*

½£¥Û¾¥ §²Ý ª¥Õë ¡§ÜÇ£Û* ¼£­Ü®ªÛ ©ßìÙ§ÜÇ õÌ¡Ü¡Ô²Ý ±Ö½ì.   (10)

 

882:

üÌ®Ó­Ü­ß­Ü ý¢ÜÁ ʨۨ×ìÙ* 󾥧ÜÇ ÷­¡¢Ü¡°Ü ÷ëÛë,*

¼£Ì®Ó½­ óì¡Ü¡ìÙ ½¡ß¿²£Û* ¼£±Û± ¨ªÛ ½£®¡èìÙ,*

ªÌ®Óë ¼©ìÓë ½¡ßëÓ­Ü* ª§Ô°Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ù²Ýè,*

¡Ì®Ó½­ §Ô̮ӭߧ×ìÙ!* ¡ß­§Ü¾§¡Ü ¡¯Ó¡Ü¡Ô²Ý±Ö½ì.   (11)

 

883:

¨ªÒªÛ ʱۡ­ÒªÛ ½©£* ¨ì¡Ô­Ü ¨Ô²ÝçìÙ¡°Ü ½¡¥Û¡,*

¨ì¡½ª îìÙ¡Ü¡ ªßÁªÛ* ¨ßª¢Ü¡°Ü ÷¾¥ë ¨ªÛ©Ó,*

ó®²ÇïìÙ óì¢Ü¡ªÛ ù²ÝèÇ* óëìÙ§ÜÇ ®Ö¯Û¨ÛÇ ó°Óë ªß¨Û§ìÙ,*

¡®¿­Ë°Ü ©Å¡Ô²ÝçìÙ ù²ÝÑ* ó§Ò¡Ü½¡ ¡®­Ü¡Ô²Ý½±½²!   (12)

 

884:

ù±Ó˨×ìÙ ¼®±Ó¼¡ß°Ü ½®¿­* ªß¨Ô­§ÜÇ ÷ëÓìÙ¡¼°­Ü­ßªÛ,*

¼®±Ó¼¡ß°Ü é¨ÛÇ°® ªß¿­* ®Ó¦Þ¦®ìÙ ½¡ß¿² ú§Ü§,*

ó±Ó®Ó­ß ª²Ó§ìÙ ù­Ü­ßªÛ* óì¢Ü¡¼ª²ÝÑ ó¾¯©Ú©ìß¡Ô­Ü,*

¼©ß±ÓëÓ­Ü®ß¯Û ¨ì¡ªÛ ù­Ü­ßªÛ* ɭܼ­Ï¨ÛÇ ü¯Ó˪²Ý½±?   (13)

 

885:

®¦Þ¥Õ²ªÛ ÊìÍªÛ ½£ß¿­* ªëÓ­Ó²ªÛ ôÍªÛ ½£ß¿­,*

¼¡ß¦Þ¥­Ü ªÖ§¦ÎªÛ ½£ß¿­* ÁëÓ­Ó²ªÛ áÎªÛ ½£ß¿­,*

ó¦Þ¥ìÙ½¡ß²Ý óªÌªÛ ½£ß¿­* ó¦Ó §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ù²Ýè,*

ªÓ¦Þ¥ìÙ ©ßëÛ¨ÛÇ ÷¦ÞÆªÛ ½£ß±Û¾±* ®Ó­¡Ü¡Ô ¨ßëÛ¡ÜÁ õŪӲֽì. (2)  (14)

 

886:

¼ªëÛëì١ܽ¡ ¼ªëÛëèÁªÛ* ®Ó§ÔëÓ­ß ù²Ý¿²©Ú ½©ß­,*

¼©ßëÛëì١ܽ¡ ¼©ßëÛëèÁªÛ* É¥Û¼¡ß¥Õ ÷¾¥ë ½¡ßªß²Ý,*

÷ëÛë©Ú½©ßªÛ ÷¦ìÙ®ÓèìÙ¡¥ÛÁ* üÌ®²Ý ù²ÝѦìÙ¨Û§ ©Ó²Ý¿²,*

ûë©Ú©ßÅ óѧÜÇ§Ü ½§ß²ÝѪÛ* ó¯¡ÒïìÙ óì¢Ü¡ ª²Ý½±?   (15)

 

887:

ã§èëÛ¡Ü ¡°Ü®è¡Ô§Ü* Çïì٧ܧ½ìßÅ õ¾£¨Û§ ¡ß­ªÛ,*

ªß§ìßìÙ ¡ë±Û¡¦Þ ù²ÝÒªÛ* ®¿­Ë°Ü ©¥ÛÅ óϨÛǽ®¿²,*

½©ß§½ì ù²ÝÑ ¼£ß­Ü­Ó©Ú* ɨۧÔëÓ­Ü ÉÁ¨ÛÇ,* §²Ý©ß­Ü-

ô§ìªÛ ¼©Ì¡ ¾®§Ü§* ó¯¡ÒïìÙ óì¢Ü¡ªÛ ó²Ý½±?   (16)

