Thirumangai Aazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

1019:##

©°Ü°Óëß®Ç ©ß±Û¡¥­Üóì¢Ü¡ªÛ* õì¢Ü¡®²Ý½©ëÛÊ¿­*

©Ó°Ü¿°ëßëÛ÷ëÓ̦ޥ ù¨Û¾§* ©Óìß²®²Ý ¼©ÌÁªÓ¥ªÛ*

¼®°Ü°Óëß²Ý ¡ìÓëß²Ý* ª¦Ó¨Ô±®¦Þ¦²Ý ù²Ý¼±¦Þ¦Ó*

¨ß¼¥ßÑªÛ ¼§°Ü°ÓëßìÙ®¦¢ÜÁªÛª¿­* §Ô̽®¢Ü¡¥ªÛ ó¾¥¼¨¤Ý£½ª!     1.8.2

 

1213:##

ù²ÝÇ¿¦ ù²Ý¼±Å§Ü½§±ÛÁ* õ¾±½ëÒªÛ õì¢Ü¡Ô±Û±Ó­°Ü*

§²ÝÇ¿¦ëßë ù¨Û§²Ý* §²Ó¾ª¡ÜÁªÛ õì¢Ü¡Ô±Û±Ó­°Ü*

®²ÝÇ¿¦ ®ß²®ìÙ¡Ü¡ßëÛ* ®ì¤Ý¼£±ÛÑ óì¢Ü¡§ÜǾ±ËªÛ*

õ²ÝÇ¿¦®²Ý¼²ßŪ۽©ßëÛ* ù¯Ó­ß­Ó ÉÁ®ìÙ¼¡ß½­ß! (2)    3.7.6

 

1378:##

÷¨Û§Ô½ª­Ü ¨ß²ÝÊ¡¿²©Ú©¾¥§Ü§ß²Ý* ÷­Á¦Þ¥®²Ý ù¨Û¾§¼©ªÛªß²Ý*

õ¾ª½ëßìÙ¡°Ü §ß¾§¡ÜÁ* õ¥ªÛù²Ý©ìß­Ü*

£¨Û§Ô½èÅ ª¦Ó˪ۼ¡ß¯Ó¡ÜÁªÛ* ɲ±Û ¡ß®ÓìÓ*

ó¨Û§Ô½©ßͪۨԱ§Ü§ßìÙ ®ë­Üã¯Û* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª     (5.4.1)

 

1379:

¾®ëʦÞÅ ô­Ó¿­½ªÎªÛªßë²Ý* ª¦Ó¨×°ÜÊ¥Õ©Ú*

¾©¼¡ß°Ü ¨ß¡§Ü§¿¦ëß²Ý* ©ëÓÍªÛ õ¥¼ª²Ý©ìß­Ü*

¾§ë­Ü ¨­Ü­ßìÙ Á¯­Üªß¿­ËªÛ* ª±Û±®ìÙ §¥Ê¿­*

¼£ëÛë £ß¨ÛÇªÛ ¡­¨Û§Ô¯Óɲ­Üã¯Û* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª     (5.4.2)

 

1380:

©¦ÞÅõ®Ü ¾®ëª°©Ú©ß²Ý ¼£²ÝÑ* ªß®­Ó¾¡ëÓ­Ü ¨×ìÙ¼¡ß¦Þ¥*

ô¯Ó§Ü§¥¡Ü¾¡¡Ü* Á±°²Ó¥ªÛ ù²Ý©ìß­Ü*

®¦ÞÅ©ßÅªÛ ªÇ®ßìÙɲ­Ü* ®¨Û§Ô¯Ó ¡ß®ÓìÓ*

ó¦Þ¥¨ßÑªÛ ¼©ß¯Ó­Üã¯Û¨ÛÇ* ó¯¡ßìÙ ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª      (5.4.3)

 

1381:

®Ó¿°§Ü§¼®ªÛ½©ßìÙ ®Ó±­Ü®ß°ì¡Ü¡²Ý* ¨¡ìÙ ©ß¯Û©¥*

®¿°§Ü§®­Ü®Ó­Ü §¥¡Ü¾¡ó®Ò¡ÜÁ* õ¥¼ª²Ý©ìß­Ü*

Ç¿°¡Ü¾¡ëß¿² ªÌ©ÚɪÛó¡ÔͪÛ* ¼¡ß¦ìÙ¨ÛǨۧÔ*

ʲݧԿ°¡ÜÁªÛ ¼£­Ü®©Úɲ­Ü ¡ß®ÓìÓã¯Û* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª      (5.4.4)

 

 

1382:

®ªÛɭߪÛá¨Û§­Ü ª¦Þ½¥ß§ìӡߧ­²Ý* ®ß²ÝÉ¡*

óªÛɧ²Ýè­Ü ʲӨۧ* 󯡲ӥªÛ ù²Ý©ìß­Ü*

÷ªÛ©ì١ܽ¡ßÒªÛ ÷­½¡ÏªÛ* ®¨Û§×¦Þ¥Õ ®¦¢ÜÁªÛ*

¨­Ü¼£ªÛ¼©ßèÌªÛ ª§Ô°Üã¯Û¨ÛÇ* ó¯¡ßìÙ ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª    (5.4.5)

 

1383:

¡¿­Ëŧܧ ó¡­­ÜÁ­Ü* ®²Ý½©ëÛª¡°Ü §ß¼ë²*

Ê¿­¼¡ßÅ§Ü§ß°Ü ÷ëÓ̦ޥ®²Ý* ®ßϪӥ¼ª²Ý©ìß­Ü*

Á¿­¼ëŧܧ ¡§­Ó* õ©Ú¼©ß¯ÓÍïÅªÛ ®¨ÛǨۧÔ*

ʲÝó¿­¼ëÅ¡ÜÁªÛ ɲ±Û¡ß®ÓìÓã¯Û* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª      (5.4.6)

 

1384:

¡¤Ý£²Ý¼¨¤ÝÃªÛ ¡Åª­Ü­ÌªÛ* £¡¥ÊªÛ ¡ß­Óè­Ü*

Ǥݣ¼®²Ý± Ã¥ì߯Óëß²Ý* ®ßϪӥªÛ ù²Ý©ìß­Ü*

ª¤Ýý£ìÙ ªß°Ó¾¡* ¨×¥¡Ô­Üɾ¡ËªÛ-

ª¾±½ëßìÙ* ¼£¤Ý¼£ß­Ü½®°Ü®Ó©Ú ɾ¡ËªÛ¡ªÏªÛ* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª  (5.4.7)

 

1385:

ú²ªÖ²Ýô¾ª½ëßÅ* óìÓ˪ۣÔÑÁ±ÐªßëÛ*

§ßÒªßë§Ü* §ì¦Ó§Ü§¿­®²Ó¥ªÛ ù²Ý©ìß­Ü*

®ßÒªÛª¦ÞƪۨԾ±ë©Ú* ÉÁ¨Û§×¦Þ¥Õ ®¦¢ÜÁªÛ*

¨­Ü½§ÒªÛ ©ßͪۡ­¨ÛÇ ó²Ý²®ìÙ½£ìÙ* ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª     (5.4.8)

 

1386:

½£ë²Ý ù²ÝÑªÛ ªÓ¡©Ú¼©ìÓë²Ý* Ȧ޽¨ìÙ¾ªëÓèë*

õªÛªß¾ë¾ë ëß̪Ûó±Óëß* ®¾¡ëß²Ó¥ªÛ ù²Ý©ìß­Ü*

½®ëÓ²ÝʧÜǪ۪¦ÓËªÛ ¼¡ß¦ìÙ¨ÛÇ* ôìÙɲ­Ü¡ß®ÓìÓ*

ô뼩߲ݪߪ§Ô°Üã¯Û¨ÛÇ* ó¯¡ßìÙ ¼§²Ý²ì¢Ü¡½ª      (5.4.9)

