Peyaazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

2342:##

©¦Þ¼¥­Ü­ßªÛ ½®¢Ü¡¥ªÛ* ©ß±Û¡¥­Ü ¾®Á¨Û§ªÛ,*

¼¡ß¦Þ¥¢Ü Á¾±®ßìÙ¡ÜÁ¡Ü ½¡ßëӭܽ©ß­Ü,* - ®¦ÞÅ

®°¢Ü¡Ô°ÌªÛ ¨×°Ü½£ß¿­* ®¦Þé¢Ü ¡¥Õ¾¡,*

õ°¢ÜÁªì²Ý §²Ý ®Ó¦Þ¦¡ìÙ. (2)                           61

 

2343:

®Ó¦Þ¦¡ìªÛ ¼®þ¡ß* ®ÓìÓ§Ô¾ì¨×ìÙ ½®¢Ü¡¥ªÛ,*

ª¦Þ¦¡ìªÛ ªßªß¥ ½®Ð¡Ü¾¡,*- ª¦Þ¦¡§Ü§

¼§²ÝÁ¥¨Û¾§* ½§èìÙ §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ¼§²Ý½¡ß¥Û¥Õ,*

§²ÝÁ¥¢Ü¾¡ ¨×½ì±Ûç²Ý §ß¯ÛÎ.                       62

½©ë߯ۮßìÙ

Click here to get to Main page