 

888:

®ÓÌªÛ©Ó ¨Ô²ÝÑ ú§Ü§ ªß¥Û½¥²Ý* ®Ó§ÔëÓ½­²Ý ª§Ô¼ë߲ݱӭܿ­,*

õ̪Ûɽ©ß­Ü ®­Óë ¼¨¤Ý£ªÛ*  õ¾±ëÓ¾± ÷ÌÁªÛ ®¦Þ¦ªÛ*

Ã̪۩ªìÙ ½£ß¿­ ã¯Û¨Û§* óì¢Ü¡ªß ½¡ßëÓ­Ü ¼¡ß¦Þ¥,*

¡ÌªÛ©Ó¿²¡Ü ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦Þ½¥²Ý* ¡¦Þ¦Ó¿¦ ¡°Ó¡ÜÁ ªß½±!    (17)

 

889:

õ²Ó§Ô¾ì§Ü §Ô®¿­ ½ªß§* ù±Ó˪ۧ¦Þ ©ì¾® ªÖ½§,*

§²Ó¡Ô¥¨ÛÇ óìà ¼£ëÛ˪Û* §ßª¾ì¡Ü ¡¦Þ¦²Ý ùªÛªß²Ý,*

¡²ÓëǪ́ÛÇ ó¿²ë ¼£®Ü®ßëÛ¡Ü* ¡¦Þ¦¿¦¡Ü ¡¦Þ¥ ¡¦Þ¡°Ü,*

©²Óë̪ÛÉ ÷§Ô̪߽­ß* ù¤Ý¼£ëÛ½¡²Ý ©ß®Ó ½ë½²!    (18)

 

890:

Á¥§Ô¾£ Ê¥Õ¾ë ¾®§ÜÇ¡Ü* Á¦§Ô¾£ ©ß§ªÛ ¨×¥Û¥Õ,*

®¥§Ô¾£ ©Ó²ÝÉ ¡ß¥Û¥Õ§Ü* ¼§²Ý§Ô¾£ õ­¢Ü¾¡ ½¨ß¡Ü¡Ô,*

¡¥­Ü¨Ô±¡Ü ¡¥Î°Ü ù¨Û¾§* ó쮿¦§Ü ÇëÓ껧 ¡¦ÞÅ,*

÷¥¼­²¡ÜÁ ÷ÌÁªß½­ß* ù¤Ý¼£ëÛ½¡²Ý ÷­¡§Ü§×½ì! (2)   (19)

 

891:

©ßËªÛ ¨×ìÙ óì¢Ü¡¨Û§²ÝÒ°Ü* ©ßªÛ©¿¦©Ú ©°Ü°Ó ¼¡ß¦Þ¥,*

ªßëèìÙ §Ǫ̂²Ý ªßìÙɪÛ* ªì¡§ ÷ÌÎªÛ ½§ßЪÛ,*

Çïë §ßª¾ì¡Ü ¡¦Þ¡ÐªÛ* Ç®ìÓ§¯Û ©®° ®ß˪Û,*

ôë£×ì٠ʥÕËªÛ ½§ÃªÛ* ó¥Õë½ìßìÙ¡ÜÁ ó¡­­ß½ª?    (20)

 

892:

©¦Ó®Óè­Ü ª²ª¼§ß²Ý±Ó©Ú* ©®°®ßëÛ óì¢Ü¡èìÙ¡ÜÁ,*

ǦӮÓè­Ü ®ß¯ªß¥Û¥ß§Ü* ¼§ß­Ü¿­ ¼¨¤Ý½£! ¨× ¼£ß­Ü­ßëÛ,*

ó¦ÓëèìÙ ¼£ªÛ¼©ßèë* óÌ®¾ì ó¿²ë ½¡ßëÓ­Ü,*

ª¦ÓëèìÙ ¡Ô¥¨Û§®ß±Û¾±* ª²§Ü§Ôè­Ü ¨Ô¿²¡Ü¡­ß½ª?   (21)

 

893:

½©£Ô±Û½± ½©£­Ü ó­Ü­ß­Ü* ¼©Ì¾ª ü²ÝÑ ÷¦ì­ß¡ßÇ,*

ô£±ÛçìÙ §¢Ü¡¥Û¡­Ü­ß­Ü* ó±Óë­ß ®ßÒª­Ü­²Ý,*

ªß£±ÛçìÙ ª²§ÜÇ°ß¿²* ®¦¢Ü¡Ô ¨ßªÛ õÌ©Ú©§­Ü­ß­Ü,*

½©£§Ü§ß²Ý ô®Ç¦Þ½¥ß?* ½©¾§ ¼¨¤Ý½£!¨× ¼£ß­Ü­ßëÛ.   (22)

 

894:

¡¢Ü¾¡ëÓ­Ü É²Ó§ªßë* ¡ß®ÓìÓ ¨ÅÎ ©ß¥ÛÅ,*

¼©ß¢ÜÁ¨×ìÙ ©ì¨ÛÇ ©ß˪Û* éªÛ¼©ß¯Ó­Ü óì¢Ü¡ªÛ §²ÝÒ°Ü,*

ù¢Ü¡°Ü ªß­Ü õ¾±®²Ý ö£²Ý* ¡Ô¥¨Û§½§ßìÙ ¡Ô¥¡Ü¾¡ ¡¦ÞŪÛ,*

ù¢Ü¢²ªÛ ª±¨ÛÇ ®ß¯Û½¡²Ý* ú¾¯½ë²Ý ú¾¯½ë½²!    (23)

 

895:

¼®°Ü°¨×ìÙ ©ì¨ÛÇ ©ß˪Û* ®ÓìÓ¼©ß¯Ó­Ü óì¢Ü¡ªÛ §²ÝÒ°Ü,*

¡°Ü°èìÙ ¡Ô¥¨Û§ ®ßѪÛ* ¡ª­¨²Ý Ê¡ÊªÛ ¡¦ÞÅ*

÷°Ü°½ª! ®­Ó¾ë ½©ßͪÛ* üÌ®²Ý ù²ÝÑ ÷¦ì ªß¥Û¥ßëÛ,*

¡°Ü°½ª ¡ß§­Ü ¼£ëÛDzÝ* ¡°Ü°§Ü½§ ¡¯Ó¡Ü¡Ô²Ýç½ë!   (24)

 

896:

Á°Ó§ÜÇ Êê²Ý±²¿­ ýªÛɪÛ* Á±Ó¼¡ß°Ü ó¨Û§¦¾ª §²Ý¿²,*

ü°Ó§Ü§Ô¥Û½¥²Ý ù²Ý¡¦Ó­Ü¿­* ¨Ô²Ý¡ÆªÛ ©§Ü§²Ý ó­Ü½­²Ý,*

¡°Ó©Ú©¼§²Ý ¼¡ß¦ÞÅ ¨ªÛ©Ö!* ¡¥­Ü®¦Þæ! ¡§Ñ ¡Ô²Ý½±²Ý,*

ó°Ó§Ü¼§²¡ÜÁ ó̰ܼ£ëÛ ¡¦Þ¥ßëÛ* óì¢Ü¡ªß ¨¡ìÙ ÷°ß½²!    (25)

 

897:

½©ß¼§­Ü­ßªÛ ½©ßÇ ¼¡ß¦ÞŲÝ* ¼©ß²Ý²¥Õ É¿²ë ªß¥Û½¥²Ý,*

§×§Ô­ß ¼ªß¯Ó¡°Ü ¼¡ß¦ÞŲÝ* §ÔÌ¡ÜÁ¦ªÛ ¼£©Ú© ªß¥Û½¥²Ý,*

¡ß§­ß­Ü ¼¨¤Ý£ªÛ ó²ÝÉ* ¡­¨Û§Ô½­²Ý óÇ §²Ýè½­,*

ú§Ô½­²Ý óì¢Ü¡ìÙ¡ÜÁ ù­Ü½­!* ù¤Ý¼£ëÛ®ß²Ý ½§ß²Ý±Ó½²½²!    (26)

 

898:

Áì¢ÜÁ¡°Ü ª¿­¾ë Èï¡Ü¡¡Ü* Á°Ó§ÜÇ§Ü§ßªÛ Éì¦Þ¥Õ¥Û½¥ß¥Õ,*

§ì¢Ü¡ ¨×ì¾¥¡Ü¡Í±Û±* £­ªÓ­ß ó¦Ó­ªÛ ½©ß½­²Ý,*

ªì¢Ü¡°Ü½©ß­Ü ®­Óë ¼¨¤Ý£ªÛ* ®¤Ý£½²²Ý ¼¨¤Ýà §²Ýè­Ü,*

óì¢Ü¡èìÙ¡ÜÁ ô¥Û¼£ëÛëß½§* ó°Óë§Ü½§²Ý óëì١ܡԲݽ±½²!   (27)

 

899:

÷ªÛ©ìß­Ü ó±Óë­ß¡ß* ü°ÓË°ßìÙ ô¿²¡Ü¡ß¡Ô,*

¼£ªÛÉ­ß­Ü ÷¦ÞÅ ®ßϪÛ* ʧ¿­½ª­Ü £×±Ó ®¨Û§ßìÙ,*

¨ªÛ©ìªßëǦ޽¥?* ¨ßëÛ¡½°ßªÛ £ÔѾª ½ëßìß,*

ùªÛ©Óìß±ÛÁ ô¥Û¼£ëÛëß½§* ù¤Ý¼£ëÛ®ß²Ý ½§ß²Ý±Ó½²½²!    (28)

 

900:

øìÓ½­²Ý ¡ß¦Ó õ­Ü¿­* ÷±Î ª±Û¼±ßÌ®ìÙ õ­Ü¿­,*

©ßìÓ­Ü¨Ô²Ý ©ß§ Êê­ªÛ* ©±Û±Ó½­²Ý ©ìª Êêì٧ܧÔ,*

¡ß¼ìß°Ó ®¦Þ¦½²!(ù²Ý)* ¡¦Þ¦½²! ¡§Ñ ¡Ô²Ý½±²Ý,*

ôÌ°ìÙ¡Ü ¡¿°¡¦Þ óªÛªß!* óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (29)

 

901:

ª²§Ü§Ô½­ßìÙ ÇïëÛ¾ª õ­Ü¿­* ®ßëÓ½­ßìÙ õ²Ý¼£ß­Ü õ­Ü¿­,*

£Ô²§Ü§Ôè­Ü ¼£±Û±ªÛ ½¨ß¡Ü¡Ô§Ü* §×®Ó°Ó ®Ó°Ó®²Ý ®ß°ß,*

ɲ§ÜǯßëÛ ªß¿­ ëß½²!* ¼©ß²Ý²Óã¯Û §ÔÌ®ì¢Ü¡ß,*

ù²¡Ü¡Ô²Ó ¡§Ô¼ë²Ý ¼£ß­Ü­ßëÛ* ù²Ý¿² ôо¥ë ½¡ß½®!    (30)

 

902:

§®§ÜÇ°ßìÙ §ªÛªÓ­Ü ó­Ü½­²Ý * §²ªÛ ©¥§Ü§ßìÓ­Ü ó­Ü½­²Ý,*

÷®ì٧ܧ¨×ìÙ ½©ß­ ù²Ý§²Ý * ÷±Û±®ìÙ¡ÜÁ ü²ÝÑªÛ ó­Ü½­²Ý,*

Ç®ì٧ܧ ¼£®Ü®ßëÓèì١ܽ¡ * Ç®¡Ü¡±§Ü Çìӣ轲²Ý,*

ó®§Ü§½ª ©Ó±®Ó §¨Û§ßëÛ * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (31)

 

903:

ôìÙ§ÜÇ ®¦Þ¥­ªÛÉªÛ ½£ß¿­ * ó¦Ó§ÔÌ®ì¢Ü¡¨Û §²ÝÒ°Ü,*

¡ßì٧ܧÔì°Ü ó¿²ë ½ª²Ó¡Ü * ¡¦Þ¦½²! ÷²Ý¿²¡Ü ¡ßƪÛ,*

ªßìÙ¡Ü¡ªÛ ü²Ý±±Óë ªß¥Û¥ß * ª²Ó£ìÓ­Ü ÇìÓ£èë,*

ÊêìÙ¡Ü¡½²²Ý ®¨ÛÇ ¨Ô²Ý½±²Ý, * ÊêìÙ¡Ü¡½²²Ý ÊêìÙ¡Ü¡½²½².   (32)

 

 

 

 

 

904:

¼ªëÛ¼ë­Ü­ßªÛ ½©ß¡ ®Ó¥ÛÅ * ®ÓìÓÁ¯­ßìÓ­Ü ©¥ÛÅ,*

¼©ßëÛ¼ë­ßªÛ ¼©ß§Ô¨ÛÇ ¼¡ß¦Þ¥ * ½©ß¥Û¡½²²Ý ®¨ÛÇ ¨Ô²Ý½±²Ý,*

ûë½²! óì¢Ü¡½²! ÷²Ý * ó̼°²ÝÒªÛ ô¾£ §²Ýè­Ü,*

¼©ßëÛë½²²Ý ®¨ÛÇ ¨Ô²Ý½±²Ý * ¼©ßëÛë½²²Ý ¼©ßëÛë½²½².    (33)

 

905:

÷°Ü°§Ü½§ ÷¾±ËªÛ ªß¿­ * ÷°ÜÐ®ß²Ý ÷¦ìÙ¼®ß²Ý±Ó­Ü­ß,*

¡°Ü°§Ü½§²Ý ¨ßÒªÛ ¼§ß¦Þ¥ßëÛ§Ü * ¼§ß¦Þšܽ¡ ½¡ß­ªÛ é¦Þ½¥²Ý,*

÷°ÜЮßìÙ ÷°Ü°Ó±ÛÑ ù­Ü­ßªÛ * ÷¥²Ǫ́ÛÇ ó±Ó§Ô ù²ÝÑ,*

¼®°Ü¡Ô©Ú ½©ß¼ë²ÝҰܽ° ¨ß²Ý * ®Ó­®±£Û £Ôìӧܧԥ۽¥½²!   (34)

 

906:

§ß®Óë²ÝÑ ÷­¡¼ª­Ü­ßªÛ * §¿­®Ó°ß¡Ü ¼¡ß¦Þ¥ ù¨Û§ßëÛ,*

½£®Ó½ë²Ý ÷²Ý¿² ó­Ü­ß­Ü * £Ô¡Ü¼¡²£Û ¼£¢Ü¡¦Þ ªß½­,*

ô®Ó½ë! óʽ§! ù²Ý§²Ý * ôÌëÓìÙ ó¿²ë ù¨Û§ßëÛ,*

©ß®Ó½ë²Ý ÷²Ý¿² ó­Ü­ß­Ü * ©ß®Ó½ë²Ý ©ß®Ó½ë½².    (35)

