Thirumazhisai Aazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

772:

óì¢Ü¡½²! §ì¢Ü¡¨×ìÙ* ¡­¢Ü¡ ó²ÝÑ Á²ÝÑã¯Û,*

ªì¢Ü¡°Ü ½§ë ªß¨Ô­ªÛ Á͢ܡ* ªßæªÛ íßëÛ,*

¼¨Ì¢Ü¡¨× ¡¾¥¨Û§½©ßÇ* ¨Ô²Ý±ãììÙ ù²Ý¼£ëÛ§ßìÙ?*

Áì¢Ü¾¡ëßС¨Û§ ù¨Û¾§!* áѽ§± ½®±Ó½§.*    (21)

 

800:

¼¡ß¦Þ¾¥¼¡ß¦Þ¥ ½¡ß¾§ªÖÇ* ½§Ò­ßÎ á²Óá²Ý,*

÷¦Þ¾¥¼¡ß¦ÞÅ óì¢Ü¡½®ß¥Û¥Õ* ÷°Üª¡Ô¯Û¨Û§ ¨ß§ÒïìÙ,*

¨¦Þ¾¥Ë¦ÞÅ ¨ß¾ì½©ì* ®ß¾°©ßë ¨×­½ª,*

ó¦Þ¾¥¼¡ß¦ÞÅ ¼¡¦Þ¾¥½ªËªÛ* ó¨Û§¦ÖìÙ óì¢Ü¡½ª. (2)    (49)

 

801:

¼®¦Þ §Ô¾ì¡Ü ¡Ì¢Ü¡¥­Ü* £Ô®¨Ûǽ®® ʲݽ²ßì٨߰Ü,*

§Ô¦Þ §Ô±­Ü £Ô¾­¡Ü¾¡®ß°Ó* ®Ó¥Û¥®ÖììÙ ½£ÌÊêìÙ,*

ù¦Þ §Ô¾£¡Ü ¡¦¢Ü¡ÐªÛ* õ¾±¤Ý£ÔëßÅ §×ì٧ܧ¨×ìÙ,*

®¦Þ¥Õ¾ì§Ü§ ½£ß¾­½®­Ó* ª²ÝÒ£×ìÙ óì¢Ü¡½ª.      (50)

 

802:

£ì¢Ü¡¾°§Ü Çì¨ÛÇ* ®Ó­Ü ®¾°§ÜÇ õ­¢Ü¾¡ ª²Ý²®²Ý,*

£Ôì¢Ü¡°Ü ©§Ü§Ñ§ÜÇ ÷§Ôì٧ܧ* ¼£­Ü®ìÙ ª²ÝÒ ¼©ß²Ý²Ó¥ªÛ,*

©ì¨ÛÇ ¼©ß²Ý¨Ôì¨ÛÇȨۧÔ* ®¨Û§¾­¡ÜÁªÛ ®ßìÙɲ­Ü,*

óì¢Ü¡¼ª²Ý©ìÙ ¨ß²ÝÊ¡§ÜÇ óë²Ý©¦Ó¨Û§* ½¡ßëÓ½­.     (51)

 

803:

¼©ß±Û¾±Ë±Û± ʱ۱­Üëß¾²* ½©ß¼ì§ÔìÙ¨ÛÇ ®¨Û§¾§*,

©±Û±Ó˱ÛÑ ª±Û±§²Ý* ªÌ©Ú¼©ß£Ô§Ü§ ©ß¡ÒïìÙ,*

£Ô±Û¼±ëÓ±ÛÑ Ê±Û±­ÜÊê¢Ü¡Ô­Ü* Êê²ÝÑ §¦Þ¥ìÙ ü²Ý±Ó²ìÙ,*

ó±Û±©±Û±ì٠ñ۱ӮßϪÛ* ó¨Û§¦ÖìÙ óì¢Ü¡½ª.     (52)

 

804:

½ªß¥Õ½ëß¥Õ ­£Û¾£ëßë* £ß©¼ªëÛ§Ô Ê¡Ü¡¦ß²Ý,*

Ꭳ¾² ª¡Ü¡½°ßÅ* ¼¡ß¦ÞŪ¦Þ¥Õ ¼®¤Ý£ª§ÜÇ-

ý¥* ®ß¦²Ý ôëÓìªÛ* ¡ì¢Ü¡¯Ó§Ü§ ô§Ôªß­Ü,*

©ÖŽ¡ßëÓ­Ü áŨ×ìÙ* óì¢Ü¡¼ª²Ý± ½©ì½§.      (53)

 

805:

õ¾­§Ü§¾­ £ì¨ÛÇì¨ÛÇ* õ­¢Ü¾¡ ¡¥Û¥¯Ó§Ü§®²Ý,*

ª¾­§Ü§¾­©Ú ©Ó±¨Û§Ô¯Ó¨ÛÇ* ®¨ÛÇȨÛÇ £¨Û§²ªÛ,*

Á¾­§Ü§¾­§Ü §Ô±§Ü¼§±Ó¨Û§* Á¢ÜÁª¡Ü Á¯ªÛ©Ó½²ßÅ,*

󾭧ܼ§ßÏÁ ¡ß®ÓìÓ* óì¢Ü¡½ªë ó¦Þ¦½­.      (54)