 

1387:##

ó­Ü­Óªß§ìÙóªÌªÛ* §Ô̪ßìÙ®²Ý óì¢Ü¡§Ü¾§*

¡­Ü­Ó²Ýª²ÝÒª§Ô°Ü* ª¢Ü¾¡ëìÙ½¡ß²Ý ¡­Ó¡²Ý±Ó¼£ß­Ü*

¨­Ü­Ó¾£ ªß¿­¡°Ü* ¨ß­Óì¦ÞÅªÛ õì¦ÞÅÊ¥²Ý*

®­Ü­®ìÙ§ßªÛ ÷­¡ß¦ÞÅ* ©Ó²Ý®ßÒ­¡ß°Ü®½ì     (5.4.10)

 

û¨Û§ßªÛ §Ô̼ªß¯Ó - ¼®Ì®ß§ß°Ü

 

1388:##

¼®Ì®ß§ß°Ü ®ßëÛ¼®Ì®Ó* '½®¢Ü¡¥½ª! ½®¢Ü¡¥½ª!' ù¢Ü¡Ô²Ýç°ß­Ü*

ªÌ®ß°ß°Ü ù²ÝÁ¥¢Ü¡ß­Ü* ®ß°Ü¼¨Å¢Ü¡¦Þ Çëӭܪ±¨Û§ß°Ü*®¦Þ¥ßìÙ¼¡ß¦Þ¥­Ü-

÷̮߰²Ý ®ß²®ìÙ§ªÛ÷ëÓìß°²Ý* ü­Ó§Ô¾ì¨×ìÙ©Ú ¼©°®¢Ü¼¡ß¦Þ¥-

§Ô̮߰²Ý* ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü* ù¢Ü¢²ªÛ¨ß²Ý £Ô¨Û§Ô¡Ü½¡½² ! (5.5.1)

 

1389:

¡¿­ëß°ß ó¡­­ÜÁ­Ü* ¡²®¿°ËªÛ¾¡ëß°ß ù²Ý¼£ëÛ½¡²Ý¨ß²Ý*

'®Ó¿­ëß°ß ó¥Õ½ë¿²* ½®¦ÞŧԽëß? ½®¦Þ¥ß½ëß?' ù²ÝÒªÛ*

¼ªëÛ몿­ëß°²Ý ®ß²®ìÙ§ªÛ §¿­ëß°²Ý* ªìߪìªÛú¯ÛùëÛ§ ¼®²Ý±Ó£Û

£Ô¿­ëß°²Ý* ù²Ýª¡¿°£Û¼£ëÛ§²¡°Ü* ù¢Ü¢²ªÛ¨ß²Ý £Ô¨Û§Ô¡Ü½¡½² ! (5.5.2)

 

 

1390:

ªßèë ¼ª²Ý½è¡Ü¡Ô* ®ß°Ü¼¨Å¢Ü¡¦Þ¨×ìÙª­ÜÁªÛ ®¿°ËªÛ½£ß̪Û*

½§èë¨Ñ¨ÛǯßëÛ ó­¢Ü¡­Ó²Ý* §Ô±ªÛ½©£Ô ÷±¢Ü¡ß°Ü ¡ß¦ÞªÓ²Ý*

¡ßèë²Ý¡¥Õª¿²ëÓ­Ü §ëÓ̦Þż¨ëÛ©Ì¡* ¨¨Û§²Ý¼©±Û± ôèë²Ý*

ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü* óªÛª¿²ªÖìÙ! ó±Ó¡Ô½­½²!      (5.5.3)

 

1391:

§ßëÛ®ßëÓ­Ü ¼£ß±Û½¡°ß°Ü* §²Ýèë§Ü½§ßÅ ó¿¦ë߰ܧ¥¼ª²Ý¼¡ß¢Ü¾¡½ë*

ôì£Û£ß¨Û§¦Óëß°Ü* ùªÛ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛù¢Ü½¡? ù²ÝÒªÛ*

½©ëÛªßëÊ¿­Ë¦ÞÅ õ®ÜέÁ¦Þ¥ ¼©Ì®ëÓ±Û±²Ý* ½©£Ô­Ü ¨¢Ü¡ßëÛ*

ªßªßë²Ý ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü* ª¢Ü¾¡ªÖìÙ ! ª§Ô¡Ü¡Ô ½­½² !    (5.5.4)

 

1392:

é¦ÞÊ¿­½ª­Ü £ß¨Û§¦Óëß°Ü* ¼©ßÌ¡ë­Ü¡¦Þ¾ª¼ëÏ§ß°Ü é¾®½©æ°Ü*

ú¦±Óëß°Ü ù§Ü§¿²ËªÛ* 'ùªÛ¼©Ìªß²Ý§ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ù¢Ü½¡ ?' ù²ÝÒªÛ*

¨ß¦Þª­ìß°Ü ¨ßë¡èëÛ* ¨ßª±ÓëôëÛ©Ú©ß¥Õ ®°ìÙ¨Û§¨ªÛ©Ó*

ô¦Þª¡èëÛ ù²Ýª¡¿°£Û¼£ëÛ§²¡°Ü* óªÛª¿²ªÖìÙ! ó±Ó¡Ô½­½²!      (5.5.5)

 

1393:

'§ß§ßÅ ®²ªß¿­* §ßìß½è?' ù²Ý¼±²Ý½± §°ì٨ۧ߰ܡߦުӲÝ*

ëߧßÒªÛ ü²ÝѾì¡Ü¡Ô­Ü* 'ùªÛ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ' ù²ÝÒªÛ*齪­Ü-

ªß§ß°²Ý Á¥ªß¥Õ ªÇ㧲Ý* ª²Ý²ìÙ¡Ü¡ßëÛ Ê²Ý²ªÛ¼£²Ý±-

Çï§ß°²Ý* ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü* ù¢Ü¢²ªÛ¨ß²Ý ¼£ß­Üͽ¡½²?    (5.5.6)

 

1394:

®ßìßÐªÛ õ°¢Ü¼¡ß¢Ü¾¡* ®¦Þ¦ªÛ ½®çëÓ²®ßÑù¦Þæ°Ü*

ù¦Þ¦Ó­Ü½©ìß°²Ý ½©ì­Ü­ß­Ü½©£ß°Ü* õ©Ú¼©¦Þ¼©±Û½±²Ý ù²Ý¼£ëÛ½¡²Ý¨ß²Ý*

§ßìß°²Ý §¦ÞÁ¥¨Û¾§¨¡ìß°²Ý* û®ìÙ¡Ü¡ßëÛ óªìÓ­Ü÷ëۧܧ-

½§ìß°²Ý* ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü* ù¢Ü¢²ªÛ¨ß²Ý ¼£©Úɽ¡½²?    (5.5.7)

 

1395:

÷±®ßǪӭ°Ü ù²Ý¼±²ÝÑ* ü¯ÓëßÇ ©­½ìÃªÛ ó­ìßëÓ±Ûç­Ü*

ª±®ß½§ ù©Ú¼©ßÏǪÛ* 'ªß뮽²! ªß§®½²!' ù²Ý¡Ô²Ý±°ß­Ü*

©Ó±®ß§½©ìß°²Ý ¼©¦Þæ°²Ý ª¦Þæ°²Ý* ®Ó¦Þ½æìÙ§¢Ü¡°Ü ó±®ß°²Ý*

ù²Ýª¡¿°£Û ¼£ëÛ§²¡°Ü*  óªÛª¿²ªÖìÙ! ó±Ó¡Ô½­½² !       (5.5.8)