 

907:

ª¾¯¡Ü¡²ÝÑ ®¾ì ʽ²¨ÛÇªÛ * ¾ª¨Û§½²!ªÇì ®ß½±,*

÷¾¯¡Ü¡²Ý½± ½©ß­ ½¨ß¡Ü¡ªÛ * ÷¾¥ë®ìÙ ®¿­Ë°Ü ©¥ÛÅ,*

÷¾¯¡Ü¡Ô²Ý½±±ÛÁ ù²Ý¿² ½¨ß¡Ü¡ßÇ* ü¯Ó®½§,÷²Ý¿² ó²Ý½±*

󾯡ܡԲݽ±²Ý ô§Ô Êêì٧ܧÔ! * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (36)

 

908:

¼§°Ó®Ó­ß¡Ü ¡­¢Ü¡­Ü ¨×ìÙã¯Û * §ÔÌ®ì¢Ü¡¢Ü¡§ÜÇ°Ü ý¢ÜÁªÛ,*

ü°ÓË°ßìÙ §ß½ª ó²Ý½± * §¨Û¾§ËªÛ §ßËªÛ ô®ßìÙ,*

ù°Ó뽧ßìÙ óÌÐªÛ ó²Ý½± * ù²Ý§Ô±§ÜÇ ùªÛ©ÓìßèìÙ,*

ó°Óë²Ý¨ªÛ ¾©ë­Ü ù²ÝèìÙ * óªÛª½®ß ¼¡ß¥Õë ®ß½±!    (37)

 

909:

½ªªÛ¼©ßÌ°Ü ½©ß¡ ®Ó¥ÛÅ * ¼ªëÛªÛ¾ª¾ë ªÓ¡ ÷¦ìÙ¨ÛÇ,*

ôªÛ©ìÓ£±Ó¨ÛÇ ¼¡ß¦ÞÅ * ûªÛÉ­²Ý ó¡§Ü§¥¡Ü¡Ô,*

¡ßªÛɱ§Ü §¿­ £Ô¾ì§ÜÇ²Ý * ¡¾¥§Ü§¿­ ëǪ́ÛÇ,®ßϪÛ*

½£ßªÛ©¾ì ÷¡§Ü§Ô ½©ßÍªÛ * ã¯Ûɲ­Ü óì¢Ü¡§Ü §ß½²! (2)   (38)

 

910:

ó¥Õ¾ªëÓ­Ü Á¥Õ¾ª õ­Ü­ß * óë­Ü £Ç©Ú½©§Ô ªßìÓ­Ü,*

Á¥Õ¾ªëÓ­Ü ¡¾¥¾ª ©¥Û¥ * Á¡Ü¡ìÓ­Ü ©Ó±©Ú© ½ìͪÛ,*

Ê¥ÕëÓ²Ó­Ü Ç°©ªÛ ¾®§Ü§ßëÛ! * ¼ªßëÛ¡¯±ÛÁ ó²ÝÉ ¼£ëÛ˪Û,*

ó¥Õë¾ì ÷¡§Ü§Ô ½©ßÍªÛ * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (39)

 

911:

§ÔÌªÑ ªßìÙ®! ¨Ô²Ý¿²£Û * £Ô¨Û¾§Ë°Ü §Ô¡¯ ¾®§ÜÇ,*

ªÌ®Óë ª²§Ü§ìß¡Ô­Ü * ªß¨Ô­§ÜÇ ÷ëÓìÙ¡¼°­Ü­ßªÛ,*

¼®Ì®ì¡Ü ¼¡ß²ÝÑ Ã¥Û¥Õ¥ÛÅ ö¥Û¥Õë ®Ó¿²ë ½ìͪÛ,*

ó̮ӿ²©Ú ©ë²Ç ÷ëÛëßìÙ * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (40)

 

912:

`®ßÒ°ßìÙ ó±Óë­ß¡ß * ®ß²®ß!' ù²Ý©ìÙ ô¡Ô­Ü,*

`½§Ò­ß¨Û Ç°© ªß¿­£Û * ¼£²Ý²ÓëßëÛ!' ù²Ý©ìÙ ô¡Ô­Ü,*

ø²ªßëÓ²¡°Ü ¼£ëÛËªÛ * ø²¡ßì¡ìÙ¡½°ÍªÛ,*

½©ß²¡ªÛ ¼£ëÛ§ ½£¥ªÛ * §Ì®½ì­Ü ɲӧ ª²Ý½±?   (41)

 

913:

`©Ï§Ô­ß üÏ¡­Ü ô±ÛÑ©Ú * ©­£Ç©Ú ½©§Ô ªßìÙ¡°Ü,*

õ¯ÓÁ­§Ü§®ìÙ¡½°ÍªÛ * ùªÛ ó¥ÕëßìÙ¡°ß¡Ô­Ü,*

¼§ßϪӲÖìÙ ¼¡ßÅªÓ²Ý ¼¡ß°ÜªÓ²Ý!' * ù²ÝѨԨ۽èÅ ü¡Ü¡,*

®¯Ó©¥ óÌ°ÓèëÛ ½©ß­Ü * ª§Ô°Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü §ß½²!   (42)

 

913:

óªì½®ßìÙ ó¢Ü¡ªßÑªÛ * ½®§½ªßìÙ ¨ß²ÝÁªÛ ý§Ô,*

§ªìÙ¡°Ó­Ü §¿­® ìßë * £ß§Ô ó¨Û§¦ìÙ¡½°ÍªÛ,*

ȪìÙ¡¿°©Ú ©¯Ó©Ú© ìß¡Ô­Ü * ¼¨ß¥Õ©Ú©½§ßìÙ ó°®Ó­Ü,* ô¢Ü½¡-

ó®ìÙ¡°Ü§ßªÛ É¿­ëìÙ ½©ßÍªÛ * óì¢Ü¡ªß ¨¡Ì °ß½²!    (43)

 

915:

¼©¦ÞÆ­ßªÛ £¾¥ëÓèÒªÛ * ©ÓìªÒªÛ ÷²Ý¿²¡Ü ¡ß¦Þ©ß²Ý,*

ù¦Þ¦Ó­ß ®â¯Ó ëâ¯Ó * §®¤Ý¼£ëÛ§ßìÙ ¼®°Ü¡Ô ¨Ô±Û©,*

®Ó¦ÞÆ°ßìÙ ®Óë©Ú© ®¨ÛÇ * ô¿²¡ÜÁ ó²ÝÑ óÌ¿° ö¨Û§-

¡¦Þ¦ç,* ÷²Ý¿² ¼ë²Ý½è * ¡¿°¡æ¡Ü ¡ÌÇ ªß½±! (2)   (44)

 

916:

®°¼®ÏªÛ §®° ªß¥ * ªÇ¾ìªß ¨¡ì¨Û §²ÝÒ°Ü,*

¡®°ªß­Ü ëß¿² ¼¡ß²Ý± * ¡¦Þ¦¿² óì¢Ü¡ ªß¿­,*

Ç®°§Ü ¼§ß¦Þ¥ßë ¼§ß­Ü£×ìÙ§Ü * ¼§ß¦Þ¥ì¥Õ©Ú¼©ß¥Õ ¼£ß­Ü,*

õ¿°ëÉ²Ý ¡®Ó¾§ ½ëÍªÛ * ùªÛ©ÓçìÙ ¡Ô²Óë ®ß½±! (2)   (45)

 

¼§ß¦Þ¥ì¥Õ©Ú¼©ß¥Õ ô¯Û®ßìÙ §ÔÌ®¥Õ¡½° £ì¦ªÛ

 

§½ª®ª§Ü®ß ©ì®ßµä½§®ªÛ

ì¢Ü½¡£ëªÛ ìß¹®§ìÙ¡¦ÖëªÛ

©Úìß½©ß§¡×ªÛ ½ëß¡Ü̧ µí¡Ü§Ôªß­ßªÛ

©¡Ü§ß¢Ü¡ÜìÓ ½ìÆªÛ ©¡®¨Û§ ªÖ½¥.

 

ª¦Þ¥¢Ü Á¥Õ¼ë²Ý©ìÙ ªßª¾ì½ëßìÙ,* ª²Ý²Óë£×ìÙ§Ü

¼§ß¦Þ¥ì¥Õ©Ú¼©ß¥Õ ¼§ß²Ý²¡ìªÛ,* - ®¦ÞÅ

§Ô¦ì٧ܧ®ë­Ü ¼§²Ý²ì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß¿²©Ú,* ©°Ü°Ó

÷¦ìÙ§ÜÇªÛ ©Óìßҧԧܧ ®âìÙ.

 

917:## (Youtube video)

¡§Ôì®²Ý Á¦§Ô¾££Û £Ô¡ìªÛ ®¨Û§¿¦¨Û§ß²Ý*

 ¡²®ÓÌ°Ü ó¡²Ý±Ç ¡ß¿­ëªÛ ¼©ßϧßëÛ,*

ªÇ®ÓìÓ¨ÛÇ üÏ¡Ô² ªßª­ìÙ ù­Ü­ßªÛ*

 ®ß²®ìÙ óì£ìÙ¡°Ü ®¨ÛÇ ®¨Û§×¦Þ¥Õ,*

ù§ÔìÙ§Ô¾£ ¨Ô¾±¨Û§²ìÙ õ®¼ìßÅªÛ ÉÁ¨Û§*

 õ̢ܡ°Ó±ÛÑ ö¥Û¥ÊªÛ ©Ó¥Õ¼ëßÅ ÊìêÛ,*

ó§ÔìÙ§­Ó­Ü ó¿­¡¥­Ü ½©ß²ÝÑ°Ç ù¢ÜÁªÛ*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß! ©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë. (2)  (1)