 

806:

ª²ÝÒ ªßª­ìÙ¡Ü ¡Ô¯§Ü§Ô* ¾®ëª¢Ü¾¡ ¾ª¨Û§²ßëÛ,*

©Ó²ÝÒªÛ ôëìÙ ©Ó²Ý¾²½§ß°Ü* ª¦ªÛɦìÙ¨Û§ §²Ý±Ó˪Û,*

÷²Ý²©ß§ªÛ ù²Ý² £Ô¨Û¾§* ª²Ý²¾®§ÜÇ ¨­Ü¡Ô²ßëÛ,*

¼©ß²Ý²Ó ã¯Û óì¢Ü¡½ªë* ɦޥìÖ¡²Ý ó­Ü¾­½ë?     (55)

 

844:

Ã̪۩ì¢ÜÁ §¦ÞǯßëÛ* Ǿ§¨Û§­ìÙ¨Û§ ©ß§½ª,*

®ÓÌªÛ©Ó ¨Ô²ÝÑ õ¾±¤Ýý®±ÛÁ* õì¢ÜÁ óì¢Ü¡ ®ß¦½²,*

¡ÌªÛ©Ǫ́ۧ ¡¥Û¥Õ½ë!* ¡¥­Ü¡Ô¥¨Û§ ¡¦Þ¦½²,*

õ̪۩ì¢Ü¡ ¼®¤Ý£ìªÛ Çì¨Û§* ®Ó­Ü­Ó õìߪ½²!     (93)

 

870:##

¼©ß²Ý²Óã¯Û óì¢Ü¡½ªë* é¾®®¦Þ¦! ªßë!½¡°Ü,*

ù²Ý²§ß®Ó ù²ÝÒªÛ* ®­Ü®Ó¾²ëÓÒ°Ü ¼¡ßϨۼ§Ï¨ÛÇ,*

÷²Ý²©ß§ªÛ ù²Ý²¨Ô²Ý±* ü¦ÞÃ¥ìÙ¡Ü ¼¡ßϪ­ìÙ,*

ª²Ý² ®¨ÛÇ é¦ÞÅ* ®ß¥Û¥ªÓ²Ý±Ó ù¢ÜÁªÛ ¨Ô²Ý±½§. (2)    (119)

 

2384:

©ß­Ó­Ü ¡Ô¥¨Û§ÇΪÛ* ©¦Þ¥ì¢Ü¡ªÛ ½ªëÇΪÛ*

ô­Ó­Ü ÇëӲݱÇÎªÛ ôì±Ó®ßìÙ*

¤ß­§ÜÇ ü̼©ßÌ¿°* ®ß²®ìÙ§ªÛ ¼ªëÛ©Ú¼©ßÌ¿°*

ó©Ú©Ó­Ü ó̼©ßÌ¿°* ëß²±Ó¨Û§®ßÑ?     3

 

2411:

ó®²Ý ù²Ý¿²ëß°Ó* óì¢Ü¡§ÜÇ óì¢Ü¡Ô­Ü*

ó®¼²²Ý¿² ùëۧߪ­Ü ¡ß©Ú©ß²Ý*

ó®²Ýù²Ý²Ç ÷°Ü°§ÜÇ* ¨Ô²Ýç²Ý õÌ¨Û§ß²Ý ¡Ô¥¡ÜÁ½ª*

¼®°Ü°§Ü §ì®¿¦ëÓ²Ý ½ª­Ü.     30

 

2417:##

¨ß¡§Ü§¿¦¡Ü Á¥¨Û¾§* ¼®þ¡ß §Ô̼®®ÜΰÜ*

¨ß¡§Ü§¿¦ óì¢Ü¡ªÛ ½©ì²Ý©Ó­Ü*

¨ß¡§Ü§¿¦©Ú ©ß±Û¡¥­Ü ¡Ô¥¡ÜÁªÛ* ô§Ô ¼¨Åªß­Ü*

󿦩کßìÙ ¡Ì§Ü§²Ý ô®ß²Ý.                             36

 

2441:

ô¥Û©ßìÙ§ÜÇ ÷¯Ó§Ì®ßëÛ* ¡¦Þż¡ß°Ü ù²ÝÑ*

¨Ô²Ý§ß°Ü ©ßìÙ§ÜÇ ÷¯Ó§Ì½®²Ý* §²Ý¾ª¾ë*

½¡¥Û©ßìÙ¡ÜÁ ó̪ۼ©ßÌ°ßëÛ ¨Ô²Ý±* óì¢Ü¡½²*

÷²Ý¿² ®Ó̪ÛÉ®½§* ®Ó°Ü½°²Ý ª²ªÛ                     60

 

§Ô̪¯Ó¾£ë߯ۮßìÙ

Click here to get to Main page