 

1396:

©¨Û½§ßÅ ¡¯­ÜªÌ®ß°Ü* ¾©¢Ü¡Ô°ÓËªÛ ©ßÍï¥Û¥ß°Ü ©ß¾®½©æ°Ü*

'®¨Û§ß½è §ÔÌ®ì¢Ü¡²Ý* ®ßìß½è?'ù²Ý¼±²Ý½± ®¿°ËªÛ½£ß̪Û*

£¨Û½§ß¡²Ý ¼©°¯Óë²Ý* û¨Û§¯½­ßªÛÉ ¾§§Ü§ÔìÓë²Ý £ßª½®§Ô*

ó¨Û½§ß!®¨ÛÇ ù²Ýª¡¿°£Û¼£ëÛ§²¡°Ü* óªÛª¿²ªÖìÙ! ó±Ó¡Ô½­½² !  (5.5.9)

 

1397:##

½£Í¡ÐªÛ ®ë­Üɾ¥ã¯Û* §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß¿²£Û £Ô¨Û¾§¼£ëÛ§*

¨×­ª­ìÙ¡Ü¡¦Þª¥®ß°Ü ¨Ô¾ìë¯Ó¾®§Ü* §ßëÛ¼ªß¯Ó¨Û§ 󧿲*

½¨ìßìÙ¡Ü¡ß­½®­Ü ©ì¡ß­²Ý* ¡­Ó¡²Ý±Óü­Óªß¿­ ¡±ÛÑ®­Ü­ßìÙ*

ªß¿­½£ìÙ ¼®¦ÞÁ¾¥¡Ü¡×¯Û ª²Ý²®ìßëÛ©Ú* ¼©ß²ÝÒ­¡Ô­Ü ®ß¯Û®ì٧߽ª (5.5.10)

 

ôçªÛ §Ô̼ªß¯Ó - ¾¡ªÛªß²ªÛ

 

1398:##

¾¡ªÛªß² ª¯¡°Ó±Û¾±¡Ü* ¡¥­Ü¡Ô¥¨Û§ ¡Ìª¦Ó¾ë*

¾ªªÛªß² ªì¡§§Ü¾§* ª¾±Ë¾ì§Ü§ §Ô̪߿­*

ùªÛªß¿² ù²¡Ü¼¡²ÝÑªÛ õ²Óëß¿²©Ú* ©²Ó¡ß§Ü§óªÛªß¿²*

ë߲ݡ¦Þ¥Ç* ó¦Ó¨×ìÙ§Ü ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§ (5.6.1)

 

 

1399:##

½©ìß¿²¡Ü* ÁÑ¢ÜÁ¥Õ ùªÛ¼©Ìªß¿²*§Ô̧¦Þ¡ß­Ü

øìß¿²¡Ü* ¡ìªÛ©ÒïìÙ ÷§Ü§ª¿²*ʧܧԭ¢ÜÁ

¡ßìßìÙ §Ô¦Þ¡¥½­ÏªÛ* ª¿­½ë¯Û õ®Üέ½¡Ï¦ÞŪÛ*

ôìß¼§²Ý±Ǫ́ۧ߿²¡Ü* ¡¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.2)

 

1400:

úè¡Ô ÷­¡Ô¥¨ÛÇ* ó²ÝÑõÌ¨Ô­ÒªÛ ¼©Ì®ÓêÛɪÛ*

§ßèë ¼©Ìªß¿²§Ü* §²Ý²¥ÕëßìÙ ª²§ÜÇù²ÝѪÛ*

½§è¡Ô óʧߡԧÜ* §Ô¡¯Û¨Û§ß¿² ª¡Ô¯Û¨Û¼§ßÌ¡ß­Ü*

ôèë²Ý ô迲¡Ü* ¡¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.3)

 

1401:

®°ìÙ¨Û§®¿²§Ü §¥¢Ü¡¥Í°Ü* ®­ÓËÌ®Ó­Ü §ÔìÓ£¡¥ªÛ*

§°ìÙ¨ÛǧÔì ÷¾§§Ü§®¿²§Ü* §ìÓëßÇó²ÝÑ õì¦Ó뿲©Ú-

©Ó°¨Û§®¿²* ¼©Ì¨Ô­ªÛ öì¥Õ¨×¥Û¥Õ©Ú* ©¦Þ¼¥ß̨߰Ü

ó°¨Û§®¿²* ë߲ݡ¦Þ¥Ç* ó¦Ó¨×ìÙ§Ü ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§  (5.6.4)

 

1402:

¨×쯭ßëÛ* ¼¨Å¨Ô­èëÛ ¨Ô²Ý翲*

ó²Ý±ì¡Ü¡ÒïìÙ ó¯­ßͦޥ߿²¡Ü* ¡¦Þ¥ßìÙ ©Ó²Ý¡ß潪*

½©ì¯­ßëÛ©Ú ¼©Ì®Óê۩ßëÛ©Ú* ©Ó²Ýª¾±½ëßìÙ ª¨Û§Ôì§Ü§Ô²Ý*

ôì¯­ß­Ü ÷¦Þ¥ß¿²¡Ü* ¡¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.5)

 

1403:

§¤Ý£Ô²§Ü¾§§Ü §®Óì٧ܧ¾¥¨Û§ßìÙ* §®¼¨±Ó¾ë*

§ìÓëßÇ ¡¤Ý£¿²¡Ü¼¡ß²ÝÑ* ó²ÝÑ­¡Ê¦ÞÅ ÷ªÓ¯Û¨Û§ ¡±Û©¡§Ü¾§*

¼®¤Ý£Ô²§Ü§ ¼¡ßŨۼ§ß¯Ó½­ß²Ý*  ®Ó¾£Ë̾® 󾣮ӧܧ*

ó¤Ý£Ô¾±©Ú É¥Û©ß¡¿²* ë߲ݡ¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.6)

 

1404:##

£Ô¨Û§¿²¾ë§Ü §®¼¨±Ó¾ë§Ü* §Ô̪߿­*©ÓìÓëßÇ-

®¨ÛÇ ù²Çª²§ÜÇǫ̃ۧ* ®¥ª¿­¾ë*®ìÓ®¦Þ¥ßìÙ-

¼¡ß¨Û§¿¦¨Û§ ¼©ß¯Ó­Ü½¡ß®­Ü* ÷­¡°©Ú©ß²Ýó¥Õ¨ÔªÓì٧ܧ-

ó¨Û§¦¿²* ë߲ݡ¦Þ¥Ç* ó¦Ó¨×ìÙ§Ü ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§  (5.6.7)

 

1405:

Ç®ìӧܧ ÷¾¥ë®ìÙ¡ÜÁªÛ* ÇïëÛ¾ªëÓ­Ü­ß£Û £ª¦ìÙ¡ÜÁªÛ*

ó®ìÙ¡¥ÛÁó¢ÜÁ óÌ°Ó­Ü­ß* óÌ°ß¿²*

§²Ý²¾¥¨Û§ ùªìÙ¡¥ÛÁªÛó¥Õ½ë±ÛÁªÛ* ùªÛªß±ÛÁªÛ ùªÛª¿²¡ÜÁªÛ*

óªììÙ¡ÜÁªÛ ©Óìßè¾ì¡Ü* ¡¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.8)

 

1406:

¼©ßëÛ®¦Þ¦ªÛ ª²§Ü§¡±Û±Ó©Ú* É­¿²¨ÛÇªÛ ¼£­¾®§ÜÇ*

¼ªëÛ®¦Þ¦ªÛ ¨Ô¿²¨Û§®ìÙ¡ÜÁ* ¼ªëۨۨԲݱ ®Ó§Ü§¡¿²*

¾ª®¦Þ¦ªÛ ¡Ìʡԭܽ©ß­Ü* §Ô¡¯Û®¦Þ¦ ªì§¡§Ü§Ô²Ý*

ó®Ü®¦Þ¦ ®¦Þ¦¿²* ë߲ݡ¦Þ¥Ç ¼§²Ý²ì¢Ü¡§Ü½§      (5.6.9)

 

1407:##

ôªÌ®Ó ¨Ô¾ì½ªëۧܧ* ó¦Óëì¢Ü¡§ÜÇ óªÛªß¿²*

¡ßªÌ£×ìÙ¡Ü ¡­Ó¡²Ý±Ó*  ü­Ó¼£ëÛ§ ª­ÓÉ¡¯Û½£ìÙ*

¨ßªÌÎ §ªÓ¯Ûªß¿­* ¨ß­Óì¦Þ½¥ßÅ õì¦Þ¥Õ¿²ËªÛ*

§ßªÌ®Ó ®­Ü­ßìÙ½ª­Ü* £ßìß §×®Ó¿²§ß½ª  (5.6.10)

 

ú¯ßªÛ §Ô̼ªß¯Ó - ©¦Þ¾¥

 

1408:##

©¦Þ¾¥ ¨ß²Ýª¾±ËªÛ ½®°Ü®ÓËªÛ ½¡°Ü®Ó©Ú©§¢Ü¡ÐªÛ* ©§¢Ü¡°Ó²Ý ¼©ßÌЪÛ*

©Ó¦Þ¥ªßëÛ ®Óìӧܧ ©Ó±¢Ü¼¡ß°Óë²ÍªÛ* ¼©Ì¡Ôë ɲ¼­ßŨԭҪÛ*

¼¡ß¦Þ¥­ÜªßÌ§ÊªÛ Á¾ì¡¥½­ÏªÛ* úϪߪ¿­¡ÐªÛ ®ÓêÛɪÛ*

ó¦Þ¥ÊªÛ§ßèëÛ ¨Ô²Ý± ùªÛ¼©Ìªß²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.1)

 

1409:

õ¨Û§Ôì²Ý ©Óìª²Ý ö£²Ý ù²Ý±Ó®ìÙ¡°Ü* ù¦Þ¦Ó­Ü ©­ÜÁ¦¢Ü¡½° õë±Û±*

§¨Û¾§ËªÛ §ßËªÛ ª¡Ü¡ÐªÛ ªÓ¡Ü¡Ã±Û±ÊªÛ* ñ۱ӨԲݱ¡­ß©Ú ©¨Û§ÊªÛ*

©¨Û§ªÑ©Ú©½§ßìÙ ªÌ¨ÛǪ۩߲ݾªËªÛ* ©­ÜÍëÓì١ܼ¡­Ü­ßªÛ*

ó¨Û§ÊªÛ ®ß¯ÛΪßë ùªÛ¼©Ìªß²Ý* óì¢Ü¡ªß²¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.2)

 

1410:

ª²ÝÒªß¨Ô­ÒªÛ ª¿­¡ÐªÛ¡¥ÍªÛ* ®ß²ÊªÛ §ß²®Ì­ÁªÛ*

DzÝÒªßëÓÌ°ßëÛ§Ü Ç­¢Ü¼¡ß°Ó Ã̢ܡԧÜ* ¼§ß­Ü¿­¨ß²Ý ª¾±¡ÐªÛª¾±ë*

©Ó²ÝҪۮ߲®ìÙ¡ÜÁªÛ ʲӮìÙ¡ÜÁªÛ¨­Ü¡Ô©Ú* ©Ó±¢Ü¡ÔÌ°Ü ¨Ô±ªÛ¼¡¥*ų̈߰Ü-

ó²Ý²ªßëÛ ó²ÝÑó¢ÜÁó̪¾±©ë¨Û§ß²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²  (5.7.3)

 

1411:

ªßëÓÌ¢ÜÁ²Ý±¼ªß²ÝÑ ª§Ü§ß¡* ªßæªÛ 󧼲ßŪÛó°®Ó*

©ßëÓ̪ۼ©°®ªÛ ©¡Å®Ó¦Þ¥­±©Ú* ©Å§Ô¾ì ®Óê۩Ӿ¥©Ú©¥ì*

½£ëÓÌ®ÓêÛÉªÛ §Ô¢Ü¡ÐªÛå̪Û* ½§®ÌªÛ §ßÊ¥²Ý§Ô¾£©Ú©*

ôëÓì¨Û½§ß°ß­Ü ó¿­¡¥­Ü¡¾¥¨Û§ß²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.4)

 

1412:

ù¢Ü¢½²÷ëÛ®ìÙ? §ß²®ìÙ ¨Ô¿²¨Û§ß­Ü* õì¦Óë²Ó­¢ÜÁ 馡­ªÛ*

¼©ß¢ÜÁ¼®¢ÜÁÌ§Ô ¼©ß²Ýª¿­©Ó°¨ÛÇ* ¼©ß¯Ó§ÌªÛ ó̮ӼëߧܧԯÓë*

¼®¢Ü¡¦Þ®ß¼°ëÓ±Û½çìÙ ¼®°Ü°Óªß®Ó­¢Ü¡­Ü* ®Ó¦ÞƱ¡Ü¡ ¨­Ü®Ó¯Ó§Ü¼§Ï¨Û§Ç*

ó¢Ü¢½²¼ëß¡Ü¡ óìÓËÌ®ßè²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.5)

 

1413:

ôëÓ̪ÛÁ²Ý±ªÛ ¼£²ÝѼ§ß¡Ü¡¿²ë* ó¥­Üɾì ù¯Ó­Ü§Ô¡¯Û §Ôì°Ü½§ß°Ü*

ôëÓì¨ÛǦÓë ó¥­ÜªÏ©Ú©±Û±Ó* ª±Û±®²Ýó¡­Ü ®Óê۩¿¦ë*

ôëÓìªÛ¼©ëìß­Ü óªìÙ¼£²Ý±Ó¾±¤Ý£* ó±ÓÇëÓ­Üó¿­ ¡¥­Ü¨Å½®*

ôëÓìªÛÃ¥ìÙ®ßëÛ ó쮿¦§ÜÇëÓ²Ýç²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.6)

 

1414:

ÃìÓÁ¯­Ü¡²Ó®ßëÛ§Ü §Ô̮ӿ²©Ú©Óìӧܧ* ¼¡ßžªëÓ±Û ¡Å®Ó¾£óì¡Ü¡²Ý*

ùìӮӯӧܧԭ¢ÜÁ ª¦ÓÊ¥Õ¼©ß¥Õ¼£ëÛÇ* õ­¢Ü¾¡ ©ß¯Û©Å©Ú©§±Û¼¡¦Þ¦Ó*

®ìÓ£Ô¿­®¿°ë ó¥Õ£ìªÛÇì¨ÛÇ* ª±Ó¡¥­Ü ¼¨±Ó©¥*ª¿­ëß­Ü-

óìÓÁ­ªÛ ©¦Ó¼¡ß¦ÞÅ ó¿­¡¥­¾¥§Ü§ß²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ² (5.7.7)

 

1415:

ø¯ÓëßëÛ ýª§ÜÇ£Û£ÔëßëÛ* üÌ¡ß­Ü÷¾¥ë ½§¼ìßÌ®èëÛ*÷­¡Ô­Ü-

ã¯Óªß­Ü ëß¿²§ÜÇëìÙ¼¡Å§ÜÇ* õ­¢Ü¾¡ª­¢Ü¡ ó²ÝÑóÅ£ìªÛÇì¨ÛÇ*

©ß¯Óë߭ܪӡܡ ©ßì٧ܧҡܡ̰өÚ* ©¡­®²Ýü°Ó¼¡¥*©¡½­-

ô¯Óëß­Üó²Ý±¢ÜÁ ô¯Ó¾ëª¾±§Ü§ß²Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.8)

 

 

1416:

½©ëÓèìÙÊ¿­ëâ¦Þ ©Ó°Ü¿°ëßëÛ* ü̡ܼ߭©Ì¨Ô­ªÛ®ÓÏ¢Ü¡Ô óǪӯۨۧ®ßëèëÛ*

ªß­ßëÛ ô­Ó¿­®°ìÙ¨ÛÇ* ª¦Óʥծ߲®ìÙ §ª¡ÜÁ£Û½£ëèëÛ*

ó¥Õ½ë±ÛÁ ó¦ÓëèëÛ ®¨ÛÇ* ù²Ý£Ô¨Û¾§Ë°Ü ¼®¨ÛÇëìÑ¡ÜÁªÛ*

ôëèë²ÝÑ Á²Ý±¼ªß²ÝÑùŧܧ߲Ý* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨߽ۧ²    (5.7.9)

 

1417:##

¼©ß²ÝҪߪ¦ÓËªÛ Ê§Ü§ÊªÛê¨ÛÇ* ¼©ß̧Ծìªß ¨§Ôɾ¥ã¯Û¨ÛÇ*

ó²Ý²ªßÅ­ÎªÛ ó¿­É²­Üã¯Û¨Û§* óì¢Ü¡ªß¨¡ìÙ óªì٨ۧ߿²*

ª²ÝҪߪߥ ª¢Ü¾¡ëìÙ §¿­®²Ý* ªß²½®­Ü ¡­Óë²Ý®ß¼ëß­Ó¡°Ü*

©²Ý²Óë©Ò®­Ü ©ßÅ®ßìÙ* ¨ßЪ۩¯®Ó¿² ©±Û±Ñ©Ú©ß½ì       (5.7.10)

 

ù¥Û¥ßªÛ §Ô̼ªß¯Ó - ú¾¯½ë§­²Ý

 

1418:##

ú¾¯ú§­²Ý ¡×¯Ûª¡²Ý ù²ÝèÇõì¢Ü¡Ô* ª±Û±®±ÛÁ õ²Ý²Ì°ÜÃì¨ÛÇ*

ªß¾¯ªß²Ý ª¥½¨ß¡Ü¡Ô÷²Ý½§ß¯Ó* ÷ªÛ©ÓùªÛ©Ó' ù²ÝÑü¯Ó¨Û§Ô¿­*÷¡¨ÛÇ

½§ß¯²Ý ¨×¼ë²¡ÜÁõ¢Ü¼¡ß¯Ó'ù²Ý±¼£ß±Û¡°Ü ®¨ÛÇ* ó¥Õ½ë²Ý ª²§Ü§Ǫ̂ۧԥ*

ô¯Ó®¦Þ¦! ¨Ô²Ýó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½² 5.8.1

 

1419:

®ß§ªßª¡²Ý ªìÙ¡Ü¡¥ªÛ®Ó­¢ÜÁ* ª±Û½çì٣ߧԼë²ÝÑ ü¯Ó¨Û§Ô¿­*÷¡¨ÛÇ

¡ß§­Üô§ìªÛ ¡¥­ÓÒªÛ¼©Ì¡£Û* ¼£ëÛ§ §¡®ÓÒ¡ÜÁõ­Ü¿­ ¾¡ªÛªß¼±²ÝÑ*

½¡ß§Ô­Ü ®ßëÛ¾ªëÓè¼ëßŪÛ÷¥½²* ÷¦Þ©²Ý¨ß²Ý'ù²Ý± ü¦Þ¼©ßÌ°Ü*ù²¡ÜÁªÛ

ô§­Ü½®¦Þżª²ÝÑ ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²

 

1420:

¡¥Õ¼¡ß°ÜéªÛ¼©ß¯Ó­Ü ¡ßªÌ¼©ßëÛ¾¡* ¾®Á§ßª¾ì ®ß¢Ü¡Ôë½®¯ªÛ*

Ê¥Õ˪ۮ¦Þ¦ªÛ ýìÙÊÏ®­Óʧ¿­©±Û±* ª±Û±Ç ¨Ô²Ý £ì¦Þ ¨Ô¿²©Ú©*

¼¡ß¥Õë®ßëÛ®Ó­¢Ü¡Ô²Ý ÷ëÓìÙª­¢Ü¡¡Ü* ¼¡ß¦Þ¥£×±Û±ªÛ ü²ÝÑ÷¦ÞÅ°§±Ó¨ÛÇ*

÷²Ýó¥Õë½²ÒªÛ®¨ÛÇ ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½² 

 

1421:

¨¤Ýà ½£ßìÙ®½§ßìÙ ¼®¤Ý£Ô²ó쮪Û* ¼®Ì®Ó®¨ÛÇ ¨Ô²Ý£ì¼¦²£Û £ìæëÛ*

¼¨¤Ý£Ô­Ü¼¡ß¦ÞÅ ¨Ô²Ýó¤Ý£Ô¾±©Ú©±¾®¡ÜÁ* 󾥡ܡ­ªÛ¼¡ßŧÜÇ ó̰ܼ£ëÛ§§±Ó¨ÛÇ*

¼®¤Ý¼£ß­ß°ìÙ¡°Ü ¨ª¨Û§ªìÙ¡¥ÕëìÙ* ¼¡ß¥Õë¼£ëÛ®²Î°*ó§±ÛÁ ó¥Õ½ë²Ý

ó¤Ý£Ô®¨ÛÇ ¨Ô²Ýó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²     

 

1422:

ªß¡ªß¨Ô­ªÛ ÊϮǪۮ¨Û§Ô¾±¤ÝêÛ* ª­ì¥Õ¡¦Þ¥ ªßª¾±ëß°²Ý*

½§ß¾¡ªßªëÓ­Ü ó²Ý²®ìÙ õ²Ý©ªÛ* DZ۱ӭ߾ªëÓ­Ü ó§Ü§!õ¢Ü¼¡ß¯Ó¨ÛÇ*

½©ß¡ªÛ¨×¼ëëÛ§Ô©Ú ©Ó²ÝÒªÛ¨ªÛªÓ¾¥¡Ü½¡* ½©ßǮ߼ë²Ý± ¼©ß²Ý²Ì°Ü*ù²¡ÜÁªÛ

ô¡½®¦Þżª²ÝÑ ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²    

 

1423:

ª²ÝҨ߲ݪ¾± ªßÊ²Ó ¼©±Û±¾ª¨Û§¿²* ª§Ôëߧ¼®¢Ü á±Û±ªÛ-

§²Ý¿²ë¤Ý£Ô* ¨Ô²Ý£ì¼¦²£Û £ìæëÛ§Ü*§¡®Ó­Ü¡ß­¿² ÷¡Ê²Ó¨Û¼§ß¯Óëß*

©Ó²Ý¿²¼ë²ÝÑªÛ ¨Ô²Ý§ÔÌ®¥Õ©ÓìÓëß®¦Þ¦ªÛ* ù¦Þ¦Ó뽩ìÌ°Ü*ù²¡ÜÁªÛ-

ó²Ý²§ßÁ¼ª²ÝÑ ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²     

 

1424:

ýÇ®ßëÛ¾ªËªÛ ÷®²Óë©Ú©Ó±©ÚɪÛ* ÷²¡ÜÁʲݧ¨Û§ ó¨Û§¦¼²ßÌ®²Ý*

¡ß§¼­²Ýª¡²Ý É¡­Ó¥¢Ü¡ß½¦²Ý* ¡¦ÞŨק̮ßëÛ ù²¡Ü¼¡²ÝÑ*

½¡ß§Ô­Ü®ßëÛ¾ªëÓè²Ý ÷¿²½®¦Þ¥Õë* Á¾±Ê¥Õ§ÜÇó®²Ý £ÔÑ®¿²¡Ü¼¡ßŧܧßëÛ*

ô§­ß­Ü®¨ÛÇ÷²Ý ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²  

 

 

 

1425:

½®§®ßëÛ¼ªß¯Ó ó¨Û§¦¼²ßÌ®²Ý* ù¨Û¾§! ¨Ô²Ý£ì¦Þ ù²ÝÒ¾¥ ª¿²®Ó*

¡ß§­Üª¡Ü¡¿°©Ú ©ë§Ü§ÍªÛ¡ßæ°Ü* ¡¥Õ뽧ßì٧ܼ§ëÛ®ªÛ ¼¡ß¦Þ¼¥ß°Ó¡ÜÁªÛù²Ý±¾¯©Ú©*

ú§­ßìÙʲݽ² õ²Ý²Ì°Üó®ìÙ¡ÜÁ£Û¼£ëÛÇ* ÷²Ýª¡Ü¡°Üª±Û±Ó®ìÙ ù²ÝѼ¡ßŧܧßëÛ*

ô§­ß­Ü®¨ÛÇ÷²Ý ó¥ÕëÓ¿¦ë¾¥¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²     

 

1426:##

Ç°¢ÜÁ¨×¦ÞÊ¥Õ óì£ìÙ§ªÛÁìÓ£Ô­Ü* ¼§ß¦Þ¾¥ª²Ý²®²Ý §Ô¦Þ¥Õ±¼­ßÌ®±ÛÁ*

÷°¢Ü¼¡ß°²Ý©Ó½èÅ õ²Ý²Ì°ÜÃì¨ÛÇ* ó¢Ü½¡ßŨ߯Ӿ¡ úÏ¥²ÓÌ©Ú©*

®°¢Ü¼¡ß°Üª¨Û§ÔìªÛ ª±Û±®±ÛÁóÌ°Ó£Û¼£ëÛ§®ßÑ* ó¥Õ½ë²±Ó¨ÛÇ*

÷­¡ª°¨Û§¼©ß²Ý²¥Õ½ë 󾥨ÛÇëÛ¨Û½§²Ý* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß½²     

 

1427:##

ªß¥ªß°Ó¾¡ã¯Û §Ô̪¢Ü¾¡ª²Ý²²Ý* ü²Ý²­ìÙ §¢Ü¡¿°¼®­ÜͪÛ*

ô¥­Üªß®­®²Ý ¡­Ó¡²Ý±Ó* ó¦Ó¼©ß¯Ó­Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ªÛªß¿²*

¨×ż§ß­ÜÉ¡¯Û ô¯Ó®­Ü­ß¿²* ù¨Û¾§¾ë ¼¨Åªß¿­¨Ô¿²¨Û§*

©ß¥­Ü©§Ü§Ô¾® ©ßÅªÓ²Ý ¼§ß¦Þ¥ØìÙ!©ß¥* Ȫ۪Ӿ¥©Ú©ß®ªÛ ¨Ô­Ü­ß½® (5.8.10)

1506:

§ßìß°²Ý §¦Þ¦ì¢Ü¡®ß°²Ý* 齪­Ü§²Óëß°²ÝʲÓëß°ìÙ ú§Ü§¨Ô²Ý± ½©ìß°²Ý*

ôëÓìªÛ½©Ì¾¥ë ®ß°²Ý* ©Ó²Ý¿²¡ÜÁ ª¦®ß°²Ý ¼©Ì¾ª½¡¥Û©ÖìÙ*

©ßìß°ìÙ õ®ìÓ®¼ì²ÝÑ óϨ۾§½ë±Û±* ©¾¥ª²Ý²Ì¥­Ü ǦÓë©Ú ©ìÓªßÎëۧܧ*

½§ìß°¢Ü½¡ß£Û½£ß¯²Ý ½£ìÙ¨Û§½¡ßëÓ­Ü* §Ǫ̂¾±ëâìÙ ª¦Óªß¥ªÛ ½£ì٪Ӳݡ½° 

 

15071571:

÷ì¢Ü¡°ß­Ü õë²Ý± ª²Ý²ìÙ ªß°©Ú*

  ©ß짧ÜÇ üÌ ½§ìÙ û®ìÙ¡Ü¡ßëÛ£Û¼£²ÝÑ*

õì¢Ü¡Ô øìÙ¨ÛÇ ó®ìÙ¡ÜÁ õ²Ý²Ì°Ü ¼£ëÛËªÛ ùªÛ©Óìß¿²*

  ®ªÛ©ßì٠ɲ­Ü ¡ß®ÓìÓ*

óì¢Ü¡ªß°Ó ù²Ýè°Ó ®Ó¦Þæ°Ó*

  ô¯Ó ã¯Ó­¢Ü¾¡ ª­¢Ü¡£Û¼£²ÝÑ*

£ì¢Ü¡°ß¦Þ¥ §¦Þ§ßª¾ì¡Ü ¡¦Þ¦Ò¡Ü¡²Ý±Ó*

  ù²Ý ª²ªÛ §ß¯Û¨ÛÇ ¨Ô­Ü­ß½§*.      7.3.4

 

1664:##

§ì¢Ü¡¨×ìÙ ½©£ÔÒªÛ* §¦Þª§Ô ¡ßëÓÒªÛ,*

õì¢ÜÁ½ªß?* ù§Ü§¿² ¨ß°Ǫ́ÛÇ ù°Ü¡Ôè°Ü?*

'Çì¢Ü¡ªÛ ®ßëÛ ¡×¦ÞÅ ÷¡¨Û§ß²Ý* óÇ ¼§ß²Ý¾ª øìÙ*

óì¢Ü¡½ª' ù²Ý©Ç* õ®°Ü §²¡ÜÁ ô¾£½ë.       8.2.7

 

1829:##

É¿²®°ìÙ éªÛ¼©ß¯Ó­ßìÙ* ¼©ß²Ý²Ó ã¯Û óì¢Ü¡ ¨¡Ì°Ü-

Ê¿²®¿²,* ÊêέÁªÛ ©¾¥§Ü§* ʧ­Ü Êêì٧ܧԧ²Ý¿²,*

£Ô¿²®°ìÙ éªÛ¼©ß¯Ó­Ü ã¯Û* §Ô̪߭ÓÌ¤Ý ½£ß¿­¨Ô²Ýç²Ý*

¡¿²¡¯­Ü ¡ßƢܼ¡ß½­ß?* ¡ë±Û ¡¦Þ¦Ó ùªÛ¡ßìÓ¾¡½ë!  (2)9.9.2

 

1978:

¡¦Þ¦²Ý ª²§Üǰܽ°* ¨Ô±Û¡ÎªÛ ¾¡®¿°¡°Ü*

ù²Ý½è ¡¯²Ý±?* õ¾®¼ë²Ý² ªßë¢Ü¡°Ü?*

¼©¦Þæ½èªÛ ¼©¦Þ¾ª½ëßªÛ ¨Ô±Û¡,* ó®²Ý½ªë,-

ó¦Þ¦­Ü ª¿­ËªÛ* óì¢Ü¡ÊªÛ ©ß½¥ß½ª.      11.3.7

 