 

918:

¼¡ßϢܼ¡ß¥Õ Ê­Ü¿­ëÓ²Ý ¼¡ßϪ­ìÙ ó¦®Ó¡Ü*

 áìÙ¨Û§Ç Á¦§Ô¾£ ªß̧ªÛ õǽ®ß,*

ùϨۧ² ª­ì¿¦©Ú ©°Ü°Ó¼¡ß°Ü ó²Ý²ªÛ*

 ö²Ý©²Ó ¨¿²¨Û§ §ªÛ õÌ£Ô±Á ÷§±Ó,*

®ÓϢܡÔë ʧ¿­ëÓ²Ý ©Ó­ªÛÉ¾ì ½©¯Û®ßëÛ*

 ¼®°Ü¼°ëÓѱ®§²Ý ®Ó¥§Ü§Ò¡ÜÁ óҢܡÔ,*

óϢܡÔë ô¿²ëÓ²Ý ǫ́ÛÇëìÙ ¼¡Å§Ü§*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (2)

 

919:

Ã¥¼ìß°Ó ©ì¨Û§² ã¯Û§Ô¾£ ù­Ü­ßªÛ*

 Ç²Ý²Óë §ß쾡 ªÓ²Ý¼²ß°Ó Ã̢ܡÔ,*

©¥¼ìß°Ó ©Ã§Ü§²²Ý ©²Óª§Ô õ®½è*

 ©ßëÓÑ°Ü ó¡²Ý±Ç ¾©ªÛ¼©ß¯Ó­Ü ¡Ê¡Ô²Ý,*

ª¥­Ó¾¥¡Ü ¡×±Ó®¦Þ ©ß¿°¡°Ü ¨ß±*

 ¾®¡¾± áìÙ¨Û§Ç ªß̧ªÛ õǽ®ß,*

ó¥¼­ß°Ó §Ô¡¯Û§Ì §Ô¡ÔìÓë¨Û §¥¡Ü¾¡*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (3)

 

920:

½ª¥Û¥Õ° ½ª§Ô¡°Ü §¿°®ÓÅªÛ ôëìÙ¡°Ü*

 ½®ëÛ¢ÜÁ¯­Ü ý¾£ËªÛ ®Ó¾¥ª¦Ó¡Ü ÁìͪÛ,*

ö¥Û¥Õë õ¾£§Ô¾£ ©ì¨Û§² ®ëÍ°Ü*

 ǫ̃ۧԲ Ã̪۩ӲªÛ õ­¢Ü¾¡ëìÙ Á­§Ü¾§,*

®ß¥Û¥Õë ®ìÓ£Ô¿­ ®ß²®ìÙ ú½±!*

 ªßÊ²Ó ½®°Ü®Ó¾ë¡Ü ¡ß§ÜÇ,* ó® ©Ó짪Û-

ô¥Û¥Õë óŧԱ­Ü ó½ëß§Ü§Ô ùªÛ óì½£!*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (4)

 

921:

É­ªÛ©Ó² É¥Û¡ÐªÛ éªÛ¼©ß¯Ó­Ü¡°Ó²Ý ®ßëÛ*

 ½©ßëÓ±ÛÑ¡Ü ¡¢ÜÁ­Ü ÉÁ¨Û§Ç É­ìÓ,*

¡­¨Û§Ç Á¦§Ô¾£ ¡¿²¡¥­Ü ó쮪Û*

 ¡°Ó®¦ÞÅ ªÓ¯±Û±Óë ¡­ªÛ©¡ªÛ É¿²¨Û§,*

ó­¢Ü¡­¨Û ¼§ß¾¥ë­Ü ¼¡ß¦Þ¥¥ÕëÓ¿¦ ©¦Ó®ß²Ý*

 óªììÙ¡°Ü ÉÁ¨Û§²ìÙ ô§­Ó­Ü óªÛªß*

õ­¢Ü¾¡ëìÙ ½¡ß²Ý ®¯Ó©ßÅ ¼£ëÛ½¡ßëÓ­Ü*

 ùªÛ¼©Ìªß²Ý!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.   (5)

 

922:

õì®ÓëìÙ ª¦Ó¼¨ÅªÛ  ½§¼ìßÅªÛ õ®½ìß?*

 õ¾±ë®ìÙ ©§Ô¼²ßÌ ®Ó¾¥ëÌªÛ õ®½ìß?*

ªÌ®Óë ªëÓ­Ó²²Ý óÑÊ¡²Ý õ®½è?*

 ªÌ§ÌªÛ ®Ã¡Ü¡ÐªÛ ®¨ÛÇ ®¨Û§×¦Þ¥Õ,*

Éì®Ó½ëßÅ ô¥ÍªÛ ©ß¥ÍªÛ ½§ÌªÛ*

 Áªì§¦Þ¥ªÛ ÉÁ¨Û §×¦Þ¥Õë ¼®°Ü°ªÛ,*

óÌ®¾ì ó¿²ë ¨Ô²Ý ½¡ßëÓ­ÜÊ²Ý õ®½ìß?*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (6)

 

923:

ó¨Û§ì§ÜÇ óªììÙ¡°Ü á¥Û¥¢Ü¡°Ü õ¾®½ëß?*

 ǫ́ۧ® Ê²Ó®ÌªÛ ªÌ§ÌªÛ õ®½ìß?*

õ¨Û§Ôì²Ý ô¿²ËªÛ §ßÒªÛ ®¨ÛÇ õ®½è?*

 ùªÛ¼©Ìªß²Ý ÷²Ý ½¡ßëÓ­Ó²Ý ®ß£­Ü,*

èۧììÙ ¼¨Ì¡Ü¡®Ó£Û £ß§ììÙ Èï¡Ü¡*

 õë¡Ü¡ÌªÛ ªë¢Ü¡Ô²ìÙ §ÔÌ®¥Õ ¼§ßϮ߲Ý,*

ó¨Û§ìªÛ ©ßìÓ¥ªÛ õ­Ü¿­ ª±Û±Óǽ®ß?*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (7)

 

924:

®ªÛ©®Ó¯Û ®ß²®ìÙ ®ß˾± ®¯¢Ü¡*

 ªß¨Ô§Ô ¡©Ó¿­¼ëß¦Þ ¡¦Þæ¥Õ ʧ­ß,*

ùªÛ¼©Ìªß²Ý ©¥Õ ª¡Ü¡­ªÛ ¡ß¦Þ¥±ÛÁ*

 ú±Û©² ®ßëÓ² ¼¡ß¦ÞŨ²Ý ʲӮìÙ,*

ǪÛÉÌ ¨ßì§ìÙ ÉÁ¨Û§²ìÙ õ®½ìß?*

 ½§ß²Ý±Ó²²Ý õì®ÓËªÛ Ç­¢Ü¼¡ß°Ó ©ì©Ú©Ó,*

óªÛ©ì§­§Ü§Ô­Ü ¨Ô²ÝÑ ó¡­Ü¡Ô²Ý±Ç õ̰ܽ©ßëÛ*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë.  (8)

 

925:##

ú§ªÓ­Ü §¦Þƾª ¼ë¡Ü¡ªÛª§Ü §°Ó½ë*

 ë߯ÛÁ¯­Ü ʯ®½ªßÅ õ¾£§Ô¾£ ¼¡ÏªÓ,*

¡×§¢Ü¡°Ü ©ß¥Õ²ìÙ ¡Ô²Ý²ììÙ ¼¡Ì¥ìÙ¡°Ü*

 ¡¨Û§Ì ®ì®ìÙ ¡¢ÜÁÍ°Ü ù­Ü­ßªÛ,*

ªß§®ìÙ ®ß²®ìÙ £ßì¦ìÙ õë¡Ü¡ìÙ*

 £Ô§Ü§ÌªÛ ªë¢Ü¡Ô²ìÙ §ÔÌ®¥Õ ¼§ßϮ߲Ý,*

ô§­Ó­Ü ó®ìÙ¡ÜÁ ¨ß½°ß­¡Ü¡ªÛ óÌ°*

 óì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß!©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë. (2)  (9)

 

926:##

¡¥Õª­ìÙ¡Ü ¡ª­¢Ü¡°Ü ª­ìÙ¨Û§² õ¾®½ëß?*

 ¡§Ôì®²Ý ¡¿²¡¥­Ü Ê¿°§Ü§²²Ý õ®½è?*

Ç¥ÕëÓ¾¥ëßìÙ ÃìÓ Á¯­Ü ©Ó¯Ó¨Ûǧ±Ó§Ü*

 Ç¡ÔÍŧÜÇ ú±Ó²ìÙ ã¯Ûɲ­Ü óì¢Ü¡ß,*

¼§ß¾¥¼ëߧܧ Ç°®ÊªÛ á¾¥ËªÛ ¼©ß­Ó¨ÛÇ*

 ½§ß²Ý±Óë ½§ß°Ü ¼§ß¦Þ¥ìÙ ó¥Õ©Ú¼©ß¥Õ ù²ÝÒªÛ-

ó¥Õ뿲,* ó°Óë²Ý ù²ÝÑ óÌ°Ó ÷²Ý ó¥ÕëßìÙ¡ÜÁ-

 ô¥Û©Å§Ü§ßëÛ!* ©°Ü°Ó ùϨÛÇ óÌ°ß½ë! (2)  (10)

 

¼§ß¦Þ¥ì¥Õ©Ú¼©ß¥Õë߯ۮßìÙ

Youtube Videos
1. Kadiravan Gunadisa
2. Pacchai Maamalai

Click here to get to Main page