2029:##

ó¦ÓëßìÙ ¼©ß¯Ó­Üã¯Û* óì¢Ü¡ ¨¡ì©Ú©ß,*

Ǧӽë²Ý õ²Ó* ¨Ô²Ý óÌ°­Ü­Ç ù²¡ÜÁ,*

ª¦Ó½ë! ª¦Óªß¦Ó¡Ü¡½ª!* ªÇã§ß,*

©¦ÓëßëÛ ù²¡ÜÁ ÷ëÛ˪ۮ¾¡,* ©ì¤Ý½£ß§×! (2)      11.8.8

 

2038:

õªÛ¾ª¾ë ªÑ¾ª §²Ý¿²*ùª¡ÜÁ ®Ö¥ß¡Ô ¨Ô²Ý±,*

¼ªëÛªÛ¾ª¾ë ®ÓìÓ¨Û§ ½£ß¿­*®Óë²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ½ªë,*

¼£ªÛ¾ª¾ë¡Ü ¡Ì¾ª §²Ý¿²§Ü * §Ô̪¿­ ü̾ªëß¿²,*

§²Ý¾ª¾ë ¨Ô¿²®ßìÙ ù²Ý§²Ý * §¿­ªÓ¾£ ª²ÝҮ߽ì.        7

 

2043:

ô®Ó¾ë óì¢Ü¡ ªß¿­ * óÏ¡ÜÁ¥ªÛÉ ù£Û£Ô­Ü ®ßëß­Ü,*

ÇïëÛ¾ªëÓ­Ü ¼§ß¦Þ¥½²²Ý ¨ß²Ý * ¼£ß­Ü­Ó½²²Ý ¼§ß­Ü¿­ ¨ßªªÛ*,

©ß®Ó½ë²Ý ©Ó¾¯§Ü§®ß¼±²ÝÑ * ó¤Ý£Ô½²±ÛÁ ó¤Ý£¼­²ÝÑ*

¡ß®Ó½©ß­Ü ®¦Þ¦ìÙ ®¨ÛÇ* ù²Ý ¡¦Þƽ° ½§ß²Ý±Óè½ì              12

 

2044:

õ̪۩²²ÝѦޥ ¨×ÌªÛ * ½©ß§ÌªÛ ¼¡ß°Ü¡,* ù²Ý§²Ý-

óÌªÛ©Ó¦Ó ©ß®ªÛ ù­Ü­ßªÛ * ó¡²Ý±² ù²Ý¿² ®Ó¥ÛÅ,*

Ã̪۩ªìÙ ½£ß¿­ ã¯Û¨Û§ * óì¢Ü¡ªß ½¡ßëÓ­Ü ¼¡ß¦Þ¥,*

¡ÌªÛ©Ó¿²¡Ü ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦ÞÅ* ù²Ý ¡¦Þ¦Ó¿¦ ¡°Ó¡ÜÁªß½±           13

 

2050:##

©Ó¦Þ¥ÕëßìÙ ª¦Þ¾¥ ú¨Û§Ô©Ú * ©Ó±ìÙª¿² §ÔìÓ§¨ÛǦÞƪÛ,-

÷¦Þ¥Õëß²Ý* £ß©ªÛ §×ì٧ܧ üÌ®ÒïìÙ,* ÷­¡ ½ª§ÜǪÛ*

¡¦Þ¥ÕëâìÙ óì¢Ü¡ªÛ ¼ªëÛëªÛ * ¡£Û£Ô½©ìÙ ª­Ü¿­ ù²ÝÑ-

ª¦Þ¥ÕèìÙ,* ÷ëÛë­Ü ó­Ü­ß­Ü * ª±Û¾±ëßìÙ¡ÜÁ ÷ëÛë­ß½ª? (2)        19

 

2062:

©¥ÛÅÅ¡ÜÁªÛ óëìÙ¨Û§Ôì¢ÜÁªÛ ©ß¾® ½©æ°Ü*

 ©²Ó¼¨Å¢Ü ¡¦Þ¦Öì٧Ǫ۩©Ú ©°Ü°Ó ¼¡ß°Ü°ß°Ü,*

ù°ÜÇ¿¦©Ú½©ßÇ ù²ÝÁ¥¢Ü¡ß­Ü õÌ¡Ü¡ ¡Ô­Ü­ß°Ü*

 'ùªÛ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ ¼ª¢Ü½¡?' ù²ÝÒªÛ*

'ª¥ÛÅ®Ó¡Ü¡Ô ª¦Ó®¦ÞÅ ÊìÍªÛ á¨Û§­Ü*

 ª¥ªß¿² õǼ£ëÛ§ßìÙ §ªÛ¾ª,* ¼ªëÛ½ë-

¡¥ÛÅ®Ó£Û£Ô ¼£ß­Ü', ù²Ý²£Û ¼£ß²Ýè°Ü '¨¢Ü¡ßëÛ!*

 ¡¥­Ü®¦Þ¦ìÙ õǼ£ëÛ§ßìÙ ¡ß©Ú©ßìÙ ô½ì?'    11

 

2063:

¼¨¤ÝÃÌ¡Ô¡Ü ¡¦Þ©²Ó©Ú© ¨Ô±ÛÁªÛ ½£ß̪Û*

 ¼¨¥ÕÇëÓìÙ¡ÜÁªÛ ÷¦Þ¥±Óëß°Ü ÷±¡Ü¡ªÛ ½©æ°Ü,*

'¨¤Ý£ì®Ó­Ü ÇëÓ­ªìÙ¨Û§ ¨ªÛ©Ö!' ù²ÝÒªÛ*

 '®ªÛ©ßìÙ éªÛ®ë­ß­Ó ¾ª¨Û§ß' ù²ÝÒªÛ,*

ó¤Ý£Ô¾±ë É¥Û¼¡ß¥Õ½ë ôÅªÛ ©ßŪÛ*

 'ó¦Óëì¢Ü¡ªÛ ôÅǽªß ½§ß¯Ö' ù²ÝÒªÛ,*

ù²Ý£Ô±¡Ô²Ý ¡×¯¥¢Ü¡ß©Ú ¼©¦Þ¿¦©Ú ¼©±Û½±²Ý*

 ǫ̃ԭ§ÜÇýìÙ ©¯Ó©¾¥§Ü½§²Ý ú©ß®½ª!    12

2065:

Ê¿°¡Ü¡§Ô¾ì¡Ü ÁÑ¢ÜÁ¥ÕË°Ü Ê¡Ô¿­* Êê®ß-

 ÊêέÁªÛ ¡¥¨ÛÇ ó©Ú©ß­Ü ʧ­ßëÛ ¨Ô²Ý±,*

ó°©Ú©ìÓë ôìʾ§ óì¢Ü¡ªÛ ½ªë-

 ó¨Û§¦¿²* ó¨Û§¦ìÙ§ªÛ £Ô¨Û¾§ ëß¿²,*

®Ó°¡Ü¼¡ß°Ó¾ë ªì¡§§Ü¾§§Ü §Ô̧ܧ¦Þ¡ß®Ó­Ü*

 ¼®þ¡ß®Ó­Ü §Ô̪߿­©Ú ©ß¥¡Ü ½¡¥ÛÅ*

'®°ì٧ܧ§è­Ü ©ë²Ý¼©±Û½±²Ý ®Ì¡!' ù²ÝÑ*

 ª¥¡Ü¡Ô°Ó¾ë¡Ü ¾¡á©Ú©Ó ®¦¢Ü¡Ôè½°.    14

 

2069:

¡ßìÙ®¦Þ¦ªÛ §Ô̽ª²Ó ¡¦ÞÆªÛ ®ß˪Û*

 ¾¡§Ü§­ÊªÛ ó¥ÕëÓ¿¦ËªÛ ¡ª­ ®¦Þ¦ªÛ,*

©ßìÙ®¦Þ¦ ª¥ª¢Ü¾¡ ©§Ü§ìÙ ©Ó§Ü§ìÙ*

 ©²Óª­ìÙ½ª­Ü ©ß¾®¡ÜÁ©Ú ©ß®ªÛ ¼£ëÛ½§²Ý,*

úìÙ®¦Þ¦ ù²Ý½©¾§ ù²Ý¼£ß­Ü ½¡°ß°Ü*

 ùªÛ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ ¼ª¢Ü½¡? ù²ÝÒªÛ,*

¨×ìÙ®¦Þ¦²Ý ¨×ìÙª¿­¡Ü½¡ ½©ß½®²Ý ù²ÝÒªÛ*

 õÇ®²Ý½ç ¨Ô¾±ë¯Ó¨Û§ßìÙ ¨Ô±ÛÁªß½±?    18

2070:

ʱÛçìß ®²Ê¿­ëß°Ü ©ß¾®* ªßë²Ý-

 ¼ªßëÛë¡­§ÜÇ ÷°Ü°ÓÌ©Ú©ß°Ü* óþÇªÛ ¡¦ÞŪÛ-

ó±Ûç°Ü,*§²Ý ¨Ô¾±ë¯Ó¨Û§ß°Ü ô®Ó¡Ü¡Ô²Ýç°Ü*

 ó¦Óëì¢Ü¡ªÛ ôÅǽªß ½§ß¯Ö! ù²ÝÒªÛ,*

¼©±Û½±²Ý ®ßëÛ£Û ¼£ß­Ü õ¾±ËªÛ ½©£¡Ü ½¡°ß°Ü*

 ½©ìÙ©ß¥Õ§Ü §¦ÞÁ¥¨Û¾§ ¨¡ÌªÛ ©ß¥Õ,*

¼©ß±Û窾ì¡Ü ¡ëªÛ ¨×ìߥ©Ú ½©ßè°Ü*

 ¼©ßÌ®±Ûç°Ü ù²Ýª¡°Ü ÷ªÛ ¼©ß²ÝÒªÛ óþ½§.  19

2073:

¾¨®°¼ªß²ÝÑ ôìßëß ¨ªÛ¾ª ½¨ß¡Ü¡ß*

 ¨ß¦ÓèìÙ ½©ß­Üõ¾±½ë ¨ë¢Ü¡°Ü ©Ó²ÝÒªÛ,*

¼£ëÛ®°®Ó­Ü ù²Ýª²ÊªÛ ¡¦ÞƪÛý¥Õ

 ùªÛ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®¥Õ¡Ü¡×¯Û ó¿¦ë,* õ©Ú©ß­Ü-

¾¡®¿°ËªÛ ½ª¡¿­ËªÛ ¡ß½¦²Ý* ¡¦Þ½¥²Ý-

 ¡²ª¡ì¡Ü Á¾¯ëÓì¦ÞÅªÛ ¨ß²ÝÁ ½§ßЪÛ,*

ù®Ü®°Î¦ÞÅ ùªÛ¼©Ìªß²Ý ½¡ßëÓ­Ü? ù²Ý½±±ÛÁ*

 õÇ®²Ý½ç ù¯Ó­ß­Ó? ù²ÝçìÙ §ß½ª.    22

2074:

÷°ÜðÌªÛ £Ô¨Û¾§½¨ßëÛ ù²¡Ü½¡ §¨ÛÇ* ù²Ý-

 ü°Ó®¿°ËªÛ ªß¨Ô±ÊªÛ ¼¡ß¦Þ¥ßìÙ õ¢Ü½¡,*

¼§°ÜðÌªÛ õ°¨Û¼§¢Ü¡Ô²Ý ½§±­Ü ªß¨Û§Ô£Û*

 ½£Í¡ÐªÛ §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ¨ªÛÊêìÙ ù²Ý±*

¡°ÜðÌªÛ ¾©¨ÛǯßëÛ ªß¿­ ëß¿²¡Ü*

 ¡²®Ó¥§Ü§Ô­Ü ë߲ݡߦީ²Ý ¡¦Þ¥ ½©ßÇ,*

É°ÜðÌªÛ ¡°Ü®ß¨× ½©ß½¡­Ü, ù²Ý©²Ý*

 ù²ÝçÍªÛ õǨª¡Ü½¡ßìÙ É­®Ó §ß½²?    23

 

2075:

õ̾¡ëÓ­Ü £¢Ü¡Ô¾® ¨Ô­Ü­ß ù­Ü½­ ©ß®ªÛ!*

 õ­¢Ü¼¡ß­Ó¨×ìÙ ¼©ÌªÛ¼©°®ªÛ ª¦Þ¥Õ ÷¦Þ¥,*

¼©Ì®ëÓ±Û± ¡ÌÊ¡Ô½­ ü©Ú©ìÙ ®¦Þ¦ªÛ*

 ¼©Ì¨Û§®§Ü§ìÙ ǫ́ۧ®§ÜÇ Ê²Ó®ìÙ ã¯*

ü̾¡ëÓ­Ü £¢ÜÁ ü̾¡ ª±Ûç¯Ó ú¨Û§Ô*

 ÷­Á¦Þ¥ ¼©Ì®ßëìÙ õ¢Ü½¡ ®¨ÛÇ,*ù²Ý-

¼©ßÌ¡ë­Ü¡¦Þ ¨×ì̪۩©Ú É­®Ó §¨ÛÇ*

 É²­ì¢Ü¡ªÛ ø¼ì²ÝÑ ½©ßëÓè½ì!    24

 

2076:

ªÓ²Ý²Ó­¢ÜÁ §ÔÌÎÌÎªÛ ¼©ìÓë ½§ßЪÛ*

 ¡ìÓʲӨۧ ¾¡§Ü§­ÊªÛ ¡¦ÞÆªÛ ®ß˪Û,*

§²Ý²­ìÙ¨Û§ ¨Ñ¨ÛǯßëÛ ª­ìÓ²Ý ¡×½¯*

 §ß¯Û¨Û§Ô­¢ÜÁªÛ ª¡ìªÛ½£ìÙ Á¾¯ËªÛ ¡ß¥Û¥Õ*

ù²Ý²­ÒªÛ ù²Ý²Ó¾±ËªÛ ù²Ý£Ô¨Û¾§ËªÛ*

 ù²Ý®¿°ËªÛ ¼¡ß¦ÞÅ ù²Ý¿² ôÐ¢Ü ¼¡ß¦ÞÅ,*

¼©ß²Ý²­ìÙ¨Û§ ¨Ñ¤Ý¼£Ì¨Û§Ô©Ú ¼©ß¯Ó­ÓÒï½¥*

 É²­ì¢Ü¡ªÛ ø¼ì²ÝÑ ½©ßëÓè½ì!    25

 

 

½©ìß­Ó §¦Þ¡ß­Ü ¨¾ìëâìÙ §ÔÌ©ÚÉ­ÓëâìÙ*

ôìߪªÛ ã¯Û¨Û§ óì¢Ü¡ªÛ*(36)(2)--¡¦ª¢Ü¾¡  (2673-71)                  

 

ª²ÝÒªÛ óì¢Ü¡§ÜÇ ùªÛ ªßª¦Ó¾ë,*(63)(2)-®­Ü­®ß¯Û-

©Ó²Ý¿² ªæ°¿² ½©ìÓ­Ü ©Ó±©Ú©Ó­Ó¾ë,*(2674-118)

 

§Ô̪¢Ü¾¡ë߯ۮßìÙ

Click here to get to Main page